Neziskové inštitúcie

Oblasť : Podnikové štatistiky

Okruh : Organizačná štatistika

Aktualizácia : 20.06.2013

Termín

Neziskové inštitúcie

Oblasť použitia

Organizačná štatistika

Definícia

Neziskové inštitúcie sú právnické osoby slúžiace finančným a nefinančným korporáciám, štátnej správe a domácnostiam, ako napr. rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, ktorých tržby z činnosti nepresahujú 50 % vykazovaných nákladov, občianske združenia, spolky, kluby, politické strany, cirkvi a iné.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy

ESA 1995

Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam