Emisie základných znečisťujúcich látok

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Emisie základných znečisťujúcich látok

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Emisiou je každé priame alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia. K základným znečisťujúcim látkam patria: tuhé znečisťujúce látky (tuhé emisie - PM), oxid siričitý (SO2),oxidy dusíka (NOX) a oxid uhoľnatý (CO).

Emisie základných znečisťujúcich látok sa členia na emisie vypúšťané zo stacionárnych zdrojov (výroba a rozvod elektriny, pary a teplej vody, zariadenia lokálneho vykurovania, priemyselné technologické procesy, ťažba fosílnych palív, skládky a spracovanie odpadu, poľnohospodárska výroba, iné stacionárne zdroje) a mobilných zdrojov (cestná doprava a iné mobilné zdroje).

Zdroj

Slovenský hydrometeorologický ústav

Merná jednotka

tis. t/rok

Postup výpočtu
Právne predpisy

Zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam