Vnútroorganizačné náklady na ochranu ŽP

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Vnútroorganizačné náklady na ochranu ŽP

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Vnútroorganizačné náklady na ochranu ŽP sú vnútorné neinvestičné náklady, súvisiace s ochranou životného prostredia vykonávanou v rámci spravodajskej jednotky, t.j. vo vlastnej réžii. Patria sem mzdové náklady (mzdy vr. náhrad miezd, odmeny a príplatky zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku, údržbu a obsluhu zariadení na ochranu ŽP) a ostatné vnútroorganizačné náklady na ochranu ŽP (nákupy materiálov, energie, opravy a údržba, správne a réžijné náklady, náklady na vývoj a výskum). 

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam