Náklady na ochranu ŽP hradené iným subjektom

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Náklady na ochranu ŽP hradené iným subjektom

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Sú náklady, ktoré spravodajská jednotka uhrádza iným subjektom v spojitosti s ochranou ŽP  vykonanou mimo organizácie (dodávateľsky),  vrátane poplatkov do recyklačného fondu. Patria sem poplatky a platby štátnym orgánom a organizáciám a platby súkromným osobám a organizáciám.  Do týchto nákladov sa nezahŕňajú pokuty a penále.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

Euro

Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam