Imisie základných znečisťujúcich látok

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Imisie základných znečisťujúcich látok

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Imisie predstavujú lokálne znečistenie ovzdušia a prostredia v konkrétnej lokalite. Lokálne znečistenie ovzdušia sa pravidelne meria na staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO).

Imisie vznikajú chemickými a fyzikálnymi premenami v ovzduší z emisií vypustených z rôznych zdrojov znečistenia. Môžu mať rôzne skupenstvá od plynného, cez pary a aerosóly, po častice pevného skupenstva (popolček, prach). Šírenie imisií ovplyvňuje všeobecná cirkulácia atmosféry, klimatické podmienky, aktuálne počasie aj reliéf danej oblasti.

 

Zdroj

Slovenský hydrometeorologický ústav.

Merná jednotka

μg/m3

Postup výpočtu
Právne predpisy

Zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam