Nakladanie s odpadom

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Nakladanie s odpadom

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Nakladanie s odpadom predstavuje aktivity súvisiace so zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadu vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. Metódy nakladania s odpadom sú špecifikované v prílohe 2 a 3 zákona o odpadoch (metódy zhodnocovania odpadu R1 - R13, metódy zneškodňovania odpadu D1 - D15). Zhodnocovanie odpadu zahŕňa materiálové zhodnocovanie - recykláciu, energetické zhodnocovanie a kompostovanie. Najpoužívanejšími metódami zneškodňovania odpadu sú skládkovanie a spaľovanie bez energetického využitia.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

tona - t

Postup výpočtu
Právne predpisy

Zákon č. 223/2001 Z.z. z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rámcova smernica 2008/98/ES na nakladanie s odpadmi v SR

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam