Inštitucionálna jednotka

Oblasť : Podnikové štatistiky

Okruh : Organizačná štatistika

Aktualizácia : 20.06.2013

Termín

Inštitucionálna jednotka

Oblasť použitia

Organizačná štatistika

Definícia

Inštitucionálna jednotka je základným ekonomickým rozhodovacím centrom, charakterizovaným uniformitou správania a rozhodovacou samostatnosťou pri plnení svojej hlavnej funkcie. Jednotka sa považuje za inštitucionálnu vtedy, ak má rozhodovaciu samostatnosť pri výkone svojej hlavnej funkcie a vedie úplné účtovníctvo.

Inštitucionálne jednotky sa zlučujú do skupín, ktoré sa nazývajú sektory, pričom niektoré z nich sú ďalej členené na subsektory. Každý zo sektorov alebo subsektorov zoskupuje inštitucionálne jednotky s podobným typom ekonomického správania.
Inštitucionálne jednotky, ktoré sú trhovými výrobcami, sú zaradené do sektorov: Nefinančné korporácie, Finančné korporácie alebo Domácnosti.

 

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy

Nariadenia Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách pre účely štatistického zisťovania a analýzy hospodárstva v Spoločenstve

Väzba na medzinárodné štandardy

ESA 1995

Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky

Inštitucionálnymi jednotkami sa rozumejú:


- jednotky, ktoré vedú úplné účtovníctvo a majú rozhodovaciu samostatnosť:
a) kapitálové spoločnosti (súkromné a verejné spoločnosti, verejné korporácie);
b) družstvá alebo spoločnosti, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu;
c) verejné podniky, ktoré majú na základe osobitných právnych predpisov právnu subjektivitu;
d) neziskové organizácie s vlastnou právnou subjektivitou;
e) vládne inštitúcie;


- jednotky, ktoré vedú úplné účtovníctvo a pri ktorých sa obvykle predpokladá rozhodovacia samostatnosť:
f) kvázikorporácie: spoločnosti jediného vlastníka, spoločnosti a verejné podniky nepatriace pod body a), b) ani c), pokiaľ ich hospodárske a finančné správanie môže byť oddelené od správania ich vlastníkov a podobá sa správaniu kapitálových spoločností;


- jednotky, ktoré nemusia nevyhnutne viesť úplné účtovníctvo, pri ktorých sa obvykle predpokladá rozhodovacia samostatnosť:
g) domácnosti.

Návrat na zoznam