Chránené územie

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Chránené územie

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Geograficky definované územie, ktoré je určené alebo regulované a spravované so zámerom dosiahnuť špecifické ciele ochrany. Sú to lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho a národného významu, biotopy druhov európskeho a národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo územia medzinárodného významu.

V celkovom počte chránených území sú zahrnuté: chránené krajinné oblasti, národné parky, prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky a chránené areály.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

počet, ha

Postup výpočtu
Právne predpisy

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Čl. 2 Dohovoru o biologickej diverzite; Oznámenie MZV SR č. 34/1996 Z.z.

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam