Odpad

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Odpad

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Odpadom je hnuteľná vec,ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi
povinný sa jej zbaviť. Odpad je bližšie špecifikovaný v prílohe 1 zákona o odpadoch. Do odpadu sa radia: výrobky nezodpovedajúce požadovanej akosti, výrobky po záručnej lehote, nepoužiteľné súčiastky, odpad z priemyselných procesov, odpad z procesov znižujúcich znečisťovanie, odpad z obrábania a tvarovania, odpad z ťažby a spracovania surovín, odpad z ostatnej výroby alebo spotreby, znehodnotené materiály, výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie atď.

 

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

tona

Postup výpočtu
Právne predpisy

Zákon č. 223/2001 Z.z. z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam