Stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Medzi stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia sa zahrňujú zariadenia lokálneho vykurovania, zariadenia na výrobu a rozvod elektriny, pary a teplej vody, priemyselné technologické procesy, ťažba fosílnych palív, skládky a zariadenia na spracovanie odpadu, poľnohospodárska výroba a iné stacionárne zdroje.

Zdroj

Slovenský hydrometeorologický ústav

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy

Zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam