Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2021
Print Mail TW FB WA

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2021

Posledná aktualizácia: 04.07.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť:
Okruh: Súborné produkty
Dátum publikovania: 01.07.2022
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 690
Kód publikácie:

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2021 je najrozsiahlejšie súborné dielo Štatistického úradu SR, ktoré na takmer 700 stranách prezentuje vývoj Slovenska do roku 2020 za 31 vecných okruhov. Údaje o demografickom, sociálnom a ekonomickom vývoji Slovenska, ako aj medzinárodné postavenie našej krajiny vo svete sú zoradené v porovnateľných časových radoch v súlade s aktualizovanými klasifikáciami.

Údaje v 1. kapitole Základné národohospodárske ukazovatele mapujú vývoj hospodárstva v rokoch 2007 až 2020. Ostatné kapitoly obsahujú údaje zväčša v päťročných časových radoch. Publikácia obsahuje metodiku a definície základných ukazovateľov, ako i zdroje údajov.

Po prvý krát Vám ponúkame celú publikáciu v novom elektronickom formáte. Okrem verzie tzv. e-book (PDF) poskytujeme všetky tabuľky v súboroch programu excel, ktorý umožní jednoduchšiu prácu s prezentovanými údajmi. Ďalšou významnou novinkou tohto vydania je prepojenie štatistickej ročenky s verejnou databázou štatistického úradu DATAcube. Pod jednotlivými tabuľkami sú uvedené kódy, pod ktorými nájdete v databáze údaje dostupné v elektronickej forme za dlhšie časové obdobie.

V porovnaní s minuloročným vydaním kapitola Trh práce je obohatená o údaje z doplnkového modulu o pracovných úrazoch a zdravotných problémoch spôsobených zamestnaním. V kapitole Zdravie sme doplnili tri nové tabuľky s ukazovateľmi o zdravotnom stave obyvateľstva, drogovej závislosti a samovraždách. Do tabuľky o vybraných prenosných chorobách sa doplnil údaj o počte nových prípadov ochorenia Covid-19. Znovu sme do kapitoly Rodové štatistiky zaradili tabuľky z údajmi o indexe telesnej hmotnosti – BMI a fajčení získanými z Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS 2019) v členení na mužov a ženy. Údaje za obe pohlavia spolu sú k dispozícii v dvoch nových tabuľkách v kapitole Zdravie.

Súčasťou tlačenej publikácie je CD-ROM s údajmi vo formáte PDF.

Štatistickú ročenku SR 2021 v knižnej podobe vydalo a distribuuje VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, kde si uvedenú publikáciu môžete zakúpiť prostredníctvom internetového obchodu www.veda.sav.sk alebo priamo v kníhkupectve na Štefánikovej 3, Bratislave.

KapitolyVyhľadávanie informácií v Štatistickej ročenke SR:

Vyhľadávanie údajov z konkrétnej oblasti – vyhľadávanie podľa kapitol

 • vyberte si oblasť, o ktorú máte záujem a kliknutím ju otvorte
 • zobrazia sa jednotlivé kapitoly spadajúce pod danú oblasť štatistiky
 • kliknutím na názov kapitoly sa Vám do počítača stiahne skomprimovaný súbor s tabuľkami, v prvom hárku je uvedený zoznam všetkých tabuliek tvoriacich kapitolu, na ostatných hárkoch s označením tabuľky, nájdete údaje za jednotlivé ukazovatele
 • ku každej kapitole je priložený súbor metodika, kde nájdete metodické vysvetlivky a definície jednotlivých štatistických ukazovateľov, zároveň tu nájdete aj informácie o zdrojoch publikovaných údajov

Vyhľadávanie údajov podľa hesla

 • kliknite na položku vecný register
 • v abecednom poradí sa zobrazia heslá, ktoré sa vyskytujú v tabuľkách publikácie
 • vyhľadajte požadované heslo
 • pri každom hesle nájdete označenia tabuliek, v ktorých sa heslo nachádza (napr. T20–16: T znamená, že ide o tabuľku, 20 predstavuje číslo kapitoly, 16 je poradie tabuľky v kapitole)
 • tabuľku vyhľadáte v kapitolách pod vecným registrom napr. kapitola 20 je v Odvetvových štatistikách 20. Obchod, pohostinstvo, ubytovanie, kliknutím na názov kapitoly sa Vám do počítača stiahne skomprimovaný súbor s tabuľkami, po otvorení súboru sa tabuľka T20–16 nachádza na hárku s označením T20–16

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2021 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail