Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Databázy

Databázy

Posledná aktualizácia: 01.03.2020 | Počet zobrazení: 437964

  • DATAcube. - obsahuje multidimenzionálne tabuľky (kocky) za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Systém zatriedenia jednotlivých tabuliek je založený na dodržaní štruktúry oblastí a okruhov, rovnako ako na portáli. Údaje z rôznych štatistických okruhov sa prezentujú vo forme multidimenzionálnych tabuliek (kociek) v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch a umožňujú vytváranie vlastných výberov. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde to systém ochrany údajov umožňuje, sú sprístupnené údaje až do úrovne obcí. Na konci názvu každej tabuľky sa nachádza osemmiestny kód, ktorý je jeho jedinečným identifikátorom. Výstupy je možné exportovať do dátových formátov: PDF a XLS (Excel 97-2003). DATAcube. je verejná databáza údajov založená na technológií IBM Cognos TM1.
  • STATdat. - databáza obsahuje reporty (tabuľky) za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Systém zatriedenia jednotlivých reportov je založený na dodržaní štruktúry oblastí a okruhov, rovnako ako na portáli. Údaje z rôznych štatistických okruhov sa prezentujú vo forme reportov v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Výstupy z reportov je možné exportovať do dátových formátov: PDF, XML, XLSX (Excel 2007), XLS (Excel 97-2003), CSV. STATdat. je verejná databáza údajov založená na technológií IBM Cognos BI.
  • Údaje za Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 sú súčastou databázy DATAcube., ktorá  bsahuje multidimenzionálne tabuľky (kocky) za vybrané výsledky o obyvateľoch, domácnostiach, bytoch a bývaní spracované v dátových kockách (multidimenzionálnych tabuľkách). Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde to systém ochrany údajov umožňuje, sprístupňujeme údaje až do úrovne obcí. Výstupy je možné exportovať do formátov: PDF a XLS (Excel 97-2003). DATAcube. je verejná databáza údajov založená na technológií IBM Cognos TM1.
  • Databázy Eurostatu - databázy sú k dispozícii zadarmo priamo na internetovej stránke Eurostatu.
  • Vybrané tabuľky z európskej štatistiky - Eurostat ponúka na svojich internetových stránkach okrem iného aj preddefinované tabuľky. Ponúkame vám vybranú časť týchto tabuliek v slovenskej verzii.
  • Register organizácií - je vedený Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a je v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Do registra sa zapisujú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia na základe údajov, ktoré Štatistický úrad SR získal podľa zákona o štátnej štatistike a podľa ďalších osobitných zákonov. Register organizácií sa využíva na štatistické účely a údaje v ňom evidované majú informatívny charakter.
  • Register priestorových jednotiek (REGPJ) - je v správe odboru súbornej metodiky Štatistického úradu Slovenskej republiky ako samostatný register, pričom zohľadňuje vzájomné väzby územných kódov krajov, okresov, obcí, katastrálnych území a sídelných jednotiek Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/Databases Databázy Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00F7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy