Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
RKUV - Poskytovanie údajov o konečných užívateľoch výhod
Print Mail PDF TW FB WA

RKUV - Poskytovanie údajov o konečných užívateľoch výhod

Posledná aktualizácia: 27.06.2024 | Počet zobrazení: 96252

Štatistický úrad SR sa v rámci plnenia úloh ustanovených zákonom podieľa na aplikácii zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Jeho hlavným cieľom je zabraňovať tzv. "praniu špinavých peňazí". V súlade s ustanoveniami uvedeného zákona, ktoré nadobudli účinnosť od 1. novembra 2018, Štatistický úrad SR je povinný priebežne viesť aktuálne identifikačné údaje o konečných užívateľoch výhod v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a súčasne ich poskytovať orgánom verejnej moci a povinným osobám pri vykonávaní základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Podľa § 7a zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov, Štatistický úrad SR poskytuje od 1. novembra 2018 z  RPO údaje o konečných užívateľoch výhod v elektronickej podobe a automatizovaným spôsobom povinným osobám podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zriadenie prístupu pre vyššie uvedené povinné osoby je možné na základe žiadosti, ktorá je prístupná po prihlásení prostredníctvom eID v mene povinnej osoby cez:

Žiadosť povinnej osoby

Funkcionalita je sprístupnená žiadateľovi, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  • osoba má oprávnenie konať v mene povinnej osoby (na eID je vytvorené zastupovanie osoby),
  • prihlásenie do aplikácie prostredníctvom eID na zastupovanie v mene právnickej osoby.

Ak sú obidve podmienky splnené a žiadateľ nemá v menu aplikácie zobrazenú možnosť "Žiadosti povinnej osoby" je potrebné kontaktovať Štatistický úrad SR na emailovú adresu: rpo@statistics.sk.

Žiadosť o registráciu

Výberom možnosti Žiadosti povinnej osoby / Žiadosť o registráciu sa zobrazí formulár s nasledovnými údajmi:

  • Názov povinnej osoby – predvyplní systém po overení identity prihláseného používateľa,
  • Identifikátor (IČO) povinnej osoby – predvyplní systém po overení identity prihláseného používateľa,
  • Sídlo povinnej osoby – textové pole, nepovinné,
  • Meno a priezvisko oprávnenej osoby – predvyplní systém po overení identity prihláseného používateľa,
  • Typ prístupu – výberové pole, povinné,
  • Meno používateľa – textové pole, povinné pri registrácii administrátora,
  • Priezvisko používateľa – textové pole, povinné pri registrácii administrátora,
  • Poznámka – textové pole, nepovinné.

Žiadateľ má možnosť pridať k žiadosti prílohu, ktorou preukazuje, že je povinnou osobou podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odoslaná a podpísaná žiadosť bude spracovaná schvaľovateľom (Štatistický úrad SR). Žiadosť, ktorá nie je podpísaná resp. nemá platný podpis, bude schvaľovateľom zamietnutá.

Po spracovaní žiadosti schvaľovateľom bude stanovisko-výsledok spracovania žiadosti odoslané do eDesk schránky povinnej osoby./wps/portal/ext/Databases/rkuv RKUV - Poskytovanie údajov o konečných užívateľoch výhod Z6_VLP8BB1A0OL3E0QRSKUFQPH883 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy /RKUV - Register konečných užívateľov výhod