Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Print Mail TW FB WA

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Posledná aktualizácia: 15.02.2024

Štatistický úrad SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky. Jeho postavenie upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Úrad plní úlohy podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a úlohy stanovené ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. ŠÚ SR pôsobí ako samostatná inštitúcia od 1. januára 1993, dňa vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Úrad riadi predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov. Pri Štatistickom úrade SR je zriadená Štatistická rada ako stály odborný poradný orgán predsedu úradu pre oblasť štátnej štatistiky. Predsedom rady je predseda úradu, členmi sú menovaní odborníci pôsobiaci v oblasti štatistickej teórie a praxe.

Zákon NR SR č. 540/2001 o štátnej štatistike upravuje podmienky získavania štatistických informácií potrebných na posudzovanie sociálno-ekonomického vývoja, postavenie a pôsobnosť orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, úlohy orgánov verejnej moci v oblasti štátnej štatistiky, práva a povinnosti spravodajských jednotiek, ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím, poskytovanie a zverejňovanie štatistických údajov, zabezpečovanie porovnateľnosti štatistických informácií a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v oblasti štátnej štatistiky, ktorými je SR viazaná.

Štatistické zisťovania sa riadia vyhláškou Program štátnych štatistických zisťovaní na trojročné obdobia, ktorú zostavuje úrad v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami. Program obsahuje všetky dôležité a potrebné zisťovania vrátane zisťovaní vykonávaných inými ústrednými orgánmi a ministerstvami. Okrem zisťovaní zahrnutých v programe vykonáva úrad i osobitné zisťovania u fyzických osôb (napríklad sčítanie obyvateľov domov a bytov, poľnohospodárske súpisy a pod.).

Úlohy štátnej štatistiky okrem ústredia v Bratislave zabezpečuje aj sedem krajských pracovísk Štatistického úradu SR so sídlom v Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove.

V súlade so zákonom o štátnej štatistike Štatistický úrad SR:

  1. zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami program zisťovaní,
  2. určuje metodiku štatistických zisťovaní, zhromažďuje a spracováva štatistické údaje,
  3. určuje metodiku vedenia systému národných účtov a zostavuje národné účty,
  4. vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami štatistické klasifikácie, číselníky a registre,
  5. určuje spôsob tvorby registrov, prideľuje a oznamuje identifikačné čísla,
  6. vypracováva analýzy vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja Slovenskej republiky,
  7. spolupracuje s medzinárodnými orgánmi a organizáciami pri zavádzaní štandardov a klasifikácií v oblasti štatistiky,
  8. organizuje a vykonáva reprezentatívne výskumy verejnej mienky o sociálno-ekonomických otázkach,
  9. zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní za SR a za jednotlivé územné a správne celky, pravidelne informuje verejnosť o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji, poskytuje štatistické informácie a vydáva štatistické publikácie a
  10. plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

Okrem úloh štátnej štatistiky plní Štatistický úrad SR špecifické úlohy v oblasti prípravy volieb a referend a spracovaní ich výsledkov.


/wps/portal/ext/aboutus Štatistický úrad Slovenskej republiky Z6_Q7I8BB1A08NDB0I7L7Q8IB3OB2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás