Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠU)

Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠU)

Posledná aktualizácia: 22.10.2020

LOGO

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava

Partner:
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Kód projektu:
311071Y061

Názov projektu:
Jednotný informačný systém štatistických údajov

Miesto realizácie projektu:
Slovenská republika

Výška poskytnutého NFP:
10 082 769,69 €

Dátum účinnosti zmluvy o NFP:
21.12.2019

Zmluva:
Zmluva

Stručný popis projektu:

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len "ŠU SR") je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky, je kontaktným miestom pre Európsku komisiu v rámci európskeho štatistického systému a koordinátorom národného štatistického systému (ďalej len "NŠS"). Jedným zo základných cieľov realizácie tohto projektu je vytvorenie nástroja, ktorým sa zefektívni koordinácia procesov NŠS, pričom jedným z nástrojov na plnenie koordinačnej role ŠÚ SR je aplikácia Kódexu postupov pre európsku štatistiku (ďalej len „Kódex postupov“). Cieľom tohto Kódexu postupov je zabezpečiť dôveru verejnosti v európsku štatistiku stanovením, ako sa má európska štatistika rozvíjať, tvoriť a šíriť. Aby bolo možné celý proces podporiť, je potrebné vybudovať informačný systém, ktorý podporí nasledovné procesy:

Plánovanie

 • pokračovať v existujúcom procese plánovania štatistických zisťovaní v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní, s dôrazom na kontrolu jeho plnenia,
 • prepojiť štatistické zisťovania s tvorbou štatistických produktov (katalógom produktov),
 • plánovanie štatistických činností,

Produkciu

 • ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti metodiky a metodológie za účelom štandardizácie integračných nástrojov (napr. pojmy, definície, číselníky a klasifikácie). Prostredníctvom koordinácie rozvíjať metodiky a implementovať ich do príslušných štatistických oblastí,

Šírenie

 • zabezpečovať jednotnú platformu pre sprístupnenie štatistických produktov v rámci NŠS (verejná databáza údajov). Súčasťou platformy budú aj informácie o činnostiach v rámci NŠS a o stave štatistického systému,

Podporu

 • spoločná komunikačná platforma pre posilnenie väzieb, vzájomnú komunikáciu, zdieľanie znalostí, spoluprácu a koordináciu členov NŠS,
 • posilnenie vzájomných vzťahov medzi ŠÚ SR a ostatnými členmi NŠS formou vzdelávacích aktivít, diskusií, medzirezortných pracovných skupín, odborných seminárov a projektov zameraných najmä na aplikáciu Kódexu postupov, aplikáciu správnej metodológie a metodiky, implementáciu štatistických štandardov, využívanie odporúčaných IT nástrojov, vzájomnú informovanosť sa zo stretnutí pracovných skupín EÚ na všetkých úrovniach s osobitným dôrazom na štatistickú legislatívu a aktuálne rozvojové projekty.

Vybudovaný informačný systém bude integrálnou súčasťou e-Governmentu podľa platnej NKIVS a súčasne navrhovaný systém bude vybudovaný v súlade s nasledovnými premisami:

 • Biznis procesy ostanú definované na úrovni ako je to dnes GS BPM
 • Vybrané biznis služby budú budované ako SaaS služby, pričom primárnym konzumentom sú odborné útvary ŠU, a budú zároveň prístupné aj 3. subjektom (najmä povinné osoby)
 • V rámci zberu údajov budú vytvorené integrácie a APIs pre podnikateľské a iné subjekty
 • SPIS požiadavky - record management
 • Bude implementovaná kolaboračná platfoma, ktorá bude slúžiť na zaznamenávanie všetkých podnetov na ŠZ, ŠD a pod.
 • V rámci integrácie bude zabezpečená integrácia pre subjekty využívajúce služby na úrovni ich registrov
 • Štatistické procesy budú podporené prostredníctvom WF nástrojov
 • V rámci cieľového konceptu budú podporené aj riadiace a podporné procesy (v zmysle metodiky GAMSO)

Partnerom projektu je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý bude zabezpečovať z pohľadu riadenia projektu predovšetkým quality assurance.

V rámci projektu sa budú sledovať nasledovné merateľné ukazovatele:

 • P0050 Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre otvorené dát - (+1)
 • P0224 Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy - (+1)

Navrhovaný národný projekt spadá do prioritnej osi PO7 OPII (Informačná spoločnosť) a prispieva k naplneniu špecifických cieľov:

 • 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje
 • 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. Miestom realizácie projektu bude celé územie Slovenska.

Štruktúra nákladov jednotného informačného systému štatistických údajov

Štruktúra nákladov JISŠÚ (zip - 180 kb)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk


/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Integrovan%C3%A1%20infra%C5%A1/Jednotn%C3%BD%20informa%C4%8Dn%C3%BD%20syst%C3%A9m%20%C5%A1tatistick%C3%BDch%20%C3%BAdajov%20(JIS%20%C5%A0U)Jednotn%C3%BD%20informa%C4%8Dn%C3%BD%20syst%C3%A9m%20%C5%A1tatistick%C3%BDch%20%C3%BAdajov%20(JIS%20%C5%A0U) Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠU) Z6_VLP8BB1A08J010QUDI477A2VA4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 /Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠU)