Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Čerpanie prostriedkov z EÚ - OPIS
Print Mail PDF TW FB WA

Čerpanie prostriedkov z EÚ - OPIS

Posledná aktualizácia: 19.11.2021 | Počet zobrazení: 110663

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Centrálny koordinačný orgán

Európsky fond regionálneho rozvoja

Na zabezpečenie úloh informatizácie verejnej správy, ktorá je riadeným procesom vytvárania podmienok pre efektívnu aplikáciu IKT v procesoch výkonu správy, Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) získal finančnú podporu z európskych štrukturálnych fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na programové obdobie 2007-2013. V máji 2008 schválila vláda Slovenskej republiky Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy s definovaním úsekov verejnej správy, ktoré budú prioritne transformované do elektronickej formy. Medzi dvadsiatimi základnými službami pre občanov a podnikateľov sú zaradené v časti Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy v tabuľke kategórií služieb hodnotených radou EÚ a poskytovaných verejnou správou aj služby pre podnikateľov:

 • Vykazovanie štatistických údajov: Poskytovanie údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky požadovaných na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní
 • Registrácia právnickej osoby: Registrácia právnickej osoby v Obchodnom registri

V rámci Operačného programu Informatizácie spoločnosti (OPIS), ktorý je jedným z 11 operačných programov Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na programové obdobie 2007 až 2013, ŠÚ SR zabezpečuje realizáciu dvoch projektov prioritnej osi 1 OPIS "Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb", opatrenia 1.1 "Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni".

Prvým krokom k schváleniu projektov OPIS bolo vypracovanie štúdií realizovateľnosti. ŠÚ SR vypracoval pre vybrané prioritné oblasti "Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb" štúdiu uskutočniteľnosti Elektronické služby Štatistického úradu SR (rok 2009) a štúdiu uskutočniteľnosti Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (rok 2012).

Ciele definované v štúdiách:

1. Elektronické služby Štatistického úradu, kód: OPIS-2009/1.1/17-NP

Národný projekt je zameraný na:

A. Zavedenie kvalitných na zákazníka orientovaných elektronických služieb:

 • štatistické produkty s vyššou informačnou hodnotou,
 • elektronické štatistické publikácie,
 • portálové nástroje pre prácu s dátami a štatistikami,
 • transparentná metodika,
 • interaktívne elektronické formuláre pre zber štatistických výkazov a údajov,
 • elektronické transparentné procesy zberu a spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách a referendách,
 • jednoduchý prehľad o údajoch a informáciách v geografickej podobe.

B. Vytvorenie jednotného plne integrovaného informačného prostredia Štatistického úradu SR v kontexte NKIVS:

 • výkonný štatistický portál,
 • jednotný pohľad na štatistické údaje a ich metadáta.

C. Podpora koncepčného pohľadu pri činnostiach súvisiacich s prácou so štatistickými údajmi:

 • štandardy pre výmenu štatistických údajov,
 • informačné systémy verejnej správy prepojené na úrovni webových služieb v procesoch spracovania a prezentovania štatistických údajov,
 • dostupné služby komponentu základné číselníky,
 • zabezpečenie integrácie a využitia registrov IVS.

Aktuálny stav projektu:

Súčasťou nového systému je portál http://slovak.statistics.sk, ktorý ponúka viaceré nové elektronické služby. Elektronické služby Štatistického úradu Slovenskej republiky sú rovnako publikované aj na portáli www.slovensko.sk.

Popis jednotlivých elektronických služieb ako aj možnosti prístupu k jednotlivým službám je popísaný v 
Používateľskej príručke elektronických služieb. (pdf - 6,3 MB)

2. Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov, kód: OPIS-2012/1.1/49-NP

RPO vznikol v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a predstavuje spolu s Registrom fyzických osôb, Registrom adries a Registrom priestorových informácií centrálne registre, ktoré tvoria základné kamene eGovernmentu. V súčasnosti neexistuje jednotná evidencia právnických osôb a podnikateľov, v ktorej by boli evidované všetky existujúce subjekty. Údaje sa nachádzajú v mnohých zdrojových registroch a evidenciách v rôznej štruktúre a kvalite. RPO predstavuje jednotný a dátovo konzistentný zdroj právne záväzných údajov všetkých existujúcich právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

RPO výrazne zníži administratívnu záťaž a zjednoduší podnikanie, čo vnímame dlhodobo ako jednu z požiadaviek na zlepšenie podnikateľského prostredia. Na jeho základe vznikla jednotná databáza identifikačných, lokačných a administratívnych údajov zdrojových registrov, v ktorých sú vedené jednotlivé typy právnych subjektov.

Projekt RPO priamo prispeje k cieľom Informatizácie spoločnosti v nasledovných oblastiach:

 • zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou
 • elektronizácia procesov verejnej správy
 • zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy
 • zvýšenie kompetentnosti verejnej správy

Jedenkrát a dosť

Projekt RPO umožní zaviesť do praxe základný princíp informatizácie verejnej správy „jedenkrát a dosť“. Znamená to, že podnikateľ uvedie informácie do zdrojovej evidencie právneho subjektu, ktorá má povinnosť súčasne zapísať údaje aj do RPO. Tieto údaje bude RPO ďalej poskytovať ostatným inštitúciám verejnej správy. Po prvotnej evidencii údajov alebo ich zmien už nebude musieť podnikateľ predkladať inej inštitúcií verejnej správy výpisy z registrov alebo rôzne iné potvrdenia. Vďaka prepojeniu informačných systémov verejnej správy budú tieto údaje dostupné cez elektronickú databázu RPO.

RPO navyše zaručí možnosť okamžitej a spoľahlivej identifikácie právnych subjektov, pričom práve ich identifikácia je predpokladom pre zavádzanie proaktívnych elektronických služieb vo verejnej správe.

Aktuálny stav projektu:

Zákon č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2015 ustanovuje RPO ako zdroj právne platných údajov.

Register bude obsahovať údaje zo všetkých zdrojových registrov do 2 rokov od účinnosti zákona o RPO, to znamená do novembra 2017. Do tohto dátumu budú integrované všetky existujúce zdrojové registre právnických osôb.

Pre právne subjekty evidované v registroch, ktoré spravuje Ministerstvo spravodlivosti a Ministerstvo vnútra budú zapisovať údaje do RPO do 3 mesiacov od účinnosti zákona o RPO, teda najneskôr do 1. februára budúceho roku.

Už k 1. novembru 2015 však RPO poskytuje údaje z obchodného registra a registrov Ministerstva vnútra (živnostenský register, register politických strán, združení, neziskových organizácií...).

Poskytované elektronické služby

Služby, ktoré sú určené pre občanov a podnikateľov, zahŕňajú napríklad aj výpis z RPO. Služby sú poskytované prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk alebo portálu ŠÚ SR https://rpo.statistics.sk/rpo. Ďalšou funkcionalitou RPO je online prideľovanie identifikačných čísiel organizácií (IČO) pri vzniku všetkých typov právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Presný popis jednotlivých elektronických služieb ako aj možnosti prístupu k jednotlivým službám je popísaný v 
Používateľskej príručke elektronických služieb RPO. (pdf - 1 MB)

NAPÍSALI O NÁS:


/wps/portal/ext/aboutus/EU Čerpanie prostriedkov z EÚ - OPIS Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0I04 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OPIS