Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Predaj prebytočného majetku štátu
Print Mail PDF TW FB WA

Predaj prebytočného majetku štátu

Posledná aktualizácia: 17.06.2024 | Počet zobrazení: 89074

Ponukové konanie - nebytové priestory v administratívnej budove v Senici

Správca ponuky:

Správca:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO:
00166197
Adresa správcu:
Lamačská cesta 3/C
Mesto:
Bratislava
PSČ:
840 05
Kontaktná osoba:
Ing. Viera Palkovičová viera.palkovicova@statistics.sk tel.: +421 33 5566 237

Údaje o ponuke:

Spôsob predaja:
Ponukové konanie
Okres:
Okres Senica
Obec:
Senica
Katastrálne územie:
Senica
Adresa ponúkaného majetku štátu:
Hviezdoslavova č. 480 905 01 Senica
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia:
0 €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond:
301000 €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov:
301000 €
Dátum zverejnenia ponuky:
17.06.2024
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk:
18.06.2024
Koniec lehoty na doručovanie ponúk:
19.07.2024

Termín obhliadky: Po dohode na tel. č. +421 33 5566 237

Poznámka k ponuke:

Písomné ponuky zašlite v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať -prevod správy - podiel na budove a pozemku v Senici" na adresu:
Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45.
Za doručené sa považujú ponuky prijaté najneskôr do 15.00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr sa nebude prihliadať. Písomná ponuka musí obsahovať účel využitia nehnuteľného majetku a výšku odplaty, ktorá nemôže byť nižšia ako je požadovaná odplata. Zmluva o prevode správy bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu odplaty. V prípade ak o ponúkaný majetok štátu prejavia záujem viacerí záujemcovia, nadobúdateľa tohto nehnuteľného majetku štátu určí vláda Slovenskej republiky.

Nebytový priestor

Identifikačné číslo
83623
Podlahová plocha nebytového priestoru
24 m2
Poschodie
prízemie
Číslo vchodu
1
Súpisné číslo domu, v ktorom sa nebytový priestor nachádza
480
Číslo listu vlastníctva
2837
Prevádzaný majetkový podiel na nebytovom priestore
1/1
Majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
2994/100000
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s s nebytovým priestorom postavený
3012/1
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s nebytovým priestorom postavený
2994/100000

Nebytový priestor

Identifikačné číslo
83624
Číslo nebytového priestoru
1
Podlahová plocha nebytového priestoru
71 m2
Poschodie
prízemie
Číslo vchodu
1
Súpisné číslo domu, v ktorom sa nebytový priestor nachádza
480
Číslo listu vlastníctva
2837
Prevádzaný majetkový podiel na nebytovom priestore
1/1
Majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
9003/100000
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s s nebytovým priestorom postavený
3012/1
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s nebytovým priestorom postavený
9003/100000

Nebytový priestor

Identifikačné číslo
83625
Číslo nebytového priestoru
3
Podlahová plocha nebytového priestoru
128 m2
Poschodie
1
Číslo vchodu
1
Súpisné číslo domu, v ktorom sa nebytový priestor nachádza
480
Číslo listu vlastníctva
2837
Prevádzaný majetkový podiel na nebytovom priestore
1/1
Majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
16178/100000
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s s nebytovým priestorom postavený
3012/1
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s nebytovým priestorom postavený
16178/100000

Nebytový priestor

Identifikačné číslo
83626
Číslo nebytového priestoru
5
Podlahová plocha nebytového priestoru
320 m2
Poschodie
2
Číslo vchodu
1
Súpisné číslo domu, v ktorom sa nebytový priestor nachádza
480
Číslo listu vlastníctva
2837
Prevádzaný majetkový podiel na nebytovom priestore
1/1
Majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
38087/100000
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s s nebytovým priestorom postavený
3012/1
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s nebytovým priestorom postavený
38087/100000


/wps/portal/ext/aboutus/economy/surplus.property Predaj prebytočného majetku štátu Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ02H4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Predaj prebytočného majetku štátu