Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu
Print Mail PDF TW FB WA

Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu

Posledná aktualizácia: 23.11.2021 | Počet zobrazení: 64797

PONUKA NA PRENÁJOM DOČASNE PREBYTOČNÉHO MAJETKU ŠTÁTU V SPRÁVE ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SR

Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45, ako správca majetku štátu ponúka do prenájmu nebytové priestory:

V Banskej Bystrici, na Triede SNP 75, skladová miestnosť o celkovej ploche 51,62 m2 v administratívnej budove so súpisným č. 3502, zapísanej na LV č. 2154, k. ú. Banská Bystrica, na parcele č. 966/1.

 

Špecifikácia dočasne prebytočných priestorov:

Prízemie administratívnej budovy :

sklad – miestnosť č. 20                 51,62 m2

 • minimálna výška nájomného je  19,00 €/m2/rok,
 • prevádzkové náklady budú fakturované mesačne, podľa skutočných nákladov na budovu a percentuálneho podielu prenajatej plochy,
 • informácie na tel. 048/4323252 – p. Pecníková.

Ponuky zasielajte do 10 dní od dátumu zverejnenia ponuky. Vyhodnotenie sa bude konať dňa 6. 12. 2021 o 10.00 hod. v budove ŠÚ SR na Triede SNP 75 v Banskej Bystrici.

 

Všeobecné podmienky prenájmov:

Prenájom je možné realizovať najskôr odo dňa, nasledujúceho po zverejnení nájomnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú – max. 5 rokov. Prevádzkové náklady nie sú súčasťou nájomného. Prenajaté nebytové priestory je možné využívať len ako skladové priestory. Účel využitia nesmie byť v rozpore s užívaním stavby. Obhliadka priestorov je možná  po dohode na uvedenom tel. čísle. Pri hodnotení ponúk bude mať prioritu ponuka s najvyššou cenou. Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s uvedením mena/názvu záujemcu s označením „NEOTVÁRAŤ - PRENÁJOM“ na adresu:

 • Štatistický úrad SR – sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica.

Posledný termín na doručenie ponúk je  3.12. 2021 do 14.00 hod.

Vaša ponuka musí obsahovať:

 • číslo miestnosti a plochu, o ktorú máte záujem ,
 • výšku ročného nájomného v €/m2, ktorú  ponúkate,
 • akceptáciu výšky úhrady prevádzkových nákladov,
 • účel, na ktorý budete priestory používať.

Upozorňujeme, že v prípade rovnosti cenových ponúk od dvoch, alebo viacerých záujemcov, ktorí zaslali, resp. doručili najvýhodnejšiu ponuku, budú podľa § 13, ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyzvaní zúčastnení záujemcovia na zvýšenie ceny, ktorá rozhodne o realizácii nájmu. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne minimálnu výšku nájomného, je úrad oprávnený od ponuky odstúpiť.

===============================================================================================

Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45, ako správca majetku štátu ponúka do prenájmu nebytový priestor:

v Bardejove, na Hviezdoslavovej č. 9, kanceláriu o celkovej ploche 34,00 m2 , nachádzajúcu sa v administratívnej budove so súpisným č. 101, zapísanej na LV č. 1252, na parcele č. 984/2.

 

Špecifikácia dočasne prebytočných priestorov:

Prízemie administratívnej budovy :

kancelária č. 3  o podlahovej ploche                 34,00 m2

 • minimálna výška nájomného je  46,00 €/m2/rok,
 • prevádzkové náklady budú fakturované štvrťročne, stanovené paušálnou čiastkou 55,00 EUR/m2/rok za kanceláriu ,
 • informácie na tel. 051/7735316 – p. Marcela Brajová,  051/7735224 – p. Ján Cuper

Ponuky zasielajte do 10 dní od dátumu zverejnenia ponuky. Záujemcov, ktorí zašlú ponuky, pozývame na vyhodnotenie, ktoré sa bude konať dňa 6. 12. 2021 o 11.00 hod. v budove ŠÚ SR – pracovisko Prešov, na Plzenskej 2 v Prešove.

 

Všeobecné podmienky prenájmov:

Prenájom je možné realizovať najskôr odo dňa, nasledujúceho po zverejnení nájomnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú – max. 5 rokov. Prevádzkové náklady nie sú súčasťou nájomného. Prenajatý kancelársky priestor je možné využívať len na administratívne účely a činnosti s nimi súvisiace, nie však na účel, kedy nájomca vybavuje denne množstvo stránok . Účel využitia nesmie byť v rozpore s užívaním stavby. Obhliadka priestorov je možná  po dohode na uvedenom tel. čísle. Pri hodnotení ponúk bude mať prioritu ponuka s najvyššou cenou. Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s uvedením mena/názvu záujemcu s označením „NEOTVÁRAŤ - PRENÁJOM“ na adresu:

 • Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Prešove, Plzenská 2, P.O.BOX 16, 080 16 Prešov .

Posledný termín na doručenie ponúk je  3.12. 2021 do 14.00 hod.

Vaša ponuka musí obsahovať:

 • číslo miestnosti a plochu, o ktorú máte záujem ,
 • výšku ročného nájomného v €/m2, ktorú  ponúkate,
 • akceptáciu výšky úhrady prevádzkových nákladov,
 • účel, na ktorý budete priestory používať.

Upozorňujeme, že v prípade rovnosti cenových ponúk od dvoch, alebo viacerých záujemcov, ktorí zaslali, resp. doručili najvýhodnejšiu ponuku, budú podľa § 13, ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyzvaní zúčastnení záujemcovia na zvýšenie ceny, ktorá rozhodne o realizácii nájmu. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne minimálnu výšku nájomného, je úrad oprávnený od ponuky odstúpiť./wps/portal/ext/aboutus/economy/temporarily.surplus Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0293 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu