Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
EU SILC 2021: Pandémia zvýšila počet ľudí žijúcich pod hranicou príjmovej chudoby, nie však dramaticky
Print Mail TW FB WA

EU SILC 2021: Pandémia zvýšila počet ľudí žijúcich pod hranicou príjmovej chudoby, nie však dramaticky

Last update: 26.05.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Štatistický úrad SR
Publish Date: 05.05.2022

ŠÚ SR zverejňuje dáta k prvej z troch dimenzií chudoby, ďalšie údaje budú zverejnené v priebehu mája a júna

Na Slovensku bol v roku 2021 ohrozený príjmovou chudobou každý ôsmy obyvateľ, čo predstavovalo takmer 660-tisíc osôb. Prvýkrát miera rizika chudoby narástla medziročne vo všetkých krajoch Slovenska, najvýraznejšie v Prešovskom. Najviac ohrozené boli viacdetné domácnosti, neúplné domácnosti s deťmi, aj keď ich situácia sa medziročne mierne zlepšila.

Na Slovensku bolo v roku 2021 celkovo 12,3 % obyvateľov ohrozených príjmovou chudobou. Znamená to, že ich príjmy boli nižšie ako vypočítaná národná hranica chudoby. S príjmom nižším ako je hranica príjmovej chudoby si muselo vystačiť 660-tisíc ľudí, bolo to o 45-tisíc osôb viac ako v predchádzajúcom roku.

„Aktuálne dáta EU SILC 2021 zohľadňujú príjmy za celý rok 2020, prejavujú sa tak dopady prvého roka pandémie na príjmovú chudobu. Po piatich rokoch zlepšovania situácie miera rizika chudoby vzrástla o 0,9 percentuálneho bodu a dostala sa na úroveň z roku 2018. Nejde však o výrazné zhoršenie situácie,“ uviedol riaditeľ Odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR Róbert Vlačuha.

Zaujímavosťou je, že suma určujúca hranicu chudoby medziročne klesla, čo potvrdzuje, že celkové príjmy obyvateľstva za celý rok 2020 klesli. V domácnosti 1 dospelej osoby to bolo približne o 11 eur na 424 eur mesačne (5 084 eur/rok). Pre úplnú rodinu s dvomi deťmi (2 dospelí + 2 deti do 14 rokov) bola hranica na úrovni 890 eur za mesiac (menej o 24 eur). Hranica rizika chudoby sa mení každý rok a je odvodená od celkových príjmov obyvateľov. Má rôzne hodnoty podľa počtu a veku osôb žijúcich v domácnosti (podrobnejšie v tabuľkovej prílohe).

Príjmová chudoba je v slovenskej spoločnosti najčastejšou z troch zisťovaných dimenzií/zložiek chudoby a sociálneho vylúčenia. ŠÚ SR zverejňuje aktuálne ako prvú práve túto dimenziu chudoby a ďalšie dáta vydá počas mája a júna 2022.

Vývoj príjmovej chudoby podľa typov domácností

Výsledky EU SILC 2021, ktoré komplexne zohľadňujú príjmy za rok 2020 ukázali, že prvý rok pandémie veľmi rôznorodo zasiahol do príjmovej chudoby a je dôležité sledovať ju podľa rôznych skupín obyvateľov SR.

Ilustračný obrázok - graf

Prvý rok pandémie nezvýšil podiely ľudí ohrozených chudobou v tých typoch domácností, ktoré s ňou majú dlhodobo najväčší problém. Situácia sa medziročne mierne zlepšila u viacdetných úplných rodín s 3 a viac závislými deťmi, ako aj v neúplných domácnostiach osamelých rodičov s jedným či viac deťmi. Stále však v oboch týchto typoch domácností je chudobou ohrozených viac ako tretina osôb. Pri viacdetných úplných rodinách je to 36,3 % osôb a pri osamelých rodičoch s dieťaťom či deťmi až 33,6 % osôb.

V domácnostiach bez detí je chudoba najčastejšia v kategórii osamelých seniorov vo veku 65 a viac rokov, pod hranicou chudoby žila viac ako štvrtina z nich (28,5 % osôb) a ich podiel medziročne mierne vzrástol. Ich situácia sa v priebehu posledných piatich rokov výrazne zhoršuje, kým ešte v roku 2016 trpelo chudobou len 9,0 % seniorov.

Chudobe čelil dvojnásobný počet detí ako dôchodcov

Z hľadiska vekových skupín sú najohrozenejšími deti mladšie ako 18 rokov, keď takmer každé šieste dieťa žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Pandémia podiel detí ohrozených chudobou medziročne zvýšila, zo 17,0 % na 17,6 %.

„Pod hranicou príjmovej chudoby žilo takmer dvojnásobne viac detí ako dôchodcov. Deti tvoria viac ako štvrtinu z celkového počtu osôb ohrozených príjmovou chudobou na Slovensku,“ hovorí Róbert Vlačuha.

Najvýraznejšie zhoršenie nastalo vo vekovej skupine mladých ľudí od 18 do 24 rokov, ich počet sa zvýšil o 1,6 p. b. a chudoba ohrozovala približne každého šiesteho v tejto vekovej skupine. Z celkového počtu seniorov (ľudí vo veku 65 a viac rokov) bolo chudobných 10,3 % osôb, ich podiel sa od roku 2016 takmer zdvojnásobil.

Pribudlo aj chudobných pracujúcich

Aktuálne výsledky potvrdili dlhodobý trend, že príjmová chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných (52,6 % osôb). Celkový počet nezamestnaných sa síce medziročne zvýšil, podiel chudobných spomedzi nich však medziročne klesol. V príjmovej chudobe bolo aj 6,7 % ľudí, ktorí pracovali, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o 1,5 p. b. Keďže pracujúci tvoria najväčšiu skupinu obyvateľstva z pohľadu ekonomickej aktivity, v absolútnom počte je to najväčšia skupina ľudí ohrozených príjmovou chudobou.

Najhoršia situácia bola v Prešovskom regióne

Prvýkrát historicky sa podiely ľudí ohrozených chudobou medziročne zvýšili vo všetkých ôsmich krajoch SR. Situácia s príjmovou chudobou sa ale v rámci regiónov Slovenska zásadne líši, čo dlhodobo odzrkadľuje príjmové nerovnosti, ktoré sa prejavujú medzi krajmi SR aj pri iných ukazovateľoch ekonomickej situácie. Najvyššia miera rizika chudoby bola v roku 2021 v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji, teda viac na východe Slovenska. Najviac sa situácia medziročne zhoršila v Prešovskom kraji, kde podiel ľudí pod hranicou chudoby vzrástol zo 17,2 % na 19,2 %. Podobne bol na tom aj Banskobystrický kraj s 19,1 % obyvateľmi pod hranicou príjmovej chudoby, ktorý bol predchádzajúce dva roky najviac ohrozený príjmovou chudobou na Slovensku.

Ilustračný obrázok - graf

Nad priemerom SR v podiele chudobných sa nachádzal aj Žilinský kraj. Najmenej ohrozené bolo opäť obyvateľstvo v Bratislavskom kraji (4,0 %). Medziročný nárast podielu ľudí pod hranicou chudoby bol v regióne okolo hlavného mesta Bratislavy1) najmenší spomedzi všetkých krajov (0,3 p. b.). Veľmi nízky podiel chudobných obyvateľov bol aj v Trenčianskom kraji (5,8 %). Pod úrovňou priemeru SR bol ešte Trnavský a Nitriansky kraj.

Zisťovanie EU SILC poskytuje komplexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach na Slovensku. Uskutočňuje sa vo všetkých členských štátoch EÚ podľa jednotnej metodiky. Získané údaje umožňujú medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ a sú podkladom pre analyzovanie sociálnej situácie domácností na Slovensku. Výberové zisťovanie EU SILC 2021 sa uskutočnilo formou terénneho zberu dát prostredníctvom dotazníkov v takmer 7 000 náhodne vybraných domácnostiach Slovenska.


  • 1) Bratislavský kraj

Ďalšie podrobnejšie údaje zo zisťovania EU SILC 2021 budú postupne zverejnené formou publikácie, tlačových správ a dátových kociek na webovej stránke ŠÚ SR v priebehu mesiacov máj a jún 2022.  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic. The Statistical Office of the SR creates high-quality statistics useful for society according to 16 principles regarding the institutional environment, statistical processes and outputs in line with the Code of Practice for European Statistics.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews EU SILC 2021: Pandémia zvýšila počet ľudí žijúcich pod hranicou príjmovej chudoby, nie však dramaticky Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail