Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
V SR zomrelo minulý rok najviac ľudí od druhej svetovej vojny, takmer 59-tisíc
Print Mail TW FB WA

V SR zomrelo minulý rok najviac ľudí od druhej svetovej vojny, takmer 59-tisíc

Last update: 10.02.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 10.02.2021

Na Slovensku zomrelo v roku 2020 o 15 % viac seniorov (vo veku 65+) ako v predošlých rokoch. Najvyšší nárast počtu zomretých sa prejavil v Trenčianskom a Prešovskom kraji. Decembrový počet zomretých osôb bol o 58 % vyšší a v skupine seniorov až o vyše 70 % vyšší ako priemer predošlých rokov. ŠÚ SR zverejňuje predbežné dáta o úmrtnosti za mesiac december a celý rok 2020.

Pandémia Covid-19 v roku 2020 zásadne ovplyvnila aj počty zomretých v Slovenskej republike. V súhrne za celý rok zomrelo na Slovensku takmer 59-tisíc osôb, čo je takmer o 5,5 tisíca osôb viac ako zomieralo v priemere za posledných päť rokov. Počet zomretých tak voči predošlým piatim rokom narástol o 10,2 %. Vyšší počet zomretých sa prejavil veľmi mierne od augusta, ale výraznejšie od októbra s historickými rekordami v decembri.

Predbežné dáta potvrdzujú, že v roku 2020 zomrelo na Slovensku najviac osôb od konca druhej svetovej vojny. Celoročný nárast o vyše 10 % pozitívne ovplyvnil fakt, že až do septembra zomieral mesačne porovnateľný počet ľudí ako predošlé roky, od októbra však tempo rastu počtu zomretých zvyšovalo dynamiku,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Vyšší celkový počet zomretých ako bol minulý rok bol zaznamenaný naposledy v poslednom roku druhej svetovej vojny v roku 1945, kedy zomrelo 67,5 tisíca osôb, a predtým ešte v roku 1927, kedy zomrelo za rok vyše 59-tisíc osôb.

Najhoršie čísla sa prejavili v decembri, v priebehu posledného mesiaca v roku zomrelo na Slovensku podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR spolu 7 282 osôb, čo bola o 58 % vyššia hodnota ako v priemere predošlých päť rokov (roky 2015 až 2019).

Podobne, v rámci spresňovania dát za jednotlivé predošlé mesiace, aktuálny počet zomretých v novembri bol vyšší o 40,6 % a v októbri o 22,5 % ako priemer v rovnakom období predošlých piatich rokov. „Porovnanie aktuálneho stavu s priemerom piatich rokov sme vybrali pre objektívnejší pohľad na mieru rastu počtu zomretých, má vyššiu vypovedaciu hodnotu ako len jednoduché medziročné porovnanie,“ doplnila Z. Podmanická.

 

Seniori od 65 do 74 rokov boli najviac zasiahnutou skupinou

Vyšší počet zomretých sa podľa predbežných dát prejavil za celý rok len veľmi minimálne vo vekovej skupine do 64 rokov, ale výrazne vo vekovej skupine 65 rokov a starší, a to najmä od septembra 2020. „Nárast počtu zomretých oproti predošlým rokom v skupine do 65 rokov sa prejavil posledné dva mesiace roka, pričom v decembri to bolo o +20 %. Viacero mesiacov v priebehu roka však zomieralo v tejto vekovej skupine menej ľudí ako predošlé roky,“ doplnila Z. Podmanická. Preto na celoročnej báze v tejto vekovej skupine došlo k poklesu zomretých voči predošlým rokom o 3 %.

Vo vekovej skupine seniorov (ľudia vo veku 65+) bola však situácia výrazne horšia, za celý rok zomrelo o 14,8 % seniorov viac ako predošlé roky. To je nárast o takmer 5 900 osôb. Extrémne rasty boli zaznamenané v decembri, zomrelo až o 71,1 % viac seniorov ako v poslednom mesiaci počas predošlých piatich rokov. Rast počtu zomretých sa tak v tejto vekovej kategórii na konci roka výrazne zdynamizoval, a to ešte aj voči už rastúcim dátam z októbra, či z novembra.

Ľudia vo veku 65+ tvoria dlhodobo v SR približne tri štvrtiny každoročne zomierajúcich v SR.
V novembri a decembri však tvorili až 80 % zomretých.

Ak vekovú skupinu seniorov ešte rozdelíme na mladších seniorov (vo veku 65 až 74 rokov) a starších seniorov (75+), počet zomretých prudko rástol v oboch vekových podskupinách, ale výrazne horšia situácia bola najmä v skupine mladších seniorov. Za celý rok v tejto vekovej skupine vzrástol počet zomretých o takmer 21 %, v podskupine starších seniorov o vyše 12 % v porovnaní s priemerom za posledných päť rokov.

V decembri sa tempo nárastu počtu zomretých v oboch seniorských skupinách vyrovnalo, nárast voči predošlým rokom bol na mesačnej báze až na úrovni 70 %.

Tri z ôsmich krajov mali vyššie rasty zomretých ako celá SR

Z pohľadu regiónov sa situácia a počet zomretých líšila ako za celý rok tak výrazne v decembri 2020. Za celý rok mali v súhrne najvyšší nárast počtu zomretých v porovnaní s 5-ročným slovenským priemerom tri regióny, a to najmä Trenčiansky a Prešovský kraj, kde počet zomretých vzrástol o viac ako 14 %. Vyšší nárast mali aj v Košickom kraji (+11,9%). Najnižší nárast sa prejavil v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji (medziročne o necelých 7 %).

Extrémne vysoké prírastky zomretých sa prejavili v jednotlivých regiónoch v decembri, vyššie hodnoty ako malo celé Slovensko v tomto mesiaci sa prejavili predovšetkým v Nitrianskom a v Trenčianskom kraji. V týchto regiónoch zomrelo o 78 % viac osôb ako v predošlých rokoch, potom nasledovali Prešovský a Trnavský kraj s nárastom nad 60 %. Na konci rebríčka rastu počtu zomretých bol Bratislavský kraj, v ktorom zomrelo o vyše 30 % osôb viac ako predošlé roky.

Štatistické dáta o zomretých spracúva ŠÚ SR z fyzicky doručených formulárov „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“, v ktorých sú poznačené základné informácie o zomretom vrátane príčin smrti. Formuláre poskytuje po skončení každého mesiaca približne tisíc matrík v SR, ktoré majú dáta o zomretých z takmer 3000 miest a obcí SR. Štatistický úrad SR je odborným gestorom a referenčným spracovateľom dát o úmrtnosti v SR.

Definitívne údaje o počte zomretých za rok 2020 ŠÚ SR zverejní v marci 2021, podrobné štruktúry v máji 2021.

 

Dáta o úmrtnosti nájdete na www.statistics.sk v databáze Štatistického úradu SR DATAcube.:

Týždenné dáta: Zomrelí podľa vekových skupín a pohlavia - SR-oblasť-kraj (týždenne) [om3003tr] (pribúdajú vždy 4 týždne spolu po spracovaní, obsahujú aj štruktúry podľa vekových skupín po 5 rokov aj regionálne štruktúry – kraje). Tieto dáta sú tiež nahlasované Eurostatu.

EUROSTAT zverejňuje dáta o úmrtnosti v Európe na týždennej báze na: Deaths by week

Mesačné dáta podľa termínu nahlásenia z matrík (ešte nespárované s dňom/mesiacom, kedy obyvateľ zomrel) sú tiež v tabuľke Prehľad pohybu obyvateľstva - SR-oblasť-kraj-okres, m-v (mesačne) [om7104mr], tieto dáta sa môžu po spracovaní definitívnych výsledkov líšiť od dnes zverejnených dát.

Definitívne údaje za predošlé roky o počte zomretých v rôznych štruktúrach ako aj o príčinách smrti sú na www.statistics.sk v záložke Štatistiky / Demografia a sociálne štatistiky / Obyvateľstvo a migrácia / Ukazovatele / Pramenné dielo - Zomretí


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews V SR zomrelo minulý rok najviac ľudí od druhej svetovej vojny, takmer 59-tisíc Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail