Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
EU SILC 2020: Podiel obyvateľov SR ohrozených príjmovou chudobou sa znížil na 11,4 %
Print Mail TW FB WA

EU SILC 2020: Podiel obyvateľov SR ohrozených príjmovou chudobou sa znížil na 11,4 %

Last update: 06.05.2022
Ilustračný obrázok
Publisher: Štatistický úrad SR
Publish Date: 27.07.2021

Na Slovensku žilo pod hranicou príjmovej chudoby vyše 600-tisíc osôb, ich počet sa medziročne znížil. Najviac ohrozené boli viacdetné domácnosti, neúplné domácnosti (jeden rodič s aspoň jedným dieťaťom) a deti mladšie ako 18 rokov. V dvoch z ôsmich krajov SR sa situácia oproti roku 2019 veľmi mierne zhoršila, a to v Nitrianskom a Trenčianskom kraji.

Na Slovensku bolo v roku 2020 celkovo 11,4 % obyvateľov ohrozených príjmovou chudobou. Znamená to, že ich príjmy boli nižšie ako vypočítaná národná hranica chudoby. Celkovo išlo o 615-tisíc ľudí, tento počet sa medziročne znížil o 23-tisíc osôb. V roku 2019 bolo príjmovou chudobou ohrozených viac osôb, 11,9 % obyvateľov. Príjmová chudoba je v slovenskej spoločnosti najčastejšou z troch dimenzií/zložiek chudoby a sociálneho vylúčenia.

Hranica rizika príjmovej chudoby dosiahla pre domácnosť jednotlivca hodnotu 435 € mesačne (5 222 €/rok). Táto hodnota voči roku 2019 vzrástla približne o 29 € na mesiac. Hranica rizika chudoby pre úplné domácnosti s dvoma deťmi (2 dospelí + 2 deti do 14 rokov) bola 914 € na mesiac. Hranica rizika chudoby sa vypočítava každý rok na základe príjmov obyvateľov podľa rôznych typov domácností a je uvedená v tabuľkovej prílohe.

Skupiny obyvateľstva najviac ohrozené príjmovou chudobou

Aj rok 2020 potvrdil dlhodobý trend, že príjmová chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných (56,1 % osôb) a potom viacdetné úplné rodiny s 3 a viac závislými deťmi (37,1 % osôb). Podobne chudoba ohrozovala aj neúplné rodiny, teda domácnosti osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi (33,9 % osôb). Medziročne sa situácia mierne zhoršila u neúplných rodín, keď oproti roku 2019 došlo k nárastu o 1,8 percentuálneho bodu.

Ilustračný obrázok - graf 

Celkovo boli domácnosti so závislými deťmi na Slovensku takmer dvojnásobne viac vystavené riziku chudoby ako domácnosti bez detí. V domácnostiach bez detí je chudoba častejšia v kategórii seniorov vo veku 65 rokov a viac, ktorí žijú a hospodária sami – pod hranicou chudoby je viac ako štvrtina z nich (27,6 % osôb) a ich podiel posledné roky významne rastie. Pred piatimi rokmi bolo pod hranicou chudoby len 9 % osôb v jednočlenných domácnostiach seniorov.

Z hľadiska vekových skupín sú najohrozenejšími deti mladšie ako 18 rokov, keď každé šieste dieťa (17 %) žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Ich podiel sa medziročne znížil, v roku 2019 to bolo 19 %. U seniorov vo veku 65 a viac rokov je chudobou ohrozených 9,5 % ľudí, pričom ich podiel posledné dva roky rástol.

Najhoršia situácia bola v Banskobystrickom regióne

Práve príjmová chudoba sa v rámci regiónov Slovenska zásadne líši. Odzrkadľuje nerovnosti, ktoré sa prejavujú medzi jednotlivými krajmi Slovenska aj pri iných ukazovateľoch ekonomickej situácie. Dlhodobo bola najvyššia miera príjmovej chudoby v Prešovskom kraji, v posledných dvoch rokoch (2020 a 2019), bol najvyšší podiel osôb žijúcich pod hranicou príjmovej chudoby v Banskobystrickom regióne.

 Ilustračný obrázok - graf

Najvyššia miera rizika príjmovej chudoby bola v roku 2020 zaznamenaná v Banskobystrickom a Prešovskom kraji (18,3 % a 17,2 %). Medziročne sa však v oboch týchto regiónoch podiely ľudí pod hranicou chudoby znížili. Nad priemerom SR sa nachádzali aj Košický a Žilinský kraj. Naopak najmenej chudobou ohrozené obyvateľstvo zostáva v Bratislavskom kraji s hodnotou 3,7 % obyvateľov, ktorí sú vystavení riziku príjmovej chudoby. Pod úrovňou priemeru SR boli tiež všetky tri kraje západného Slovenska – Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky.

V dvoch z ôsmich krajov SR sa situácia oproti roku 2019 veľmi mierne zhoršila, a to v Nitrianskom a Trenčianskom kraji.


Zisťovanie EU SILC poskytuje komplexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach na Slovensku. Uskutočňuje sa vo všetkých členských štátoch EÚ podľa jednotnej metodiky. Získané údaje umožňujú medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ a sú podkladom pre analyzovanie sociálnej situácie domácností na Slovensku. Výberové zisťovanie EU SILC 2020 sa uskutočnilo formou terénneho zberu dát prostredníctvom dotazníkov v 6 500 náhodne vybraných domácnostiach Slovenska.


Viac informácií k téme:

V rozsiahlej publikácii EU SILC 2020 Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia, ktorá je uložená v Katalógu publikácií.

V tlačovej správe k jednej z dimenzií chudoby k závažnej materiálnej deprivácii a jednotlivým nedostatkom, ktoré pociťovali obyvatelia: EU SILC 2020: Čo si nemohli dovoliť Slováci v roku 2020.


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic. The Statistical Office of the SR creates high-quality statistics useful for society according to 16 principles regarding the institutional environment, statistical processes and outputs in line with the Code of Practice for European Statistics.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews EU SILC 2020: Podiel obyvateľov SR ohrozených príjmovou chudobou sa znížil na 11,4 % Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail