Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Správa ŠÚ SR o ekonomike: Rok pandémie zredukoval najmä počet živnostníkov

Správa ŠÚ SR o ekonomike: Rok pandémie zredukoval najmä počet živnostníkov

Posledná aktualizácia: 17.03.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 17.03.2021

Rok pandémie v SR zredukoval živnostníkov a firmy z oblasti obchodu, celkovo však počet podnikov vzrástol o 4,8 %

Počet podnikov v roku 2020 narástol vo všetkých odvetviach s výnimkou obchodu ako aj výroby a distribúcie energií. Živnostníci ubudli najmä v ubytovacích a stravovacích službách a v obchode.

Rok pandémie Covid-19 nespôsobil pokles aktívnych podnikov v SR. Register organizácií Štatistického úradu SR evidoval ku koncu roka 2020 takmer 259-tisíc (presne 258 813), čo predstavuje medziročný nárast o 4,8 %. Dáta aktuálne zverejnil Štatistický úradu SR v Správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo štvrtom štvrťroku 2020.

Zvýšenie počtu podnikov sa prejavilo vo všetkých 19 sledovaných odvetviach ekonomiky 1) s výnimkou dvoch. Paradoxne, pokles o 2 % sa prejavil v podielovo najvýznamnejšej zložke - v podnikoch, ktoré sa venovali obchodným činnostiam. Celkovo sa podnikaniu v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a oprave a predaji motorových vozidiel a motocyklov venovalo takmer 44,5-tisíca podnikov (17 %), čo je približne každý šiesty podnik SR.

Uvedené počty zahŕňajú ekonomicky aktívne podniky, teda firmy a spoločnosti, ktoré mali v roku 2020 zamestnancov, alebo dosiahli nejaké tržby alebo investovali. Súčasne sú zohľadnené aj zániky existujúcich a vzniky nových podnikov,“ uviedla Marta Mravcová, riaditeľka odboru registrov a klasifikácií ŠÚ SR.

Druhou najpočetnejšou skupinou podnikov v roku 2020 boli subjekty z oblasti odborných, vedeckých a technických činností (s rovnakým podielom 17 % z počtu firiem). V tejto skupine narástol počet firiem o 3,6 %. Významný podiel v počte podnikov tvorili tiež podniky v priemyselnej výrobe, v administratívnych a podporných službách a v stavebníctve. V každom z týchto odvetví bolo viac ako 26-tisíc podnikov, čo vo všetkých troch zložkách došlo k nárastu o viac ako 7 %.

Z regionálneho hľadiska sa počet podnikov medziročne zvýšil vo všetkých krajoch, relatívne najviac v Košickom kraji o 6,1 % a v Trnavskom kraji o 5, 8 %. Až tretina podnikov SR (vyše 87-tisíc) sídlila v Bratislavskom kraji, aj v tomto regióne medziročný rast počtu firiem prekonal 5 %. V rebríčku regiónov podľa početnosti podnikateľských subjektov nasledovali Nitriansky, Žilinský a v Košický kraj, v každom z nich sídli viac ako 27-tisíc podnikov.

Ubudlo takmer 12-tisíc živnostníkov

Odlišný vývoj počas roka 2020 nastal v počtoch aktívnych fyzických osôb - podnikateľov (FO) 2). Početnosť tejto skupiny podnikateľských subjektov sa zredukovala. V Registri organizácií ŠÚ SR bolo na koncu minulého roka evidovaných 339-tisíc FO, pričom rok spojený s bojom proti pandémii Covid-19 medziročne znížil ich počet o 2,9 %. Z regionálneho hľadiska pokles nastal v siedmich z celkovo osem krajov SR a to v rozsahu do 5 %. Výnimkou bol len Bratislavský kraj, kde došlo k nepatrnému rastu počtu FO o 0,3 %.

Uvedené počty zahŕňajú ekonomicky aktívne fyzické osoby – podnikateľov, teda tých, ktorí mali v roku 2020 zamestnancov, alebo boli samoplatcami odvodov do Sociálnej poisťovne, alebo dosiahli nejaké tržby, prípadne investovali. Súčasne sú zohľadnené aj zániky a dočasné pozastavenia výkonu činnosti existujúcich a vzniky nových podnikateľov.

Do skupiny fyzických osôb – podnikateľov patria slobodné povolania (napríklad právnici, lekári, architekti, prekladatelia), samostatne hospodáriaci roľníci, ale absolútne prevažujúcou skupinou sú živnostníci (podiel 92 %). V počte živnostníkov nastal ešte výraznejší úbytok, a to o 3,6 %. Na konci roka malo aktívnu živnosť viac ako 312-tisíc osôb (312 269). V priebehu roka 2020 sa tak počet živnostníkov zredukoval o takmer 12-tisíc osôb.

Živnostníkov ubudlo minulý rok takmer vo všetkých odvetviach, relatívne najviac v ubytovacích a stravovacích službách o 8,2 %, v obchode o 7 % a v priemyselnej výrobe o 6,3 %. V štruktúre živnostníkov najpočetnejšou zložkou sú živnostníci v oblasti stavebníctva, tvoria viac ako štvrtinu počtu. Nasledujú práve obchod a priemyselná výroba, ktoré mali percentuálne najvyššie úbytky.


Podrobnosti nájdete v publikácii:

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo štvrtom štvrťroku 2020

Táto súborná publikácia je najkomplexnejším produktom ŠÚ SR zameraným najmä na interpretáciu vývoja vybraných makroekonomických, úsekových a odvetvových ukazovateľov na celoslovenskej úrovni v konkrétnom štvrťroku s vybranými ukazovateľmi aj na regionálnej úrovni. Obsahuje interpretačné texty aj tabuľky k témam ako je napr. hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, priemerná mzda, ako aj o vybraných úsekových ukazovateľoch, teda o produkcii tovarov a služieb.

Poznámka:
1) Podľa SK_NACE rev. 2
2)
Fyzické osoby–podnikatelia sú právne subjekty podnikajúce podľa osobitných právnych predpisov. Patria sem živnostníci (podnikajúci na základe živnostenského zákona), osoby so slobodným povolaním (osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského zákona, napr. advokáti, lekári, audítori a. i.) a samostatne hospodáriaci roľníci.

Z dôvodu obmedzujúcich opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 rozširujeme prezentáciu makroekonomických výsledkov SR vo 4. štvrťroku a za celý rok 2020 o krátke video. K téme poskytujeme vyjadrenie predsedu ŠÚ SR Ing. Alexandra Balleka:  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Správa ŠÚ SR o ekonomike: Rok pandémie zredukoval najmä počet živnostníkov Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy