Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Počet úmrtí na Slovensku vo februári bol vyšší o 59 %, v troch regiónoch sa situácia oproti januáru zhoršila
Print Mail TW FB WA

Počet úmrtí na Slovensku vo februári bol vyšší o 59 %, v troch regiónoch sa situácia oproti januáru zhoršila

Last update: 22.09.2022
Ilustračný obrázok
Publisher: Štatistický úrad SR
Publish Date: 13.04.2021

Počet úmrtí na Slovensku vo februári bol vyšší o 59 %, v troch regiónoch sa situácia oproti januáru zhoršila

Nadúmrtnosť seniorov (65 +) vo februári spomalila, v tejto vekovej kategórii zomrelo o 64 % viac ľudí ako v predošlých rokoch. Nadúmrtnosť mladších (do 64 rokov) zostala, ako v januári, na úrovni rastu o 43 %. V piatich regiónoch sa oproti januáru situácia zlepšila, v troch však zhoršila. Nadúmrtnosť dosahovala vyššie podiely v Trnavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Druhá vlna pandémia COVID-19 prepísala maximá mesačnej úmrtnosti aj vo februári 2021, už piaty mesiac za sebou. V súhrne za mesiac február roka 2021 zomrelo na Slovensku 7 555 ľudí, čo je o 58,6 % viac ako bol priemer druhého mesiaca v predošlých piatich rokoch. Celkovo tak zomrelo vo februári takmer o 2 800 osôb viac ako vlani či predvlani. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomretých vo februári 2021, ktoré práve zverejnil Štatistický úrad SR (údaje sa budú v nasledujúcich týždňoch spresňovať).

Dynamika rastu počtu zomretých tak veľmi mierne spomalila, ešte v januári dosahovala nadúmrtnosť 75 % v decembri minulého roka to bolo 60 %.

„Na celoslovenskej úrovni bola februárová nadúmrtnosť nižšia ako v januári, ale len nepatrne. Netreba však robiť predčasné optimistické závery, je potrebné počkať, ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších mesiacoch. Celkové počty zomretých v porovnaní s predošlými rokmi sú základnými vstupmi pre analýzy o vplyve COVID-19 na spoločnosť, neskôr sa doplnia ešte o štruktúry o príčinách úmrtí,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Pre elimináciu výkyvov jednotlivých rokov ŠÚ SR porovnáva aktuálne počty zomretých nielen medziročne - teda s rovnakým obdobím minulého roka, ale s priemerom rovnakého mesiaca predošlých piatich rokov. Súčasne ŠÚ SR revidoval dáta za január 2021, stále to však nie sú definitívne údaje.

Zatiaľ čo v čase pred pandémiou COVID-19 sa februárový počet zomretých v krajine pohyboval na úrovni 4 300 až 5 100 osôb, v tomto roku, počas druhej vlny pandémie, to bolo až vyše 7 500 ľudí.

Ilustračný obrázok - graf

Viac zomretých aj vo vekovej kategórii do 64 rokov

Vo vekovej skupine do 64 rokov (vrátane) dáta o počtoch úmrtí vo februári potvrdili zvýšenú nadúmrtnosť aj v tejto vekovej skupine rovnako ako v januári o 43 %. Aj vo februári mal teda každý piaty zomretý menej ako 65 rokov, celkovo vo februári zomrelo v tejto vekovej kategórii 1 625 osôb, v predošlých rokoch to bývalo 1 100 až 1 200 osôb. „Zatiaľ čo v iných vekových kategóriách nadúmrtnosť vo februári klesla, v skupine ľudí do 65 rokov sa udržala na januárovej výške,“ doplnila Z. Podmanická. K významnému odchyľovaniu od priemeru v tejto vekovej kategórii dochádzalo od decembra.

Naďalej platí, že nadúmrtnosť sa prejavuje najmä v skupine seniorov - ľudí vo veku 65 a viac rokov. Aj vo februári, podobne ako predošlé dva mesiace, osem z desiatich úmrtí tvorili osoby práve tejto vekovej kategórie obyvateľov. Spolu zomrelo počas druhého mesiaca roka takmer 6-tisíc seniorov, čo bol oproti predošlým rokom nárast o 64 %. To predstavuje o 2,3 tisíca osôb viac ako predošlé roky. Nadúmrtnosť sa v tejto vekovej kategórii prejavovala menej ako v januári, keď to bolo vyššie o 85 % oproti priemeru.

Aj vo februári 2021 bola najhoršia situácia v kategórii mladších seniorov (vo veku 65 až 74 rokov), nárast zomretých v tejto vekovej skupine síce spomalil, ale oproti päťročnému priemeru zomrelo takmer dvojnásobne viac ľudí ako predošlé roky (o 92 % viac). V skupine starších seniorov sa situácia mierne zlepšila, počty zomretých boli však stále o takmer 52 % vyššie ako priemer predošlých rokov.

Ilustračný obrázok - graf

Najpostihnutejší bol Trnavský kraj s 91 % rastom počtu úmrtí

Z regionálneho hľadiska je miera nadúmrtnosti veľmi rôznorodá, vo februári tohto roka sa pohyboval rast počtu úmrtí v jednotlivých krajoch oproti priemerom predošlých rokov od 15 % do 91 %. V porovnaní s januárom nastal pokles dynamiky rastu počtu úmrtí vyjadrený v percentách v piatich krajoch, ale súčasne v troch krajoch sa situácia zhoršila a došlo k nárastu, teda k zvýšeniu miery nadúmrtnosti, a to v Trnavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. Najvýraznejší negatívny skok sa prejavil v Košickom kraji, zvýšenie rastu o 13 percentuálnych bodov (z januárového rastu + 64,5 % na februárový rast + 77,5 %).

Výrazne najhoršia situácia bola v druhom mesiaci roka v Trnavskom kraji, kde zomieralo  tento rok vo februári o vyše 90 % viac ľudí viac ako v predošlých rokoch. Tento región prevzal smutnú úlohu lídra v regionálnej nadúmrtnosti od Nitrianskeho kraja, ktorý mal extrémne vysoké čísla percentuálneho nárastu počtu úmrtí v januári.

Nasledoval Nitriansky kraj s vyššou úmrtnosťou vo februári o 86,4 % voči priemeru. Nitriansky kraj súčasne dosiahol aj najpozitívnejšiu zmenu – pokles miery nadúmrtnosti voči januáru až o 71 percentuálnych bodov (z januárového rastu počtu zomretých na úrovni + 158 % na februárový rast + 86 %).

Nasledoval Košický kraj (nárast o 78 % zomretých) a za nimi Banskobystrický a Bratislavský kraj s rastom nad úrovňou 50 %. Najnižší rast počtu zomretých dosiahol vo februári, podobne ako v januári, Žilinský kraj, navyše s výrazným poklesom dynamiky rastu až na úroveň 15 % (v januári to bolo o 41 %).

Ilustračný obrázok - graf

Ilustračný obrázok - graf

Štatistický úrad SR je gestorom a spracovateľom dát o úmrtnosti v SR. Dáta o počte zomretých spracúva ŠÚ SR z doručených formulárov „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“, v ktorých sú uvedené základné informácie o zomretom, vrátane príčin smrti. Formuláre poskytuje po skončení každého mesiaca približne tisíc matrík v SR s dátami o zomretých z takmer 3-tisíc miest a obcí SR. Uvedený formulár „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“ vypĺňa obhliadajúci lekár. ŠÚ SR je spracovateľom dát, nemá vplyv na údaje uvedené vo formulári.Dáta o úmrtnosti nájdete na www.statistics.sk v databáze Štatistického úradu SR DATAcube.:

Týždenné dáta: Zomrelí podľa vekových skupín a pohlavia - SR-oblasť-kraj (týždenne) [om3003tr] (pribúdajú vždy 4 týždne spolu po spracovaní, obsahujú aj štruktúry podľa vekových skupín po 5 rokov aj regionálne štruktúry / kraje). Dáta sú reportované Eurostatu.

EUROSTAT zverejňuje najaktuálnejšie dáta o úmrtnosti v Európe na týždennej báze v: Deaths by week

Definitívne údaje za rok 2021 budú dostupné až po skončení kalendárneho roka.

Definitívne údaje za predošlé roky o počte zomretých v rôznych štruktúrach ako aj o príčinách smrti sú na www.statistics.sk v záložke Štatistiky / Demografia a sociálne štatistiky / Obyvateľstvo a migrácia / Ukazovatele / Pramenné dielo – Zomretí.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic. The Statistical Office of the SR creates high-quality statistics useful for society according to 16 principles regarding the institutional environment, statistical processes and outputs in line with the Code of Practice for European Statistics.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Počet úmrtí na Slovensku vo februári bol vyšší o 59 %, v troch regiónoch sa situácia oproti januáru zhoršila Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail