Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Pod hranicou chudoby žilo v SR 11,9 % obyvateľov, ich počet klesol

Pod hranicou chudoby žilo v SR 11,9 % obyvateľov, ich počet klesol

Last update: 14.10.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 14.10.2020

Nárast chudoby pokračoval v úplných rodinách s viac deťmi alebo v domácnostiach, kde žili deti len s jedným rodičom

Príjmovou chudobou bolo na Slovensku v roku 2019 ohrozených celkovo 11,9 % obyvateľov, čo predstavuje približne 640-tisíc osôb. V porovnaní s rokom 2018 podiel ohrozených klesol o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.).

Početnosť skupiny obyvateľov, ktorá má mesačne menšie príjmy ako je hranica chudoby už niekoľko rokov klesá, vlani to bolo najnižšia hodnota za posledných šesť rokov. Vyplýva to z nových zverejnených dát Štatistického úradu SR o príjmovej chudobe zo zisťovania s názovom EU SILC 2019.

Hranica rizika príjmovej chudoby predstavuje skupinu ľudí, ktorých príjmy sú menšie ako je stanovená hranica chudoby. Tá sa určuje podľa výšky príjmov a sociálnych dávok v krajine, upravuje sa každý rok a má niekoľko rôznych hodnôt podľa veľkosti / počtu osôb v domácnosti. Hranica rizika príjmovej chudoby sa od roku 2005 zvýšila viac než dvojnásobne.

Pod hranicou chudoby žili v roku 2019 jednočlenné domácnosti, ak mali mesačné súhrnné príjmy nižšie ako 406 Eur (4 872 € na rok). Medziročne vzrástla hranica chudoby o 33 € za mesiac,“ spresnil Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR.

V prípade štandardných úplných domácností (dvaja dospelý a dve deti do 14 rokov) bola hranica chudoby v roku 2019 na úrovni 853 € za mesiac. V porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o takmer 9 %-tný nárast (v absolútnom vyjadrení 69 Eur na mesiac). V tejto skupine bolo rizikom chudoby ohrozených 10,2 % domácností, a medziročne došlo k významnému zníženiu, pretože v roku 2018 bolo rizikom chudoby ohrozených až 14,5 % jednočlenných domácností.

Trend vo vývoji podielu a počtu osôb ohrozených rizikom príjmovej chudoby po roku 2008, čo bol začiatok finančnej krízy, začal stúpať, ale od roku 2012 má klesajúci trend (s výnimkou roku 2016) pričom však nedosiahol nízke predkrízové počty.

K chudobou najviac ohrozeným skupinám patria tiež nezamestnané osoby. Až 56,7 % osôb bolo ohrozených rizikom chudoby, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 5,7 p. b. Nárast bol zaznamenaný aj v kategórii dôchodcov (o 1,6 p. b.) na hodnotu 8,6 %.

 

Domácnosti s deťmi sú dvojnásobne viac vystavené riziku chudoby

Aj výsledky zisťovania v roku 2019 potvrdili dlhodobé trendy, že deti a mladí vo veku 0-17 rokov sú vystavení vyššiemu riziku chudoby ako dospelé a staršie osoby a tvoria najzraniteľnejšiu vekovú skupinu. Pod hranicou chudoby žilo na Slovensku približne každé piate dieťa, presne 19,0 % osôb z uvedenej vekovej skupiny, čo predstavuje približne 187-tisíc osôb do 18 rokov. Tento stav je odrazom príjmovej situácie domácnosti, v ktorej dieťa žije. Medziročne (v porovnaní s rokom 2018) sa miera rizika chudoby detí znížila o 2 percentuálne body.

Podľa R. Vlačuhu na mieru rizika chudoby významne vplýva počet členov domácnosti. „Domácnosti so závislými deťmi sú dvojnásobne viac vystavené riziku chudoby ako domácnosti bez závislých detí, každá šiesta domácnosť so závislými deťmi (15,2 % domácností je ohrozená chudobou, pri domácnostiach bez detí je to len 7,9 % domácností),“ spresnil R. Vlačuha.

Najviac ohrozenou skupinou boli tiež úplné domácnosti s viac deťmi (dvaja dospelí s tromi či viac závislými deťmi), pod hranicou príjmovej chudoby aktuálne žije až 37,8 % takýchto domácností. 

Počet a podiel tejto kategórie domácností pod hranicou chudoby rastie posledných šesť rokov, ešte v roku 2013 bolo pod hranicou chudoby menej ako 30 % domácností, troma či viac deťmi. Medziročne (v porovnaní s rokom 2018) sa zvýšil o 1,1 p. b..

Podobne veľmi vysoký podiel domácnosti, ktoré majú mesačné príjmy pod hranicou chudoby, je v skupine, kde deti vychováva len jeden rodič. Až 32,1 % domácností z tejto skupiny bolo pod hranicou chudoby. „V úplných rodinách s viac deťmi, resp. v neúplných rodinách sa situácia už dlhodobo zhoršuje. Sú to typy domácností, ktoré sa oveľa častejšie dostávajú do rizika chudoby,“ spresnil R. Vlačuha.

 

Banskobystrický región je skokanom roka

Slovensko sa dlhodobo zaraďuje medzi krajiny s výraznými hospodárskymi a sociálnymi rozdielmi medzi regiónmi, čo sa prejavuje aj v miere rizika chudoby. Dlhodobo je vyššie percento obyvateľov pod hranicou príjmovej chudoby v Košickom a Prešovskom kraji.

Najvýraznejšie zhoršenie situácie z regionálneho hľadiska sa prejavilo v roku 2019 v Banskobystrickom kraji, keď sa pod hranicou chudoby ocitlo 19,3 % obyvateľov kraja,“ zdôraznil R. Vlačuha.

Región sa prebojoval na prvé miesto v rebríčku miery chudoby regiónov SR, keď sa podiel obyvateľov ohrozených chudobou zvýšil za rok o 1,7 percentuálneho bodu. Na druhom mieste bol Prešovský kraj (17,5 % obyvateľov ohrozených chudobou), a na treťom mieste Košický región (16,6 % obyvateľov ohrozených chudobou).

Najmenej osôb ohrozených chudobou bolo naďalej v Bratislavskom kraji, kde sa pod hranicou chudoby nachádzalo len 4,3 % obyvateľov (rovnako ako v roku 2018).

Pod celoslovenským priemerom, teda menší podiel obyvateľov pod hranicou chudoby mali tiež aj všetky tri kraje západného Slovenska – Trnavský (10,7 %,), Nitriansky (6,6 %) a Trenčiansky kraj a (5,1 %). Pričom v Nitrianskom a Trenčianskom kraji došlo medziročne aj k najväčšiemu poklesu miery rizika chudoby. Naopak k nárastu podielu obyvateľov ohrozených chudobou oproti roku 2018 došlo v troch regiónoch – v Košickom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji.

 

SR na treťom mieste v EÚ podielom ohrozených chudobou

EU SILC sa realizuje vo všetkých členských štátoch EÚ. Z medzinárodného hľadiska patrí Slovensko ku krajinám s najnižšou mierou chudoby v EÚ. Podľa posledných dát (za rok 2019) bola Slovenská republika s podielom ľudí vystavených chudobe na úrovni 11,9 % na tretej priečke v EÚ. Nižšiu mieru rizika chudoby mali v roku 2019 Česká republika (10,1 %) a Fínsko (11,6 %).

Približne rovnakú hodnotu miery rizika chudoby ako Slovensko malo Slovinsko (12,0 %), Maďarsko (12,3 %), Dánsko (12,5 %), Holandsko (13,2 %) a Rakúsko (13,3 %).

Naopak, najvyššiu mieru rizika chudoby a teda aj najväčší podiel obyvateľstva či domácností, ktoré hospodária mesačne so sumami nižšími ako je národná hranica chudoby malo Rumunsko (23,8 %), ďalej Lotyšsko (22,9 %), Bulharsko (22,6 %) a tiež Estónsko (21,7 %), Španielsko (20,7 %) a Litva (20,6 %).

Miera rizika chudoby je pre jednotlivé krajiny počítaná vo vzťahu k ich národným hraniciam chudoby (60 % mediánu národného disponibilného príjmu).

Hranica rizika chudoby je vyjadrená v tzv. parite kúpnej sily (PKS), ktorá eliminuje efekty rozdielnej cenovej úrovne medzi krajinami.

Za krajiny - Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Luxembursko, Írsko a Taliansko nie sú zatiaľ k dispozícii údaje za EU SILC 2019.

 

Chudoba v rámci EU SILC projektu sa monitoruje tromi zložkami - prvou je miera príjmovej chudoby, druhou je miera materiálnych nedostatkov (čo si nemôžu domácnosti dovoliť) alebo treťou zložkou je veľmi nízka intenzita práce. Po zohľadnení všetkých troch zložiek sa určuje indikátor - Miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia.

Viac informácií nájdete:

V Publikácii EU SILC 2019 - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR

V Publikácii EU SILC 2019 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

V databáze Eurostatu - Príjmy a životné podmienky


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Pod hranicou chudoby žilo v SR 11,9 % obyvateľov, ich počet klesol Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail