Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Chudoba alebo sociálne vylúčenie ohrozuje každého šiesteho obyvateľa Slovenska

Chudoba alebo sociálne vylúčenie ohrozuje každého šiesteho obyvateľa Slovenska

Last update: 16.10.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 20.06.2019Znenie správy bolo aktualizované k 11. septembru 2019.

Nižšie príjmy, problém splácať pôžičky či platiť prevádzkové náklady na bývanie aj malá pracovná  intenzita dostávajú ľudí do zóny ohrozenia chudobou. Celkovo chudoba alebo sociálne vylúčenie ohrozovali v roku 2018 na Slovensku 16,3 % obyvateľov, čo predstavuje 872-tisíc ľudí. Potvrdili to najnovšie výsledky Štatistického úradu SR v rámci každoročného Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach (skrátene EU SILC).

Ide o skupinu ľudí ohrozených minimálne jedným z troch sledovaných ukazovateľov v rámci chudoby a sociálneho vylúčenia. Teda o tých, ktorí trpia alebo príjmovou chudobou alebo závažným materiálnym nedostatkom alebo žijú v domácnosti, ktorej členovia majú veľmi nízku intenzitu práce,“ uviedol Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu S.

Najohrozenejšiu skupinu obyvateľov tvoria dotknutí všetkými týmito troma dimenziami chudoby, čo je aktuálne  2,0 % obyvateľov.

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré medzi prvými zverejňuje údaje EU SILC za rok 2018. Z hľadiska vývoja v čase podiel obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v SR od roku 2005 do roku 2009 klesal (z 32,0 % na 19,6 %). Vplyvom hospodárskej krízy došlo k miernemu zvýšeniu (na 20,6 % v roku 2010 a 2011), ale od roku 2012 sa postavenie Slovenska postupne zlepšuje - trend v poklese osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením od roku 2014 pokračuje. V roku 2018 podiel osôb ohrozených rizikom chudoby bol rovnaký ako v roku 2017.

Z medzinárodného hľadiska patrí Slovensko ku krajinám s najnižšou mierou chudoby a sociálneho vylúčenia v EÚ. Podľa posledných dát za členské krajiny EÚ (za rok 2017) bola Slovenská republika na tretej priečke. Nižší podiel osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením mala len Česká republika (12,2 %) a Fínsko (15,7 %). Naopak najvyšší podiel osôb, ktoré sú chudobné alebo sociálne vylúčené zaznamenalo Bulharsko (38,9 %), Rumunsko (35,7 %) a Grécko (34,8%).

NAJVIAC SLEDOVANÁ JE PRÍJMOVÁ CHUDOBA

Na Slovensku žije 12,2 % osôb pod hranicou rizika príjmovej chudoby, čo je približne 650-tisíc obyvateľov. V porovnaní s rokom 2017 došlo k miernemu poklesu o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.).

Hranica rizika príjmovej chudoby dosiahla hodnotu 4 477 € na rok. Medziročne vzrástla o 167 €. V pásme ohrozenia rizikom chudoby sa nachádzali domácnosti jednotlivca s mesačným príjmom nižším, ako 373 €. Hranica rizika chudoby pre úplné domácnosti s dvoma deťmi (2 dospelí + 2 deti do 14 rokov) bola 783 € na mesiac.

Trend vo vývoji podielu a počtu osôb ohrozených rizikom príjmovej chudoby sa po roku 2008 (rok krízy) ustálil, ale nedosiahol predkrízové nízke počty. Hranica rizika chudoby sa však každým rokom zvyšuje, vyjadrená v eurách sa od roku 2006 zvýšila viac než dvojnásobne.

Aj rok 2018 potvrdil dlhodobé trendy, že chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných (51,0 % osôb), neúplné  rodiny, teda osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi (36,7 % osôb) a viacdetné úplné rodiny (s 3 a viac závislými deťmi 36,7 % osôb).

Najohrozenejšou vekovou skupinou v rámci príjmovej chudoby sú deti vo veku do 18 rokov, každé piate dieťa (20,5 %) žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby.

Regionálne rozdiely rastú

Práve príjmová chudoba sa v rámci regiónov Slovenska zásadne líši. Najmenej ohrození rizikom príjmovej chudoby sú obyvatelia Bratislavského kraja (4,3 %). Pod priemernou úrovňou SR sú aj ostatné tri kraje západného Slovenska – Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj. Najvyššia miera rizika príjmovej chudoby bola zaznamenaná v Prešovskom (18,4 %) a Banskobystrickom kraji (17,6 %). Banskobystrický región dosiahol aj najvýraznejšie zhoršenie stavu, medziročne stúpol podiel osôb ohorených príjmovou chudobou o 3,4 p. b.

NAJČASTEJŠÍ MATERIÁLNY NEDOSTATOK?
ZAPLATIŤ TÝŽDŇOVÚ DOVOLENKU A NEČAKANÉ VÝDAVKY

Okrem príjmu sa zisťovanie EU SILC zameriava aj na potreby ľudí pre normálny život. V podmienkach Európy, a teda aj Slovenska ide najmä o to, či osoby majú finančné zdroje, a čo si môžu respektíve nemôžu dovoliť. Na meranie tohto aspektu chudoby sa používa ukazovateľ - závažná materiálna deprivácia. V roku 2018 bolo v SR dotknutých závažnou materiálnou depriváciou celkovo 7,0 % osôb. Z dlhodobého hľadiska tento ukazovateľ zaznamenáva klesajúci trend, teraz má však medziročne stabilnú hodnotu. Ide o ľudí žijúcich v domácnostiach, ktoré trpia minimálne štyrmi z deviatich sledovaných materiálnych nedostatkov.

Najviac ľudí – 39,9 % uvádza, že si nemôže dovoliť zaplatiť raz ročne týždeň dovolenky mimo domu. Druhým najčastejším problémom je neschopnosť čeliť nečakaným výdavkom (31,5 % osôb). Jesť jedno mäsité jedlo každý druhý deň si nemôže dovoliť 15,1% osôb na Slovensku. Problém s nedoplatkami pri platení hypotéky, pôžičiek, splátkového predaja aj pre platení výdavkov za bývanie (nájomné, energie, financovanie tepla) uvádza najnovšie 9,9 % obyvateľov.

VEĽMI NÍZKA INTENZITA PRÁCE IDENTIFIKUJE MÁLO PRACUJÚCICH

Posledný tretí ukazovateľ merania miery chudoby je veľmi nízka intenzita práce členov domácnosti. Prostredníctvom neho monitorujme podiel ľudí vo veku do 59 rokov žijúcich v domácnostiach, v ktorých členovia odpracovali menej ako 20 % z ich celoročného pracovného potenciálu. Ide o ľudí, ktorí pracovali počas roka veľmi málo, hoci mohli pracovať. Podiel osôb žijúcich v takto charakterizovaných domácnostiach sa medziročne zásadnejšie nezmenil a dosiahol hodnotu 5,2 %.


Zisťovanie EU SILC poskytuje komplexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach na Slovensku. Uskutočňuje sa vo všetkých členských štátoch EÚ podľa jednotnej metodiky. Získané údaje umožňujú medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ a sú podkladom pre analyzovanie sociálnej situácie domácností na Slovensku. Výberové zisťovanie EU SILC 2018 sa uskutočnilo formou terénneho zberu dát prostredníctvom dotazníkov v 6 500 náhodne vybraných domácnostiach vo viac ako 360 obciach a mestách Slovenska.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Chudoba alebo sociálne vylúčenie ohrozuje každého šiesteho obyvateľa Slovenska Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail