Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
ŠÚ SR navštívi 7-tisíc domácností, aby zistil ich životné podmienky

ŠÚ SR navštívi 7-tisíc domácností, aby zistil ich životné podmienky

Last update: 10.02.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 07.02.2020

Zisťovanie EU SILC 2020 o príjmoch a sociálnej situácii sa dotkne všetkých 78 okresov

Štatistický úrad SR navštívi takmer 7-tisíc slovenských domácností vo všetkých regiónoch v rámci realizácie zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC 2020. Cieľom je získať podklady pre komplexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach v celej EÚ. V tomto roku sa zber údajov uskutoční v 6 939 náhodne vybraných domácnostiach v 399 obciach či mestách SR, v priebehu nasledujúcich týždňov až do 17. júla 2020.

 „Získané údaje budú podkladom pre nové dáta na národnej úrovni ako aj na úrovni EÚ. Podklady z tohto zisťovania využívajú odborníci na analýzy životnej úrovne obyvateľstva a návrhy opatrení politík s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov,“ spresnila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.

Najviac domácností vybraných náhodným výberom bude z Bratislavského kraja (15,8 %)  a Nitrianskeho kraja (13,5 %), najmenej Trnavského (12,3 %) a Trenčianskeho regiónu (11,1 %). Zisťovanie sa dotkne domácností v 78 okresoch SR.

Vyškolení opytovatelia ŠÚ SR navštívia domácnosti osobne. „Pracovníci sa preukážu poverením a preukazom totožnosti. ŠÚ SR oslovuje vopred domácnosti aj listom, na ktorom je uvedený konkrétny termín návštevy opytovateľa,“ spresnila Ľ. Ivančíková. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany domácnosti, podrobnejšie informácie je možné získať alebo si ich overiť na jednotlivých krajských pracoviskách ŠÚ SR, prípadne  na obecnom či mestskom úrade.

Výsledkom budú aktuálne dáta o počtoch a podieloch, ako aj štruktúre domácností  či obyvateľov SR ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Dáta posledných rokov potvrdzujú dlhodobé trendy, že príjmová chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných, neúplné rodiny, teda osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi a viacdetné úplné rodiny. Súčasne sa zisťuje, čo si domácnosti môžu respektíve nemôžu dovoliť, či majú problém napríklad s nečakanými výdavkami, s nedoplatkami pri platení hypoték, pôžičiek, či platení výdavkov za bývanie. Celkovo medzi 9 oblasťami nedostatku je aj otázka, či rodinný rozpočet umožňuje jesť aspoň jedno mäsité jedlo každý druhý deň.

Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa spoločnej medzinárodnej metodiky (realizuje sa v 27-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande).

Údaje z dotazníkov slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky, sú dôverné a chránené podľa zákona o štátnej štatistike (č. 540/2001 Z. z.) a zákona o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Z. z).

Základné informácie zo zisťovania 2020 budú zverejnené v roku 2021, resp. v jeho prvej polovici, a to v centrálnej databáze ŠÚ SR v DATAcube.

Údaje sa každoročne spracovávajú a vydávajú v podobe dvoch publikácií - "Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR" a "Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia“.

Najbližšie ŠÚ SR zverejní výsledky zo zisťovania 2019 v júni - júli 2020.

VÝSLEDKY EU SILC 2018 za SR (zverejnené v roku 2019):

EU SILC 2018 - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR

EU SILC 2018 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Tlačová správa k dátam za rok 2018: Chudoba alebo sociálne vylúčenie ohrozuje každého šiesteho obyvateľa Slovenska

na web stránke ŠÚ SR http://www.statistics.sk v centrálnej databáze DATAcube. / 1 - Demografia a sociálne štatistiky / 1.6 - Príjmy a spotreba

Medzinárodné výsledky sú na stránke Eurostatu v centrálnej databáze https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
DATA navigation tree / tables by themes / population and social conditions / income and living conditions (t_ilc)


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews ŠÚ SR navštívi 7-tisíc domácností, aby zistil ich životné podmienky Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail