Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Počet úmrtí na Slovensku v januári zlomil ďalší smutný rekord, zomrelo o 68 % viac ľudí ako predošlé roky

Počet úmrtí na Slovensku v januári zlomil ďalší smutný rekord, zomrelo o 68 % viac ľudí ako predošlé roky

Last update: 15.03.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 12.03.2021

Počet úmrtí na Slovensku v januári zlomil ďalší smutný rekord, zomrelo o 68 % viac ľudí ako predošlé roky

Najhoršia situácia bola v januári 2021 v Nitrianskom kraji, počet zomretých stúpol na dva a pol násobok priemeru predošlých rokov. Výraznejší rast počtu zomretých bol u mladších ako u starších seniorov. A prírastok úmrtí oproti decembru sa prejavil aj u ľudí v produktívnom veku (do 64 rokov).

Druhá vlna pandémia Covid-19 zásadne ovplyvnila počty zomretých v Slovenskej republike a prepísala maximá mesačnej úmrtnosti aj v januári 2021. V súhrne za prvý mesiac roka 2021 zomrelo na Slovensku 8 650 ľudí, čo je o 3 500 viac osôb ako bol priemer za posledných päť rokov a výrazne viac ako pred rokom v januári (o vyše 3 600 osôb).

V porovnaní s priemerom predchádzajúcich piatich rokov (január 2016 až 2020) ide o nárast až o 68 %. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomretých v januári 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Dynamika rastu počtu zomretých tak narastá, ešte v novembri dosahovala nadúmrtnosť  41 %,  v decembri už  60 %.  

Predbežné dáta potvrdzujú, že v januári 2021 sa vytvoril nový smutný mesačný rekord Slovenska v zomieraní. „Celkové počty zomretých sú sledovanou štatistikou aj preto, aby bolo možné získať údaje o nadúmrtnosti v porovnaní s  predošlými rokmi bez ohľadu na príčinu smrti. Následne vzniká priestor pre sofistikovanejšie analýzy o celkovom vplyve takej vážnej situácie, akú zažívame posledný rok na spoločnosť,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Pre názornosť ŠÚ SR porovnal aktuálne počty zomretých nielen s rovnakým obdobím minulého roka, ale s priemerom rovnakého mesiaca za niekoľko rokov (predošlých päť rokov). Súčasne ŠÚ SR revidoval dáta za posledné mesiace roka 2020, údaje za minulý rok sú definitívne.

Ilustračný obrázok - graf

Viac zomretých aj vo vekovej kategórii do 64 rokov

Dáta o počtoch úmrtí v januári potvrdili, že nadúmrtnosť začala rásť aj vo vekovej skupine do 64 rokov (vrátane). Ešte na konci minulého roka počet zomretých tejto vekovej kategórie len mierne prekračoval priemer. V januári mal už každý piaty zomretý menej ako 65 rokov. Celkovo počet zomretých do 64 rokov prevýšil priemer o viac ako tretinu (o 36 %).

K významnému odchyľovaniu od priemeru začalo dochádzať pri počte zomretých tejto vekovej kategórie až ku koncu roka 2020, najmä v decembri, kedy rast dosahoval úroveň 22 %. Za celý minulý rok však došlo k poklesu počtu zomretých v tejto vekovej kategórii.

Január potvrdil umieranie najmä mladších seniorov

V skupine seniorov 65-ročných a starších sa výrazne vyššia úmrtnosť prejavuje už od októbra minulého roka. V januári tohto roka až osem z desiatich úmrtí tvorili osoby práve tejto vekovej kategórie obyvateľov. Spolu zomrelo počas prvého mesiaca roka takmer 6,9 tisíca seniorov, čo bol oproti predošlým rokom nárast o 79 %. To predstavuje o 3-tisíc osôb viac ako predošlé roky.

V januári 2021 bola opäť horšia situácia v kategórii mladších seniorov (vo veku 65 až 74 rokov), nárast zomretých v tejto skupine zrýchlil. Oproti päťročnému priemeru zomrelo dvojnásobne viac ľudí ako predošlé roky (o 100 % viac). Skupina starších seniorov ostala na úrovni z konca minulého roka, teda s počtom zomretých o 70 % vyšším ako je priemer.

Ilustračný obrázok - graf

Najpostihnutejší bol Nitriansky kraj s 2,5-násobným rastom úmrtí

Z regionálneho hľadiska je miera nadúmrtnosti veľmi rôznorodá, v januári tohto roka bola výrazne najhoršia situácia v Nitrianskom kraji. Počet zomretých v tomto regióne vzrástol až na dva a pol násobok predošlých rokov (nárast o 153 %). Zatiaľ, čo v čase pred pandémiou Covid-19 sa januárový počet zomretých v kraji pohyboval okolo úrovne 700 až 750 osôb, tento rok to bolo až vyše 1 800 ľudí.

Nasledovali Trnavský kraj (nárast o 82 % zomretých) a za nimi Bratislavský a Trenčiansky kraj s rastom okolo úrovne 60 %. Ostatné regióny mali prírastok počtu zomretých okolo hranice 50 %. Najnižší rast počtu zomretých dosiahol v januári Žilinský kraj, kde počet zomretých prevýšil predošlé roky o 38 %.

Prírastky zomretých sa v jednotlivých regiónoch na sklonku minulého roka, v decembri, pohybovali od necelých 36 % v Bratislavskom kraji po takmer 80 % v Nitrianskom a Trenčianskom kraji.

Ilustračný obrázok - graf

Štatistické dáta o zomretých spracúva ŠÚ SR z  doručených formulárov „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“, v ktorých sú uvedené základné informácie o zomretom, vrátane príčin smrti. Formuláre poskytuje po skončení každého mesiaca približne tisíc matrík v SR, ktoré majú dáta o zomretých z takmer 3-tisíc miest a obcí SR. Štatistický úrad SR je odborným gestorom a referenčným spracovateľom dát o úmrtnosti v SR.

Podrobnejšie štruktúry definitívnych údajov o počte zomretých za rok 2020 ŠÚ SR zverejní do konca marca a v máji 2021.

Dáta o úmrtnosti nájdete na www.statistics.sk v databáze Štatistického úradu SR DATAcube.:

Týždenné dáta: Zomrelí podľa vekových skupín a pohlavia - SR-oblasť-kraj (týždenne) [om3003tr] (pribúdajú vždy 4 týždne spolu po spracovaní, obsahujú aj štruktúry podľa vekových skupín po 5 rokov aj regionálne štruktúry / kraje). Dáta sú reportované Eurostatu.

EUROSTAT zverejňuje najaktuálnejšie dáta o úmrtnosti v Európe na týždennej báze v: Deaths by week

Mesačné dáta podľa termínu nahlásenia z matrík (ešte nespárované s dňom / mesiacom, kedy obyvateľ zomrel) sú tiež v tabuľke Prehľad pohybu obyvateľstva - SR-oblasť-kraj-okres, m-v (mesačne) [om7104mr], tieto dáta sa môžu líšiť od dnes zverejnených dát.

Definitívne údaje za predošlé roky o počte zomretých v rôznych štruktúrach ako aj o príčinách smrti sú na www.statistics.sk v záložke Štatistiky / Demografia a sociálne štatistiky / Obyvateľstvo a migrácia / Ukazovatele / Pramenné dielo – Zomretí


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Počet úmrtí na Slovensku v januári zlomil ďalší smutný rekord, zomrelo o 68 % viac ľudí ako predošlé roky Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail