Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Každý občan SR vyhodil vlani v priemere 446 kg odpadu, z toho len necelú tretinu vytriedil
Print Mail TW FB WA

Každý občan SR vyhodil vlani v priemere 446 kg odpadu, z toho len necelú tretinu vytriedil

Last update: 02.07.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 01.07.2021

Slovenské domácnosti v roku 2020 znova zvýšili objem vyprodukovaného komunálneho odpadu, dobrou správou je, že podiel recyklovaného odpadu poskočil na 44 %. Prvýkrát v histórii skončila na skládkach menej ako polovica komunálneho odpadu (48 %).

Obyvateľ Slovenska vyprodukoval v roku 2020 v priemere 446 kg komunálneho odpadu. Je to o 53 kg viac ako je priemerná ročná hodnota vyprodukovaného odpadu za predošlých päť rokov (2015 – 2019). Celkovo tak domácnosti SR vyprodukovali za minulý rok 2,43 mil. ton komunálneho odpadu. Vyplýva to z dát o komunálnom odpade v roku 2020, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Z regionálneho hľadiska sa najviac odpadu – viac ako 500 kg na jedného obyvateľa za rok - vyprodukovalo v troch krajoch západného Slovenska a to v Trnavskom (584), Bratislavskom (531) a Nitrianskom kraji (521). Naopak, najmenej odpadu vygenerovali obyvatelia v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. V týchto regiónoch množstvo odpadu na obyvateľa nepresiahlo 400 kg. V Prešovskom kraji vyprodukuje jeden človek v priemere o dve tretiny menej odpadu ako v Trnavskom kraji.

Skládkovanie prvýkrát pod úrovňou 50 %

Dlhodobým environmentálnym problémom Slovenska je vysoká miera skládkovania. V roku 2020 prvýkrát v histórii SR však na skládkach skončilo menej ako polovica vyprodukovaného komunálneho odpadu, len 48 %. Nepriaznivá situácia sa posledné roky zlepšuje, ešte pred piatimi rokmi na skládky putovalo až 69 % komunálneho odpadu.

Situácia v jednotlivých regiónoch sa však líši. Celkovo v šiestich z ôsmich krajov Slovenska ešte stále prevažuje skládkovanie odpadu nad spaľovaním a recyklovaním. V dvoch krajoch je situácia výrazne priaznivejšia – v Bratislavskom kraji sa na skládky dostane len štvrtina a v Košickom tretina odpadu. Dôvodom je skutočnosť, že v týchto dvoch regiónoch sa okrem recyklácie odpad zhodnocuje spaľovaním. V Bratislavskom kraji sa spaľuje (energeticky zhodnocuje) takmer 30 % odpadu a v Košickom kraji 27 %. Celkovo však na celoslovenskej úrovni zatiaľ energeticky zhodnocujeme (v spaľovniach premieňame odpad na teplo alebo elektrinu) len 8 % odpadu.

Pozitívny trend môžeme sledovať aj v recyklovaní. Miera recyklácie komunálneho odpadu vrátane kompostovania sa v posledných rokoch významne zvyšuje, v roku 2020 bolo zrecyklovaných 44 % odpadov, kým pred piatimi rokmi to bolo len necelých 15 %. Najviac odpadu recykloval vlani Trnavský kraj (47,2 %) a najmenej Košický kraj (39,4 %).

Vytriedili sme len necelú tretinu komunálneho odpadu

Okrem nakladania s komunálnym odpadom sa sleduje aj jeho zloženie. Z hľadiska zloženia bol najviac zastúpeným druhom zmesový odpad, ktorý tvoril až 47 % z celkového komunálneho odpadu.

Na Slovensku sa však postupne zvyšuje miera vytriedeného odpadu, vlani podiel vytriedených zložiek dosiahol 29 %, pričom ešte pred desiatimi rokmi sa pohyboval len okolo 7 %,“ uviedla Libuša Kolesárová, riaditeľka sekcie podnikových štatistík ŠÚ SR.

V triedenom komunálnom odpade sú najviac zastúpené vytriedené kovy (z kontajnerov aj zberných dvorov obcí a miest), ďalej papier, sklo a plasty. Z údajov zistených za rok 2020 vyplýva, že viac ako polovicu (54,4 %) z celkového vytriedeného odpadu v tonách predstavujú kovy a obaly z kovov, podiel odpadu z papiera je 14,4 %, zo skla 11,2 % a z plastov 9,8 %.

Dáta o komunálnom odpade v SR a v jednotlivých krajoch nájdete na www.statistics.sk v databáze Štatistického úradu SR DATAcube.:

Množstvo komunálneho odpadu podľa podskupín odpadu (v tonách) [zp3001rr]

Množstvo komunálneho odpadu podľa spôsobu nakladania (v tonách) [zp1005rs]

Relatívne ukazovatele z oblasti nakladania s komunálnym odpadom [zp3002rr]


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Každý občan SR vyhodil vlani v priemere 446 kg odpadu, z toho len necelú tretinu vytriedil Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail