Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Medzinárodný deň boja proti chudobe 2023 (17. október)
Print Mail TW FB WA

Medzinárodný deň boja proti chudobe 2023 (17. október)

Last update: 17.10.2023
Ilustračný obrázok
Publisher: Štatistický úrad SR
Publish Date: 17.10.2023

Chudoba alebo sociálne vylúčenie na Slovensku v roku 2022 ohrozovali 888-tisíc obyvateľov

Na Slovensku čelilo chudobe alebo sociálnemu vylúčeniu v roku 2022 celkovo 16,5 % obyvateľov. Podiel aj počet obyvateľov ohrozených chudobou medziročne stúpol. Ukazovatele chudoby sa na Slovensku postupne zhoršujú od roku 2020. Pozitívom je, že v roku 2022 sa v dvoch z 8 krajov situácia zlepšila. Stále však až v troch krajoch SR chudoba ohrozovala približne 20 a viac % obyvateľov.

Chudoba alebo sociálne vylúčenie ohrozovali v roku 2022 na Slovensku 16,5 % obyvateľov, čo predstavuje takmer 890-tisíc ľudí. Počet aj podiel osôb, ktoré boli v roku 2022 ohrozené rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia medziročne stúpol o 47- tisíc osôb, resp. o 0,9 percentuálneho bodu (p. b.). V roku 2021 bolo chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených len 15,6 % obyvateľov. Vyplýva to z výsledkov Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC), ktoré realizuje každoročne Štatistický úradu SR. Správu zverejňuje úrad pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe (17. októbra)

Z hľadiska vývoja v čase, podiel obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením na Slovensku do roku 2020 klesal. V roku 2015 bolo na Slovensku ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 907-tisíc osôb. Do roku 2020 sa počet týchto ľudí znížil o vyše 250-tisíc. Situácia sa však od roku 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 a nárastu medziročnej inflácie postupne zhoršuje.

Hlavný súhrnný ukazovateľ teda identifikuje počet a podiel obyvateľov, ktorí sú ohrození aspoň jednou z troch zložiek (dimenzií) chudoby. Ide o ľudí, ktorí trpia príjmovou chudobou alebo sú zasiahnutí aspoň siedmimi z 13 materiálnych nedostatkov  – závažnou materiálnou a sociálnou depriváciou, prípadne žijú v domácnosti s veľmi nízkou intenzitou práce.

Najohrozenejšou skupinou boli osoby, ktorých sa dotýkajú všetky tri prejavy chudoby a sociálneho vylúčenia. Podľa údajov EU SILC 2022 je to 1,4 % obyvateľov Slovenska, čo je približne 74-tisíc osôb. Táto riziková skupina obyvateľov by mala byť najviac v pozornosti politík pri boji s chudobou.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (194 kB), alebo vo formáte PNG (298 kB).

Najčastejší problém ľudí je nízky príjem

Spomedzi troch dimenzií chudoby alebo sociálneho vylúčenia je na Slovensku najviac ľudí ohrozených tzv. príjmovou chudobou. Ide o obyvateľov, ktorí žijú v domácnostiach s nižšími príjmami ako je národná hranica chudoby. V roku 2022 bola táto hranica stanovená pre jednočlennú domácnosť na rok 5 291 EUR, čo predstavuje sumu približne 441 EUR na mesiac. Hranica chudoby je osobitne nastavená pre rôzne typy domácností podľa počtu jej dospelých či detských členov. Pod hranicou príjmovej chudoby v roku 2022 žilo 13,7 % osôb, čo je približne 735-tisíc obyvateľov SR, v porovnaní s rokom 2021 sa ich počet mierne zvýšil o 73-tisíc osôb alebo o 1,4 percentuálneho bodu (p. b.).

Druhá a tretia dimenzia chudoby

Druhá dimenzia chudoby - závažná materiálna a sociálna deprivácia vyjadruje, čo si domácnosti obyvateľov nemôžu dovoliť. Ide o počty resp. podiely ľudí žijúcich v domácnostiach, ktoré čelia aspoň 7 z 13 zisťovaných materiálnych nedostatkov. Celkovo bolo touto dimenziou chudoby ohrozených 6,3 %, teda 338-tisíc obyvateľov SR. Najčastejším nedostatkom je neschopnosť zaplatiť si raz ročne týždeň dovolenky mimo domu (33,8 % obyvateľov), nasleduje neschopnosť čeliť neočakávaným finančným výdavkom vo výške 435 EUR (27,1 %) a na treťom mieste je problém zabezpečiť si výmenu opotrebovaného nábytku (24,2 %).

Tretia dimenzia chudoby – veľmi nízka intenzita práce zasahovala v minulom roku 3,0 % obyvateľov, teda 161 tisíc osôb. Ide o podiel ľudí žijúci v domácnostiach, ktorí odpracovali menej ako pätinu z celoročného pracovného potenciálu jej členov. Počet osôb ohrozených týmto prejavom chudoby sa medziročne znížil, v roku 2021 to bolo 3,8 % obyvateľov SR.

Podiel ohrozených osôb najvýraznejšie stúpol v Bratislavskom kraji

Počet a podiel obyvateľov ohrozených súhrnným ukazovateľom — chudobou alebo sociálnym vylúčením sa v rámci regiónov Slovenska zásadne líši a platilo to aj pre rok 2022. Najvyšší podiel ohrozených osôb bol v Prešovskom kraji, chudobe čelil približne každý štvrtý obyvateľa kraja (25,2 %). Nadpriemerný podiel chudobných  bol aj v Banskobystrickom kraji (22,0 %) a Košickom kraji (21,0%). Naopak, najnižší podiel obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením majú dlhodobo Bratislavský kraj (10,9 % obyvateľov regiónu) a Trnavský kraj (11,9 %).

Situácia sa medziročne zhoršila vo väčšine regiónov Slovenska s výnimkou dvoch krajov.  Celkový podiel ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v roku 2022 medziročne klesol v Žilinskom kraji a to z 14,4 % (r. 2021) na 12,6 % (r. 2022), v prípade Banskobystrického kraja to bol pokles z 24,6 % na 22,0 %. Najdynamickejšie relatívne (percentuálne) zhoršenie situácie sa medziročne prejavilo v Bratislavskom kraji, kde sa podiel ľudí ohrozených chudobu alebo sociálnym vylúčením takmer zdvojnásobil. Počas roka 2022 sa aspoň jeden z troch prejavov chudoby alebo sociálneho vylúčenia dotýkal 10,9 % obyvateľov, v roku 2021 to bolo len niečo viac ako 6 % populácie regiónu.

Viac informácií k téme:

Zisťovanie EU SILC poskytuje komplexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach na Slovensku. Uskutočňuje sa vo všetkých členských štátoch EÚ podľa jednotnej metodiky. Získané údaje umožňujú medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ a sú podkladom pre analyzovanie sociálnej situácie domácností na Slovensku. Výberové zisťovanie EU SILC 2022 sa uskutočnilo formou terénneho zberu dát prostredníctvom dotazníkov v takmer 7 000 náhodne vybraných domácnostiach.

Vo výpočte indikátora nastala metodická zmena v roku 2021, údaje sú prepočítané podľa nového konceptu od roku 2015. Ukazovateľ závažnej materiálnej deprivácie sa nahradil novo koncipovaným ukazovateľom závažnej materiálnej a sociálnej deprivácie, ktorý je definovaný ako % podiel osôb z celkovej populácie, ktorej chýba, resp. si nemôže dovoliť najmenej 7 položiek z nového zoznamu 13-tich položiek materiálnej a sociálnej deprivácie z dôvodu vynúteného nedostatku. Zároveň sa rozšírilo vekové rozpätie pre ukazovateľ „veľmi nízka intenzita práce“ z 59 na 64 rokov a upravila sa referenčná populácia tak, aby nezahŕňala osoby na dôchodku a študentov.

Výstupy:

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic. The Statistical Office of the SR creates high-quality statistics useful for society according to 16 principles regarding the institutional environment, statistical processes and outputs in line with the Code of Practice for European Statistics.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Medzinárodný deň boja proti chudobe 2023 (17. október) Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail