Skip to main content link using access key S. Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
V novembri narástol počet zomretých v SR o 36 % oproti priemerným hodnotám mesiaca predošlých päť rokov

V novembri narástol počet zomretých v SR o 36 % oproti priemerným hodnotám mesiaca predošlých päť rokov

Last update: 12.01.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 12.01.2021

V novembri narástol počet zomretých v SR o 36 % oproti priemerným hodnotám mesiaca predošlých päť rokov

Počet zomretých v roku 2020 výrazne prekonal päťročný priemer najmä v októbri a novembri. Takmer celý prírastok sa prejavil u seniorov (vo veku 65+). Najvyšší nárast počtu zomretých viac ako o polovicu nastal v novembri v Trenčianskom a Prešovskom kraji. ŠÚ SR zverejňuje v predstihu dáta o úmrtnosti za mesiac november 2020.

V priebehu novembra 2020 zomrelo na Slovensku podľa predbežných údajov spolu 5 842 osôb, čo je o takmer 36 % viac ako bol počet zomretých v priemere za jedenásty mesiac predošlých päť rokov (roky 2015 až 2019). Rovnako počas októbra zomrelo na Slovensku 5 277 osôb, čo bolo o 20 % viac ako priemer októbrových dát za predošlých päť rokov.

Vyšší počet zomretých sa prejavil veľmi mierne od augusta, ale výraznejšie v jesenných mesiacoch, október a november. V súhrne od začiatku roka do konca novembra zomrelo v SR 51 276 osôb, čo je o 1 600 až 3 900 osôb viac ako v posledných piatich predošlých rokoch za rovnaké obdobie. Reálne v súhrne narástol počet zomretých o necelých 5 % - pretože najmä od začiatku roka až do júna v krajine zomieralo  mesačne menej ľudí ako je priemer predošlých piatich rokov (s výnimkou marca) a v júli, v auguste či septembri to bolo len mierne viac.

Údaje o zomretých za skončený mesiac Štatistický úrad SR zhromaždí a spracuje v priebehu dvoch mesiacov. Aby sme obmedzili a vyvrátili šírené nepravdivé hoaxy a dezinformácie zverejňujeme predbežné dáta za november v predstihu. Decembrové predbežné dáta budú dostupné začiatkom februára a definitívne údaje za celý referenčný rok 2020 v marci 2021,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Najviac zasiahnutou skupinou sú seniori od 65 do 74 rokov

Vyšší počet zomretých sa podľa predbežných dát prejavil len veľmi minimálne vo vekovej skupine do 64 rokov, ale výrazne vo vekovej skupine 65 rokov a starší, a to najmä od septembra 2020. V novembri bolo vo vekovej skupine seniorov (65+) celkovo o 47 % viac zomretých ako v priemere za posledných päť rokov, v októbri to bolo o 27 % a v septembri o 8 %.

Dlhodobo ľudia vo veku 65+ tvoria približne tri štvrtiny každoročne zomierajúcich v SR. Ak vekovú skupinu seniorov ešte rozdelíme na mladších seniorov (vo veku 65 až 74 rokov) a potom starších seniorov (75+) bola úmrtnosť na jeseň roku 2020 vysoká u oboch skupín. Až do plného prepuknutia druhej vlny pandémie sa vyššia úmrtnosť počas všetkých mesiacov tohto roka prejavila najmä v skupine mladších seniorov. Výrazne vyššie počty sa prejavili u oboch vekových podskupín seniorov postupne od septembra. V novembri zomrelo o 51 % viac mladších seniorov (od 65 do 74 rokov) ako je päťročný priemer a o 45 % viac starších seniorov (75 +). V októbri boli počty zomretých o 38 % vyššie u mladších seniorov a o 22 % u starších seniorov.

Úmrtnosť narástla najmä v Prešovskom a Trenčianskom kraji

Z pohľadu regiónov sa situácia podstatne líšila najmä v októbri a novembri 2020. Niekoľko regiónov sa dostalo v novembri až na úroveň o polovicu vyššiu ako za predošlé roky. Najvýraznejší prírastok zomretých bol v novembri v Trenčianskom kraji a Prešovskom kraji a to o 59 %, potom v Žilinskom kraji a v Trnavskom kraji, kde počet zomretých prekonal priemer posledných päť rokov o 44 %, resp. o 43 %.V Košickom kraji to bol nárast v novembri o 30 % oproti predošlým piatim rokom a v Banskobystrickom kraji o 25 %. Na konci rebríčka rastu počtu zomretých bol Bratislavský kraj, v ktorom počet zomretých stúpol počas jedenásteho mesiaca minulého roka o 9 %.

Štatistické dáta o zomretých spracúva ŠÚ SR tak, že dáta sú fyzicky doručené do ŠÚ SR na formulároch „List o obhliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“, kde sú poznačené základné informácie o zomretom vrátane príčin smrti. Formuláre poskytuje po skončení každého mesiaca približne tisíc matrík v SR, ktoré majú dáta o zomretých z takmer 3000 miest a obcí SR.

Dáta o úmrtnosti nájdete v databáze ŠÚ SR DATAcube.:

Týždenné dáta: Zomrelí podľa vekových skupín a pohlavia - SR-oblasť-kraj (týždenne) [om3003tr] (pribúdajú vždy 4 týždne spolu po spracovaní, obsahujú aj štruktúry podľa vekových skupín po 5 rokov aj regionálne štruktúry – kraje). Tieto dáta sú tiež nahlasované Eurostatu.

EUROSTAT zverejňuje dáta o úmrtnosti v Európe na týždennej báze na: Deaths by week

Mesačné dáta podľa termínu nahlásenia z matrík (ešte nespárované s dňom/mesiacom, kedy obyvateľ zomrel) sú tiež v tabuľke Prehľad pohybu obyvateľstva - SR-oblasť-kraj-okres, m-v (mesačne) [om7104mr], tieto dáta sa môžu po spracovaní definitívnych výsledkov líšiť od dnes zverejnených dát.

Definitívne údaje za predošlé roky o počte zomretých v rôznych štruktúrach ako aj o príčinách smrti sú na www.statistics.sk v záložke Štatistiky / Demografia a sociálne štatistiky / Obyvateľstvo a migrácia / Ukazovatele / Pramenné dielo - Zomretí


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews V novembri narástol počet zomretých v SR o 36 % oproti priemerným hodnotám mesiaca predošlých päť rokov Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail