Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Čím a ako kúrime na Slovensku v rodinných domoch? ŠÚ SR pokračuje v jedinečnom zisťovaní
Print Mail TW FB WA

Čím a ako kúrime na Slovensku v rodinných domoch? ŠÚ SR pokračuje v jedinečnom zisťovaní

Last update: 30.06.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 30.06.2022

Zisťovanie prinesie užitočné dáta najmä o zdrojoch a využití tepelnej energie v domácnostiach s individuálnym vykurovaním

Jedinečné zisťovanie o vykurovaní obydlí a ďalších charakteristikách ovplyvňujúcich energetickú potrebu v rodinných domoch sú predmetom zisťovania, ktoré bude realizovať Štatistický úrad SR v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) aj počas roka 2022. Cieľom je získať dôležité informácie o zdrojoch a využití energie v domácnostiach s individuálnym vykurovaním, ako aj o zariadeniach využívaných na vykurovanie a ohrev ako sú kotle, krby, kachle, sporáky a tiež aj informácie o spotrebe najmä tuhých palív.

Získané údaje sú veľkým prínosom pre posudzovanie vplyvu na lokálne zhoršovanie kvality ovzdušia a emisného zaťaženia. Takéto dáta nie sú dostupné zo žiadnych iných zdrojov, preto ŠÚ SR po troch rokoch pokračuje v zisťovaní,“ uviedla Libuša Kolesárová, riaditeľka sekcie podnikových štatistík ŠÚ SR.

Zber údajov sa uskutoční od júla do konca novembra 2022 v 494 obciach a mestách Slovenska (Zoznam dotknutých obcí), celkovo v 6 650 domácnostiach, ktorých členovia žijú v rodinných domoch. Domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia ŠÚ SR, ktorí pomôžu s vyplnením dotazníka a pri návšteve sa preukazujú osobitným poverením.

SHMÚ spolupracoval na metodickej príprave zisťovania a bude realizovať vyhodnotenie údajov.

Čo sa bude zisťovať?

Zisťovanie obsahuje 25 otázok zameraných napríklad na stavebné a technické parametre rodinného domu (obdobie výstavby, rekonštrukcia, zateplenie, výmena okien či zateplenie strechy), na spotrebu a nákup palív, ako aj na používané vykurovacie a ohrevné telesá v rodinných domoch. Zisťuje sa tiež charakteristika (výrobca, typ/séria, maximálny výkon, vek, spotreba paliva) vykurovacích telies, a aj zariadení na solárny ohrev, fotovoltických panelov či tepelného čerpadla.

Sleduje sa aj správanie domácností pri ich používaní - aké množstvo paliva si obyvatelia obstarávajú a na aké dlhé obdobie, ako dlho skladujú drevo pred spálením alebo z akých zdrojov si obstarávajú uhlie, drevo. Monitoruje sa tiež použitie malej záhradnej motorovej techniky ako sú kosačky, motorové píly a veľkej záhradnej techniky ako sú traktory, malotraktory, rotovátory.

Výsledky zo zisťovania sa využijú napríklad pri monitorovaní plnenia cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a k zostaveniu emisných bilancií SR z individuálneho vykurovania domácností. Údaje získané v rámci zisťovania sú dôverné a chránené v zmysle slovenskej a európskej legislatívy1) a budú použité výlučne pre štatistické účely.

Postup pri zisťovaní:

 • ŠÚ SR kontaktuje vybranú domácnosť písomne (listom) s informáciami o Zisťovaní o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach 2022 (ŽP 14-01 2022), v ktorom je uvedené kontaktné pracovisko a kontaktná osoba zo ŠÚ SR,
 • v prípade potreby si domácnosť môže overiť, či ide skutočne o aktivitu ŠÚ SR (telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu) na príslušnom krajskom pracovisku ŠÚ SR, u osoby uvedenej v liste, resp. na miestnom či obecnom úrade v mieste bydliska,
 • vybrané domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia ŠÚ SR, ktorí sa preukážu osobitným poverením, aby s vybraným členom domácnosti vyplnili spolu dotazník.

Poznámky:

 • 1)zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výstupy u predošlých zisťovaní:

Zisťovania o spaľovacích zariadeniach a spotrebe palív v domácnostiach ŠÚ SR už realizoval v rokoch 2017 a 2019.

Výsledky z r. 2019 sú v:

Formulár k aktuálnemu Zisťovaniu o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach, rok 2022 (ŽP 14-01 2022) na stiahnutie.

 • Issued by :

 • Statistical Office of the SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovak Republic
 • Information Services :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic. The Statistical Office of the SR creates high-quality statistics useful for society according to 16 principles regarding the institutional environment, statistical processes and outputs in line with the Code of Practice for European Statistics.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Čím a ako kúrime na Slovensku v rodinných domoch? ŠÚ SR pokračuje v jedinečnom zisťovaní Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail