Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Vyhlásenie o prístupnosti DATAcube.
Print Mail PDF TW FB WA

Vyhlásenie o prístupnosti DATAcube.

Last update: 08.07.2024 | Number of views: 55022

Štatistický úrad Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 95/2019 Z. z. o ITVS“) a príslušnými vykonávacími predpismi.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://datacube.statistics.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o ITVS a príslušnými vykonávacími predpismi vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 • nesúlad s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z.
  • Nevyhovujúca CAPTCHA. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Kritériá úspechu 1.3.1 INFO AND RELATIONSHIPS (LEVEL A) neboli splnené - pole formulára by malo byť nejakým spôsobom označené. 2x + 1x select.
  • Kritériá úspechu 1.3.1 INFO AND RELATIONSHIPS (LEVEL A) neboli splnené - Rola prvku je „prezentácia“, ale obsahuje podradené prvky so sémantickým významom.
  • Kritériá úspechu 3.1.1 STANDARD INFO (LEVEL AA) neboli splnené - HTML element neobsahuje language atribút.
  • Kritériá úspechu 4.1.2 NAME, ROLE, VALUE (LEVEL A) neboli splnené - Ovládací prvok formulára, ktorý nemá platný „názov“ prístupového rozhrania API. Element textinput nemá pre prístupové rozhranie API k dispozícii názov. Platné názvy sú: label element, title undefined, aria-label undefined, aria-labelledby undefined. (Vadin) 2x + 1x select.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 20. novembra 2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS a príslušnými vykonávacími predpismi bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 24. júna 2024 .

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: portal@statistics.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivej odpovede na oznámenie nesúladu webového sídla/mobilnej aplikácie s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z. v rámci mechanizmu spätnej väzby alebo v prípade neuspokojivej odpovede na žiadosť o informáciu alebo obsah, ktorý je vyňatý z rozsahu pôsobnosti zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby, sa môžete obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako na subjekt poverený presadzovaním Smernice (EÚ) 2016/2102, na adrese:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 25
811 09 Bratislava

alebo na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.


/wps/portal/ext/aboutus/webpage/terms/datacube Vyhlásenie o prístupnosti DATAcube. Z6_VLP8BB1A0GQU30QD42R75J3SJ5 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Website /Conditions for using statistical information of the SO SR /Accessibility statement DATAcube.