Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Ochrana osobných údajov
Print Mail PDF TW FB WA

Ochrana osobných údajov

Posledná aktualizácia: 21.02.2022 | Počet zobrazení: 112915

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") je pripravený plniť ustanovenia o ochrane osobných údajov uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon“).

Úrad venuje osobitnú pozornosť rešpektovaniu súkromia používateľov, ktorí navštevujú internetový portál https://slovak.statistics.sk.

Úrad ako prevádzkovateľ určil (podľa článku 37 nariadenia a § 44 zákona) zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy uvedené v článku 39 nariadenia a § 46 zákona a ktorú môže kontaktovať dotknutá osoba s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa nariadenia a zákona.

Kontakt na zodpovednú osobu je tel.: 02/502 364 03, mail. adresa :
zodpovednaosoba@statistics.sk .

Účel spracúvania osobných údajov

Úrad spracúva osobné údaje na účely

 • výkonu štátnej štatistiky (právnym základom je zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)),
 • plnenia ďalších zákonných povinností (právnym základom je napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a ďalšie osobitné predpisy),
 • realizácie zmluvných vzťahov so zákazníkmi a používateľmi údajov, napr. pri poskytovaní štatistických informácií a údajov a pod.,
 • poskytovanie služieb vlastným zamestnancom.

Kategórie dotknutých osobných údajov

Úrad spracúva osobné údaje, ktorých spracúvanie mu vyplýva z osobitných predpisov (všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná) a osobné údaje potrebné pre uzatvorenie zmlúv s dotknutými osobami.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Právnymi základmi pre spracúvanie osobných údajov sú:

  1. súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia) – spracúvanie niektorých osobných údajov vlastných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, prieskumy spokojnosti,
  2. čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia – spracúvanie osobných údajov vlastných zamestnancov (dotknutých osôb), ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby boli vykonané opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
  3. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia) – výkon štátnej štatistiky, plnenie úloh nariadených osobitnými predpismi (všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná),
  4. splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia) – plnenie úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov,
  5. oprávnené záujmy prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia) – spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb kamerovými systémami v správe úradu, zasielanie propagačných materiálov a informovanie o produktoch ŠÚ SR.

Postupovanie osobných údajov

Získané osobné údaje nie sú úradom postupované tretím krajinám, ale môžu byť postúpené príjemcom (príslušným štátnym orgánom a osobám), ktorí majú na základe osobitných predpisov právo tieto informácie požadovať.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú úradom spracúvané po dobu, po ktorú je úrad povinný alebo oprávnený podľa osobitných predpisov tieto údaje spracúvať, prípadne po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného záväzku. Po uvedenej dobe úrad zabezpečuje výmaz spracúvaných osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú právo požadovať od úradu prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, majú právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) a podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona. Svoje práva si dotknuté osoby môžu uplatniť u prevádzkovateľa (Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava) resp. u dozorného orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) ak sa jedná o právo podať sťažnosť dozornému orgánu a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na štatistické účely je vykonávané na základe osobitných predpisov. Z uvedeného dôvodu je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou.

Pri inom spracúvaní osobných údajov, ako je spracúvanie na štatistické účely, je informácia, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov, poskytovaná dotknutým osobám individuálne pred začatím spracúvania ich osobných údajov.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Úrad automatizované rozhodovanie a profilovanie nevykonáva.

Štatistický úrad Slovenskej republiky na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov prijal technické a organizačné opatrenia, ktoré zdokumentoval v smernici „Ochrana osobných údajov v pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky“.


/wps/portal/ext/aboutus/webpage/terms/protection Ochrana osobných údajov Z6_VLP8BB1A0OF800QO03KEE83VV1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Webová stránka /Podmienky používania štatistických informácií /Ochrana osobných údajov