Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Metaúdaje
Print Mail PDF TW FB WA

Metaúdaje

Posledná aktualizácia: 13.09.2022 | Počet zobrazení: 359269

 • Štatistický úrad Slovenskej republiky vytvára klasifikácie a číselníky, zabezpečuje ich súlad s právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými normami a medzinárodnými štandardmi a zverejňuje ich na svojom webovom sídle. Klasifikácie a vybrané číselníky, ktoré sa vydávajú vyhláškou, Štatistický úrad Slovenskej republiky vytvára v spolupráci s ministerstvami a štátnymi organizáciami. Číselníky a klasifikácie sú dostupné na stiahnutie vo formáte XML a CSV. Informácie, ako postupovať pri ich otváraní v tabuľkovej aplikácii MS Excel, je možné nájsť na stránke "Pomoc".
  • Štatistická klasifikácia predstavuje hierarchicky usporiadané triedenie určitých ekonomických, sociálnych alebo demografických javov a procesov od všeobecnejšieho k podrobnejšiemu, pričom vyššia úroveň štruktúry sa rozkladá detailnejšie na nižšie úrovne a existuje hierarchické logické usporiadanie podriadených a nadriadených jednotlivých úrovní klasifikácie. Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike môže vykonávať činnosti súvisiace s používaním štatistických klasifikácií výlučne na štatistické účely. Zatrieďovanie výrobkov a služieb podľa štatistických klasifikácií SK NACE Rev. 2 a CPA 2015 na účely aplikácie zákona o dani z príjmu, zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice Štatistický úrad SR nie je kompetentný vykonávať.
  • Štatistický číselník je zoznam kódov a k nim priradených slovne vyjadrených významov. Medzi jednotlivými položkami číselníka neexistuje (vo väčšine prípadov) ich nadradenosť či podradenosť.
  • Štruktúra položky číselníka je harmonizovaná so štruktúrou položky klasifikácie.
  • Číselníky označené príznakom "Harmonizované so štandardmi verejnej správy" sú číselníky harmonizované so základnými číselníkmi, ktoré sú štandardom pre informačné systémy verejnej správy v Slovenskej republike. Základné číselníky sa vydávajú prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy (MetaIS). Zoznam základných číselníkov v MetaIS vedie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR je gestorom viacerých základných číselníkov a jeho úlohou je spravovať ich v MetaIS. V harmonizovanej podobe ich vedie aj vo vlastnom štatistickom informačnom systéme.
  • Číselníky označené príznakom "Použitý v registri organizácií" sú číselníky, ktoré sa používajú na klasifikovanie príslušných atribútov štatistického Registra organizácií.
  • Medzinárodné štatistické klasifikácie a štandardné číselníky spravuje Eurostat v databáze RAMON.
 • Korešpondencia (prevodník) vyjadruje vzťah medzi rôznymi verziami tej istej klasifikácie alebo číselníka, alebo medzi verziami rôznych klasifikácií alebo číselníkov. V prvom prípade tabuľka korešpondencií spája dve verzie klasifikácie alebo číselníka, aby sa zachytila porovnateľnosť v čase. V druhom prípade vyjadruje vzťah medzi rôznymi klasifikáciami alebo číselníkmi.
 • Vzory štatistických formulárov pre príslušný rok zisťovania zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky a ministerstvá a štátne organizácie k štátnym štatistickým zisťovaniam, ktoré sa vykonávajú na základe Programu štátnych štatistických zisťovaní.
 • Program štátnych štatistických zisťovaní je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi a štátnymi organizáciami. Obsahuje štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvami a štátnymi organizáciami. Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva program štátnych štatistických zisťovaní vyhláškou v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
 • Slovník pojmov je usporiadaný súbor písomne zaznamenaných pojmov. Pojem predstavuje jednoznačné pomenovanie konkrétneho objektu, ktorý je predmetom vnímania (veci, metódy, myšlienky a pod.) spolu s jeho definíciou a ďalšími atribútmi popisujúcimi predmetný pojem. Takto pojem umožňuje zrozumiteľnú komunikáciu medzi štatistikmi a používateľmi štatistiky.
 • Nová metodika pre národné účty ESA 2010 - Európsky systém národných a regionálnych účtov je najnovší medzinárodne porovnateľný účtovný rámec EÚ pre systematický a podrobný opis ekonomiky. Je implementovaný od 1. septembra 2014 a prenos údajov z členských štátov do Eurostatu po tomto dátume sa riadi pravidlami Programu zasielania údajov ESA 2010.
 • V správach o kvalite sa poskytujú informácie o kvalite z hľadiska metód, procesov a zdrojov použitých pri kompilácii kľúčových makroekonomických údajov a ukazovateľov národných účtov.
 • Klasifikácia COFOG je štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. Štatistický úrad SR vytvoril túto špeciálnu stránku na účely riešenia otázok pre správne zaradenie výdavkov podľa klasifikácie.

 

Zatrieďovanie výrobkov a služieb podľa štatistických klasifikácií SK NACE Rev. 2 a CPA 2015 na účely aplikácie zákona o dani z príjmu, zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice


Podnikateľské subjekty často žiadajú Štatistický úrad SR o zatriedenie výrobkov alebo služieb podľa klasifikácie činností SK NACE Rev. 2, resp. klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015, a to hlavne v súvislosti so zaraďovaním majetku do odpisových skupín, prenosom daňovej povinnosti, alebo používaním elektronickej registračnej pokladnice. V takýchto prípadoch je k dispozícii infolinka Finančnej správy SR  048/43 17 222.

Štatistické klasifikácie a číselníky, ktoré Štatistický úrad SR vytvára podľa § 19 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátnu štatistiku a pre spravodajské jednotky pri poskytovaní údajov na štatistické zisťovanie. Môžu byť využívané aj na iné ako štatistické účely, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Na základe vyššie uvedeného zákona o štátnej štatistike a v súlade s medzinárodnými princípmi činnosti národných štatistických úradov, Štatistický úrad SR nie je kompetentný vykonávať výklad iných právnych predpisov, t. j. zatrieďovať výrobky alebo služby na iné ako štatistické účely.

Zatrieďovanie výrobkov a služieb podľa štatistických klasifikácií bude Štatistický úrad SR naďalej vykonávať ako metodickú pomoc spravodajským jednotkám pri vyplňovaní štatistických výkazov na základe nimi popísanej charakteristiky výrobku alebo služby.

 


/wps/portal/ext/metadata Metaúdaje Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR10I4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje