Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Riešenie otázok pre správne zaradenie výdavkov podľa klasifikácie COFOG
Print Mail PDF TW FB WA

Riešenie otázok pre správne zaradenie výdavkov podľa klasifikácie COFOG

Posledná aktualizácia: 18.11.2021 | Počet zobrazení: 60318

Ďalšie otázky posielajte na adresu: cofog@statistics.sk

Otázky užívateľov týkajúce sa zaradenia výdavkov podľa klasifikácie COFOG

 1. Otázka (VÚC):
  COFOG 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - podľa vysvetliviek obsahujú finančné a rozpočtové záležitosti na všetkých úrovniach verejnej správy; treba tomu rozumieť tak, že výdavky (mzdy, odvody...) na finančníkov a rozpočtárov napríklad na školách, zariadeniach sociálnej pomoci, zariadeniach kultúry, ale aj úradu budú patriť na túto klasifikáciu, a nie na COFOG 09, 10, 08?
  Odpoveď:
  Výdavky na rozpočtové záležitosti súvisiace so školstvom, zariadeniami sociálnej pomoci alebo kultúrou treba zaradiť do tried „...inde neklasifikované“ v príslušných oddieloch COFOG 09, 10, 08 (viď vysvetlivky v menovaných triedach)
 2. Otázka (VÚC):
  COFOG 01.3.1 Všeobecné personálne služby - podľa vysvetliviek neobsahujú výdavky na personálnu administratívu spojenú so špecifickou funkciou; takže na rozdiel od výdavkov na finančné a rozpočtové záležitosti, výdavky na personálnu administratívu budú patriť na príslušnú funkčnú klasifikáciu, teda COFOG 09, 08 ...?
  Odpoveď:
  Výdavky na personálnu administratívu treba podobne zaradiť do príslušných tried podľa funkcie, na ktorú bol výdavok realizovaný (09, 08, ...).
 3. Otázka:
  Ak mi príde faktúra za preventívnu lekársku starostlivosť, ktorú sme zo zákona povinní uhradiť za zamestnanca, akú funkčnú klasifikáciu mám použiť ? 03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované, alebo 07.2.1 Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť ?
  Odpoveď:
  V tomto prípade treba použiť COFOG 07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť.
 4. Otázka (obec):
  Ako zadeliť výdavky na školskú jedáleň? Stravujú sa tam žiaci z materskej školy a žiaci 1. stupňa základnej školy.
  Odpoveď:
  Ak je možné určiť percentuálny pomer podľa počtu stravníkov (materská škola, základná škola I. stupeň), odporúčame výdavky rozdeliť podľa tohto pomeru do príslušných podtried 09.6.0.1 a 09.6.0.2. Ak tento pomer nie je možné určiť, treba výdavky zaradiť do podtriedy s najväčším počtom stravníkov.
 5. Otázka (obec):
  Ako zaradiť výdavky na školský klub?
  Odpoveď:
  COFOG 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované poľa úrovne
 6. Otázka (obec):
  Chcela by som Vás požiadať, do ktorej funkčnej klasifikácia (podľa novej vyhlášky) mám zaradiť pamiatkovú starostlivosť – opravy objektov a špeciálne služby – vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb.
  Odpoveď:
  COFOG 08.2.0 – Kultúrne služby.
 7. Otázka (obec):
  Dobrý deň, pracujem na obecnom úrade a pripravujeme rozpočet. Ako máme zaradiť výdavky súvisiace s matričnou činnosťou a výdavky na vzdelávanie zamestnancov?
  Odpoveď:
  Výdavky súvisiace s matričnou činnosťou treba zaradiť pod COFOG 01.3.3 - Iné všeobecné služby. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov zaradiť pod COFOG 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.
 8. Otázka:
  Ako zadeliť Základnú umeleckú školu?
  Odpoveď:
  Keďže ide o záujmové vzdelávanie (nepovinné), odporúčame celú ZUŠ zatriediť pod COFOG 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.
 9. Ďalšie typy otázok s odpoveďami (obce):
  Správa mestskej tržnice COFOG 01.3.3 Iné všeobecné služby
  Správa rekreačno-športového areálu COFOG 08.1.0 Rekreačné a športové služby
  Správa vzdelávacieho strediska COFOG 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve
  Správa a údržba verejných hygienických zariadení COFOG 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
  Údržba miestnych komunikácií COFOG 04.5.1 Cestná doprava
  Odvoz komunálneho odpadu a psích exkrementov COFOG 05.1.0 Nakladanie s odpadmi
  Správa a údržba verejnej zelene COFOG 06.2.0 Rozvoj obcí
  Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk COFOG 06.2.0 Rozvoj obcí
  Správa a údržba lanovej dráhy COFOG 04.5.5 Potrubná a iná doprava
  Výsadba drevín a zelene v sídlisku COFOG 06.2.0 Rozvoj obcí
  Výsadba kvetinových záhonov v parkoch COFOG 06.2.0 Rozvoj obcí
  Poplatky za vodu z povrchového odtoku (zrážková voda) uhrádzané Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. COFOG 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami
  Členské príspevky v združeniach a zväzoch (napr. ZMOS) COFOG 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
  Výdavky na prevádzku mestskej polície COFOG 03.1.0 Policajné služby
 10. Otázka:
  Školská jedáleň varí pre žiakov MŠ, žiakov I. stupňa a II. stupňa. Ako zadeliť výdavky do podtried?
  Odpoveď:
  Pre potreby Štatistického úradu stačí všetky výdavky, ktoré súvisia s činnosťou školskej jedálne pre žiakov a študentov, zaradiť pod COFOG 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve. Zatrieďovanie na podrobnejšiu úroveň odporúčame konzultovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 11. Otázka:
  Ako zaradiť výdavky na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v rámci všeobecnej nemocnice?
  Odpoveď:
  Výdavky na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v rámci všeobecnej nemocnice odporúčame zaradiť pod COFOG 07.3.1.

 

 


/wps/portal/ext/metadata/cofog/questions Riešenie otázok pre správne zaradenie výdavkov podľa klasifikácie COFOG Z6_VLP8BB1A00M440A22FFV8G24E2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje /Klasifikácia COFOG /Často kladené otázky