1 KontaktHore
1.1 Organizácia Štatistický úrad Slovenskej republiky
1.2 Adresa Miletičova 3, 824 67 Bratislava
1.3 Kontaktná osoba Marianna Pobožná
1.4 Odbor Odbor prierezových štatistík
1.5 Telefón +421 2 50236 341; +421 2 50236 734
1.6 E-mail info@statistics.sk
2 Aktualizácia metaúdajovHore
2.1 Dátum poslednej zmeny 18.02.2020
Popis štatistikyHore
3.1  Popis údajov

Údaje o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade, ktorý vznikol v obciach Slovenskej republiky za rok.

Údaje za komunálny odpad sú publikované v členení podľa krajov, spôsobu nakladania s týmto odpadom a podskupín odpadu. Zverejnené sú aj údaje za ukazovatele ako množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa, podiel zhodnocovaného a znešekodňovaného odpadu, miera recyklácie a miera skládkovania.

tab.1005 -Množstvo komunálneho odpadu podľa spôsobu nakladania (v tonách) za SR a kraje

tab.3001-Množstvo komunálneho odpadu podľa podskupín odpadu (v tonách) za SR a kraje

tab.3002-relatívne ukazovatele z oblasti nakladania s komunálnym odpadom (množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa kg/obyv.; podiel zhodnocovaného komunálneho odpadu v %; miera recyklácie a miera skládkovania komunálneho odpadu v %) za SR a kraje.


3.2  Klasifikačný systém

Pre zostavovanie údajov o odpadoch sa používajú tieto klasifikácie:

  • Klasifikácia štatistických územných jednotiek (NUTS)
  • Klasifikácia druhov odpadov v súlade s vyhláškou č.365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
  • Klasifikácia činností nakladania s odpadom v súlade s vyhláškou č.366/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

3.3  Pokrytie štatistických oblastí a okruhov

Štatistika komunálneho odpadu sa zisťuje za obce a mestá SR.


3.4  Štatistické pojmy a definície

Hlavné pojmy a definície používané na tvorbu štatistiky komunálneho odpadu sú uvedené v legislatívnych dokumentoch:

  • zákon č. 79/2015 o odpade v znení neskorších predpisov a vyhlášky
  • rámcová smernica o odpade  WFD 2008/98/ES
  • Príručka o štatistike o odpadoch - Príručka na zber údajov o produkcii a úprave odpadov - vydanie za rok 2013 a ďalšie aktualizácie
  • vyhláška č.371/2015, ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 849/2010 z 27. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Komunálny odpad je:

a) zmesový komunálny odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku.

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je takýto odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.

Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20.

Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak tento zákon neustanovuje inak.

Spracovanie odpadu je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1. zákona o odpade.

Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely, ak § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 neustanovuje inak; recyklácia zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.

Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2. zákona o odpade.

 

 


3.5  Štatistická jednotka

Štatistické jednotky používané na zostavovanie štatistiky komunálneho odpadu sú:

* obce a mestá Slovenskej republiky3.6  Cieľová populácia

Štatistika komunálneho odpadu sa zostavuje za celé územie SR a kraje a za všetky druhy komunálneho odpadu a spôsoby nakladania s ním.3.7  Geografické pokrytie

Štatistika za komunálny odpad je k dispozícii za SR spolu a v členení za 8 krajov.3.8  Časové pokrytie

Databáza ŠÚ SR obsahuje údaje o komunálnom odpade od roku 2002.
3.9  Bázické obdobie

Nerelevantné.

Merná jednotkaHore

Údaje za komunálny odpad v databáze ŠÚ SR sú k dispozícii v tonách (t). Údaje za základné ukazovatele sú vyjadrené aj ako podiel množstva komunálneho odpadu na obyvateľa v kg/obyv., miera recyklácie a miera skládkovania v percentách  (%).Referenčné obdobieHore

Referenčné obdobie je kalendárny rok.

Inštitucionálny mandátHore
6.1  Právne akty a iné dohody

Údaje za komunálny odpad ŠÚ SR zbiera v štatistickom zisťovaní ŽP 6-01 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce zaradeného do Programu štátnych štatistických zisťovaní, vydaného na trojročné obdobie v Zbierke zákonov SR. Spravodajská povinnosť predkladať štatistické výkazy subjektom vyplýva zo  zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (§ 18 ods. 3) a nie je možné ju odmietnuť (§ 18 ods. 8). Štatistický úrad Slovenskej republiky zodpovedá za ochranu získaných dôverných údajov a garantuje ich použitie výlučne na štatistické účely. 

6.2  Spoločné využívanie údajov

Štatistické informácie zo zisťovania o komunálnom odpade sú zdrojom pre plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z požiadaviek európskeho štatistického systému, požiadaviek medzinárodných inštitúcií a na zabezpečenie potrieb národného informačného systému. Výstupy sú v pravidelnej ročnej periodicite poskytované medzinárodným a národným organizáciám.

Údaje za komunálny odpad sú každoročne na dobrovoľnej báze vykazované do Eurostatu ako jeden z ukazovateľov trvalo urdržateľného rozvoja (SDI). Jedná sa o spoločný reporting do Eurostatu/OECD.

Na národnej úrovni každoročne poskytujeme údaje za komunálny odpad MŽP SR na základe Dohody o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky uzatvorenej medzi ŠÚ SR a Ministerstvom životného prostredia SR.Štatistická dôvernosťHore
7.1  Politika štatistickej dôvernosti

Ochrana štatistickej dôvernosti (ochrana dôverných štatistických údajov) je systém vzájomne prepojených opatrení v oblasti legislatívnej, metodickej, organizačnej, technickej, bezpečnostnej a personálnej, zabraňujúcich úniku dôverných štatistických údajov alebo predčasnému zverejneniu štatistických informácií. Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku sú povinné zaistiť ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím spôsobom stanoveným v § 25a a § 29 a 30 zákona č.540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Zásady aplikácie ochrany dôverných štatistických údajov sú k dispozícii na webovej stránke ŠÚ SR na adrese: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/services/infoservis/confidential


7.2  Zaobchádzanie s údajmi

Dôverné štatistické údaje sa nezverejňujú. V publikáciách a databázach ŠÚ SR namiesto údaju je na príslušných miestach uvedený znak „D“.  Prístup k dôverným údajom môžu mať len výskumné subjekty na vedecké účely, podrobnejšie informácie sú uvedené v bode 10.4 tejto správy.Politika zverejňovaniaHore
8.1  Kalendár prvého zverejnenia

Štatistika komunálneho odpadu nie je zahrnutá v rámci kalendára prvého zverejnenia.

8.2  Prístup ku kalendáru prvého zverejnenia

Nerelevantné.

8.3  Prístup používateľov k štatistickým informáciám

Politika šírenia štatistických informácií je formulovaná v súlade so zákonom o štátnej štatistike, stratégiou rozvoja Štatistického úradu SR, stratégiou šírenia informácií Eurostatu a Kódexom postupov pre európsku štatistiku.

Princípy zverejňovania a poskytovania štatistických informácií sú k dispozícii na internetovej stránke ŠÚ SR na adrese:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/services/infoservis/principles


10  Dostupnosť a zrozumiteľnosťHore
10.1  Tlačové správy

   -

10.2  Publikácie

Publikácia Odpady v SR, k dispozícii na internetovej stránke ŠÚ SR na adrese:

Link

Štatistická ročenka Slovenskej republiky – obsahuje vybrané ukazovatele aj za oblasť komunálnych odpadov.

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/publikacie/catalogue

 

 

 


Základné informácie o vydávaných publikáciách, termínoch vydania a jazykovej verzii sú uvedené v Edičnom programe. Všetky publikácie sú k dispozícii na internetovom portáli Štatistického úradu SR. Edičný program je dostupný na internetovej stránke ŠÚ SR na adrese:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/publikacie/catalogue


10.3  On-line databázy

Databázy ŠÚ SR: DATAcube, STATdat, prístup na adrese:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases

http://slovak.statistics.sk/

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/zp1005rs/Mno%C5%BEstvo%20komun%C3%A1lneho%20odpadu%20pod%C4%BEa%20sp%C3%B4sobu%20nakladania%20%28v%20ton%C3%A1ch%29%20%5Bzp1005rs%5D

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/zp3001rr/Mno%C5%BEstvo%20komun%C3%A1lneho%20odpadu%20pod%C4%BEa%20podskup%C3%ADn%20odpadu%20%28v%20ton%C3%A1ch%29%20%5Bzp3001rr%5D

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/zp3002rr/Relat%C3%ADvne%20ukazovatele%20z%20oblasti%20nakladania%20s%20komun%C3%A1lnym%20odpadom%20%5Bzp3002rr%5D

link


Základné údaje zo zisťovania o komunálnom odpade sú zverejnené na portáli ŠÚ SR do konca mája po referenčnom období a do konca augusta údaje v rôznych triedeniach a štruktúre v databáze DATAcube.
10.4  Prístup k mikroúdajom

Mikroúdaje sa nezverejňujú. Prístup k anonymizovaným mikroúdajom môžu mať len na vedecké účely výskumné subjekty:

- univerzity a ostatné vzdelávacie organizácie vyššieho vzdelávania

- organizácie, alebo inštitúcie vedeckého výskumu.

Podmienky poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely je uvedené na webovej stránke ŠÚ SR na adrese:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/services/infoservis/access10.5  Iné

Špecifické výstupy sú poskytované medzinárodným (OECD, Eurostat), národným organizáciám (MŽP SR, SAŽAP, SHMÚ).


10.6  Dokumentácia o metodike

Metodika štatistiky za komunálny odpad je založená na medzinárodnej metodike pre zber a reportovania údajov o komunálnom odpade „Manual on waste statistics 2013“. Manuál v anglickom jazyku možno nájsť na internetovej stránke Eurostatu na adrese:

Guidance on municipal waste data collection-link

Metodické informácie o štatistike komunálneho odpadu sú uvedené vo formulári zisťovania o komunálnom odpade ŽP 6-01, v publikáciách a pri tabuľkách vo verejnej databáze ŠÚ SR.


10.7  Dokumentácia o kvalite

Interná dokumentácia ŠÚ SR k zabezpečeniu kvality štatistických výstupov:

- Metodický pokyn pre aplikovanie matematicko-štatistických metód pre štatistické zisťovanie MET-3/2012

- Metodický pokyn - Indikátory kvality štatistických výstupov a štatistických procesov MET-2/2012

V ročnej periodicite sa pripravuje správa o kvalite údajov za komunálny odpad pre Eurostat (Word dokument v štruktúre podľa požiadavky Eurostatu)


11  Riadenie kvalityHore
11.1  Zabezpečovanie kvality

ŠÚ SR má zavedený systém manažérstva kvality. Príručka kvality obsahuje opis systému manažérstva kvality a naplnenie požiadaviek normy ISO 9001. Uplatnenie príručky v praxi zabezpečuje, že všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu vytváraných produktov sú plánované, riadené, preskúmavané, vyhodnocované a spĺňajú požiadavky akceptované v objednávke. Príručka kvality je k dispozícii na adrese:

https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/9ca43aa4-bfaf-4101-9dae-5263aa834df7/Prirucka_kvality.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mu8R9IM&CVID=mu8R9IM

 

Základom celého systému manažérstva kvality je Kódex postupov pre európsku štatistiku:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/aboutus/key.documents/code.of.practise


11.2  Hodnotenie kvality

Kvalita štatistiky za komunálny odpad je veľmi dobrá, pretože sa jedná o vyčerpávajúce zisťovanie na ktorom sa vykonávajú hĺbkové kontroly.

Proces zberu údajov sa zabezpečuje v rámci integrovaného štatistického informačného systému, v ktorom sú zabudované kontroly pre zber údajov zabezpečujúce kvalitu výstupných informácií.
12  RelevantnosťHore
12.1  Potreby používateľov

Hlavnými používateľmi údajov o komunálnom odpade sú: Eurostat, OECD, ústredné orgány štátnej správy SR ako MŽP SR, SAŽP, Inštitút envriomentálnej politiky, študenti, atď.  

Sledovanie miery recyklácie komunálneho odpadu je jedným z ukazovateľov Agendy 2030.

 12.2  Spokojnosť používateľov

Štatistický úrad SR uskutočňuje od roku 2009 v dvojročných intervaloch prieskumy spokojnosti zákazníkov so svojimi produktmi a službami. Cieľom prieskumov je získať informácie o záujme a názore používateľov na poskytovanie a kvalitu štatistických produktov a služieb. Získané informácie sú cenným zdrojom pre smerovanie ďalších aktivít ŠÚ SR. Výsledok prieskumu spokojnosti v roku 2017 je uvedená na internetovej stránke ŠÚ SR na adrese:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/aboutus/marketing/survey.of.satisfaction

 

V tomto prieskume bola oblasť štatistiky komunálneho odpadu spojená s ďalšími štatistikami ŽP a tiež štatistikou poľnohospodárstva, preto neodzrkadľuje presne spokojnosť s touto konkrétnou štatistikou. Z komunikácie so zákazníkmi v prípade konkrétnych požiadaviek však vyplýva, že používatelia štatistiky komunálneho odpadu sú prevažne spokojní.  


12.3  Úplnosť štatistických informácií

Údaje sú úplné, pokryté je celé územie SR a k dispozícii sú údaje za všetky druhy komunálneho odpadu a spôsoby nakladania.

Kompletné časové rady údajov sú dostupné vo verejnej databáze ŠÚ SR a v databáze Eurostatu.13  Presnosť a spoľahlivosťHore
13.1  Celková presnosť

Celková presnosť štatistiky komunálneho odpadu je veľmi dobrá. ŠÚ SR vynakladá veľké úsilie, aby zabránil výskytu chýb v údajoch a vykonáva dôsledné overovanie údajov na zistenie chýb. 


13.2  Výberové chyby

Nerelevantné. Zisťovanie za komunálny odpad je vyčerpávajúce, nie výberové.13.3  Nevýberové chyby

K predchádzaniu nevýberovým chybám, t.zn. chybám v procese zberu a spracovania ŠÚ SR má v integrovanom štatistickom informačnom systéme (IŠIS) zabudované logické a dátové kontroly na úrovni mikroúdajov aj na úrovni agregovaných údajov, ktoré sa vykonávajú počas zberu a spracovania údajov.

Samotný elektronický dotazník poskytuje mnohé aritmetické a logické kontroly medzi premennými, ktoré rozlišujeme na závažné a informatívne. V prípade výskytu závažných chýb vo formulári tento nie je akceptovaný a na základe konzultácie so spravodajskou jednotkou sa opraví tak, aby bol správny a vstúpil do spracovania. Pomocou týchto nástrojov sa snažíme minimalizovať chyby už v samotnom zbere a následne počas spracovania údajov.  

Návratnosť vyplnených výkazov ŽP 6-01 je veľmi vysoká, v prípade neodopovedí je dotknutá obec oslovená a požiadaná o dodatočné poskytnutie údajov.

Položkové neodpovede sa nevyskytujú, vyplnenie relevantných položiek je zabezpečené zabudovanými automatickými kontrolami počas zberu údajov.  


14  Včasnosť a dochvíľnosťHore
14.1  Včasnosť

Zverejnenie údajov vo verejnej databáze ŠÚ SR sa riadi interným harmonogramom. Údaje za komunálny odpad sú zverejnené v súlade so stanoveným hramonogramom, do 6. mesiaca po konci referenčného roka.

Údaje za komunálny odpad vykazujeme každý rok do Eurostatu včasne v danom termíne (november).
14.2  Dochvíľnosť

Termíny zverejnenia sú dodržiavané.

15  Porovnateľnosť a koherentnosťHore
15.1  Geografická porovnateľnosť

Štatistika komunálneho odpadu je porovnateľná s inými krajinami EÚ, nakoľko sa aplikuje rovnaká metodika zostavenia údajov. Rovnako to platí pre porovnateľnosť údajov medzi regiónmi (krajmi) na národnej úrovni.15.2  Porovnateľnosť v čase

Základné údaje sú porovnateľné v celom časovom rade od r. 2002, odkedy sa zaviedla metodika vyplývajúca zo zákona o odpadoch a súvisiacich vyhlášok MŽP SR (Katalóg o odpadoch a ďalšie).15.3  Prierezová koherentnosť

  Nerelevantné.

15.4  Vnútorná koherentnosť

Nevyskytujú sa žiadne odchýlky, štatistické výstupy sú vnútorne konzistentné.16  Náklady a záťaž respondentovHore

Odhaduje sa na základe spravodajskou jednotkou udávaného času potrebného na vyplnenie formulára.
17  Revízia údajovHore
17.1  Politika revízií

Politika revízií upravuje základné pravidlá a všeobecné postupy, pomocou ktorých sú predbežne zostavené údaje neskôr revidované, ako aj uplatňované v revíziách z iných dôvodov. Politika a kalendár revízií je k dispozícii na internetovej stránke ŠÚ SR na adrese:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/revisions

 


17.2  Revízia údajov v praxi

Údaje sú považované pri prvom zverejnení za definitívne a zvyčajne nie sú predmetom revízie. V prípade akejkoľvek revízie (aj za predchádzajúce roky) je v databázach a v relevantných publikáciách ŠÚ SR umiestnená poznámka upozorňujúca, že údaje boli revidované. Zmeny v metodike sú oznamované po ich zavedení formou metodických vysvetliviek alebo poznámok k publikovaným údajom.18  Štatistické spracovanieHore
18.1  Zdrojové údaje

Štatistika komunálneho odpadu sa zostavuje na základe vyčerpávajúceho zisťovania ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce.
18.2  Periodicita zberu údajov

Ročná.

18.3  Zber údajov

Elektronický zber údajov umožňujúci spravodajským jednotkám online vypĺňanie štatistických formulárov v integrovanom štatistickom informačnom systéme ŠÚ SR.

Od 1.1.2016 vznikla spravodajským jednotkám (právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom) povinnosť elektronicky predkladať štatistické výkazy v zmysle novely zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2014 Z. z., ktorá obsahuje nové pravidlá predkladania štatistických výkazov.

Spravodajská jednotka, ktorá je bez internetového pripojenia alebo signálu, môže spravodajskú povinnosť splniť aj doručením vyplneného formulára v listinnej podobe ŠÚ SR - pracovisku v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra 1.

Vzor štatistického formulára ŽP 6-01 určený na stiahnutie a následné vytlačenie a vyplnenie v listinnej podobe je zverejnený na webovej stránke ŠÚ SR v menu Metaúdaje/Vzory štatistických formulárov. 

link


18.4  Validácia údajov

Validácia údajov je zabudované v integrovanom štatistickom informačnom systéme ŠÚ SR. Pri zbere údajov sa rozlišujú nasledovné kontroly:

1- formálne kontroly realizované automaticky v procese zberu údajov 

2- neformálne kontroly, ktorých účelom je kontrola komplexnosti a vzťahov medzi premennými.

Z pohľadu závažnosti chýb sa rozlišujú:

I - infomatívne chyby – poskytujú dodatočné informácie, ktoré sú potrebné pre proces kontroly a korekcie údajov. Poskytujú informáciu o prípadných prekročeniach stanovených hraníc, o čiastkovej neodpovedi atď.

Z - závažné chyby – poukazujúce na konkrétne chyby, ktoré musia byť opravené alebo odôvodnené spravodajskou jednotkou. Tieto chyby sú pracovníkmi ŠÚ SR vykonzultované so spravodajskou jednotkou a opravené.

Vykonávajú sa aj dodatočné kontroly zozbieraných údajov napr. porovnanie s údajmi z predchádzajúcich referenčných rokov na agregovanej úrovni pre regióny, pre druhy odpadu, pre činnosti nakladania a pod.

18.5  Spôsob spracovania údajov

Zisťovanie o komunálnom odpade je vyčerpávajúce. Zozbierané údaje sa zosumarizujú podľa jednotlivých triedení.  18.6  Úprava údajov

Údaje sa neupravujú. Zverejnené údaje za štatistiku komunálneho odpadu sú agregované údaje vykázané spravodajskými jednotkami-obcami.19  PoznámkaHore

Kód nakladania R12 sa podľa usmernenia MŽP SR od ref. roku 2016 nezaraďuje do stlĺpca "iný spôsob zhodnocovania" celý, ale časť údajov sa zahŕňa do stĺpcov koncového spôsobu nakladania podľa druhu odpadu (materiálovo alebo kompostovaním). V kompostovaní je zahrnutá len časť R3 v kombinácii s kódmi odpadu 150103, 200108, 200138, 200201 a 200302.