1 KontaktHore
1.1 Organizácia Štatistický úrad Slovenskej republiky
1.2 Adresa Miletičova 3, 824 67 Bratislava
1.3 Kontaktná osoba Renáta Pečíková
1.4 Odbor Odbor štatistiky práce a vzdelávania
1.5 Telefón +421 2 50236 341; +421 2 50236 339
1.6 E-mail info@statistics.sk
2 Aktualizácia metaúdajovHore
2.1 Dátum poslednej zmeny 19.06.2020
Popis štatistikyHore
3.1  Popis údajov
Štatistika o zamestnancoch a priemerných mesačných mzdách  poskytuje informácie o počte zamestnancov, vyplatenom objeme miezd, odpracovaných hodinách, voľných pracovných miestach. Sledovanie priemerného počtu voľných a obsadených pracovných miest metodicky vychádza z nariadení EÚ a odporúčaní Štatistického úradu Európskej únie (Eurostat)


3.2  Klasifikačný systém

Štvrťročné údaje sú rozdelené podľa sekcií ekonomických činností stanovených v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností – SK NACE Rev.2, podľa krajov a podľa druhu vlastníctva.

3.3  Pokrytie štatistických oblastí a okruhov

Zahrnuté sú všetky sekcie zo Štatistickej klasifikácie ekonomických činností - SK NACE Rev. 2, okrem činností domácností ako zamestnávateľov a činností extra-teritoriálnych organizácií a združení.

3.4  Štatistické pojmy a definície

Štatistické pojmy a definície sú harmonizované s príslušnou legislatívou EÚ:

Evidenčný počet zamestnancov zahŕňa všetky kategórie stálych aj dočasných zamestnancov (bez ohľadu na štátnu príslušnosť), ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom alebo členskom pomere k spravodajskej jednotke, verejných činiteľov, ak im organizácia za vykonanú prácu (za výkon verejných funkcií) vypláca mzdu, resp. plat a občanov SR zamestnaných v diplomatických službách SR mimo územia Slovenskej republiky. Do evidenčného počtu zamestnancov nie sú zahrnuté osoby, s ktorými bola uzavretá dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (§§ 223 až §§ 228 Zákonníka práce), osoby na materskej a rodičovskej dovolenke, učni a študenti na prevádzkovej praxi, súkromní podnikatelia (resp. ich spoločníci), ktorí nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej organizácii .

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov za sledované obdobie. Pri výpočte ukazovateľa sa nezohľadňuje dĺžka pracovných úväzkov, ani odpracovaný čas.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov za sledované obdobie prepočítaných na plnú zamestnanosť podľa dĺžky pracovných úväzkov zamestnancov, resp. podľa skutočne odpracovaných hodín. Výpočet priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného na základe dĺžky pracovných úväzkov:  EP PREP = A + (B/C), kde:   


A         = priemerný evidenčný počet zamestnancov s plným pracovným časom    (vrátane zamestnancov vykonávajúcich činnosť v ďalšom pracovnom pomere) vo fyzických osobách,

(B/C)          = prepočítaný priemerný evidenčný počet zamestnancov zamestnaných na iný ako plný pracovný čas,         

         B       = súčet súčinov priemerného evidenčného počtu zamestnancov zamestnaných na iný ako plný pracovný čas vo fyzických osobách za sledované obdobie podľa pracovných úväzkov a príslušnej dĺžky týždenného  pracovného úväzku,        

C       = týždenný pracovný čas zavedený v organizácii - v závode, na pracovisku podľa kolektívnej zmluvy.

Mzdové ukazovatele obsahujú čiastky vyjadrené v eurách neznížené o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky (t. j. čiastky hrubej mzdy, platu a pod. pred znížením o poistné na poistenie v nezamestnanosti, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a dôchodkové poistenie, preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, obstávky, výživné, pokuty, splátky na pôžičku a pod.). Neobsahujú tie peňažné alebo iné plnenia, ktoré nie sú mzdou, platom, náhradou mzdy alebo platu (napr. dávky nemocenského a sociálneho poistenia, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (§ 7 zákona č. 462/2003 Z. z.), služné, odstupné poskytované podľa zvláštneho predpisu zamestnancom v baníctve a pod.). Nepatria sem ani príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platia zamestnávatelia svojim zamestnancom.

Priemerná mesačná mzda sa vypočíta spriemerovaním celkovej mesačnej mzdy účtovanej na mesačnej báze a jej vydelením priemernou dennou úrovňou zamestnanosti v štvrťroku. Platy manažérov sú zahrnuté, ak sú tieto osoby zahrnuté v evidenčnom počte zamestnancov vo vykazujúcich organizáciách. Okrem údajov o priemerných hrubých nominálnych mesačných mzdách sa publikujú za celú ekonomiku aj indexy reálnej mzdy oproti rovnakému štvrťroku predchádzajúceho roka (reálne mzdy sú nominálne mzdy deflované indexom spotrebiteľských cien za rovnaké obdobie).

Voľné pracovné miesto (VPM) je platené (novovytvorené, neobsadené alebo uvoľnené) pracovné miesto, pri ktorom zamestnávateľ podniká aktívne kroky nájsť vhodného kandidáta mimo podniku a je pripravený podniknúť ďalšie kroky, aby voľné miesto obsadil buď okamžite, alebo v určitej lehote. Za aktívne kroky zamestnávateľa sa považuje: oznam o voľných pracovných miestach na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, na súkromnú sprostredkovateľskú agentúru; inzercia (Internet, denná tlač, vývesná tabuľa); priamy nábor možných kandidátov a využitie stážistov na voľné miesto. Voľným pracovným miestom je tiež pracovné miesto, ktoré sa uvoľní z dôvodu dlhodobej absencie (materská, rodičovská dovolenka) a dlhodobej práceneschopnosti (viac ako 4 týždne). V prípade rezervovania voľného pracovného miesta pre konkrétneho kandidáta, ktorý nastúpi do zamestnania neskôr, toto pracovné miesto prestane byť voľným pracovným miestom, ale ešte nie je obsadeným pracovným miestom.

Obsadené pracovné miesto (OPM) je platené pracovné miesto v organizácii, na ktoré je priradený jej zamestnanec. Pracovné miesta obsadené prepožičanými zamestnancami z agentúr dočasného zamestnávania nevykazuje užívateľská organizácia ale agentúry dočasného zamestnávania. “Delené pracovné miesto”, na ktoré zamestnávateľ zaradí viac zamestnancov s dohodnutým kratším pracovným časom, sa považuje za jedno celé pracovné miesto. V odvetviach s viaczmennou prevádzkou (napr. v priemyselnej výrobe, obchode, službách) sa pri obsadení jedného pracovného miesta viacerými zamestnancami toto pracovné miesto počíta ako jedno pracovné miesto. Ak je pracovné miesto obsadené neúplne (napr. v trojzmennej prevádzke sú obsadené len dve zmeny, tretia zmena je neobsadená) a zamestnávateľ ho chce aktívnymi krokmi obsadiť, považuje sa toto pracovné miesto za voľné. V prípade, že zamestnávateľ nepodniká aktívne kroky na obsadenie tohto pracovného miesta je to pracovné miesto považované za obsadené.
3.5  Štatistická jednotka

Štatistickou jednotkou sú podniky s aspoň 1 zamestnancom.

3.6  Cieľová populácia

Všetky podniky s aspoň 1 zamestnancom.

3.7  Geografické pokrytie

Celé územie Slovenskej republiky.

3.8  Časové pokrytie

Údaje sú k dispozícii od roku 1992

3.9  Bázické obdobie

Bázické obdobie sa nepoužíva.

Merná jednotkaHore

Počet osôb, eurá, hodiny, počet v jednotkách.

Referenčné obdobieHore

Štvrťrok.

Inštitucionálny mandátHore
6.1  Právne akty a iné dohody

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 160/1985 o štatistikách práce prijatý Medzinárodnou konferenciou práce (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1988 Zb. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí  Slovenskej republiky č. 110/1997 Z. z.),

Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (Ú. v. ES L 162, 5. 6. 1998, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 020) v platnom znení,

Nariadenie (ES) č. 2516/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 7. novembra 2000, ktorým sa upravujú spoločné zásady Európskeho systému národných a regionálnych účtov v spoločenstve (ESA) 95, týkajúcich sa daní a sociálnych príspevkov, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 (Ú. v. ES L 290, 17. 11. 2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 001),

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 z 27. februára 2003 o indexe nákladov práce (Ú. v. EÚ L 69, 13. 3. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 04) v platnom znení,

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie HND) (Ú. v. EÚ L 181, 19. 7. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 04),

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 z 23. apríla 2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008),

Nariadenie Komisie (ES) č. 1062/2008 z 28. októbra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve, pokiaľ ide o postupy sezónneho očisťovania a správy o kvalite (Ú. v. EÚ L 285, 29. 10. 2008),

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 6. 2013) v platnom znení.


6.2  Spoločné využívanie údajov

Štatistické informácie sú zdrojom pre plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z požiadaviek európskeho štatistického systému, požiadaviek medzinárodných inštitúcii, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Štatistická dôvernosťHore
7.1  Politika štatistickej dôvernosti

Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku sú povinné zaistiť ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím spôsobom stanoveným v § 25a a § 29 a 30 zákona č.540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Dôverné údaje nemôžu byť zverejnené, ani oznámené nikomu alebo použité na iné ako štatistické účely.

7.2  Zaobchádzanie s údajmi

Zamestnanci orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku resp. zabezpečujú spracúvanie štatistických zisťovaní alebo zber údajov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných štatistických údajoch, s ktorými sa oboznámia. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má aj ten, komu bol dôverný štatistický údaj poskytnutý na vedecké účely.

ŠÚ SR poskytuje alebo zverejňuje štatistické údaje a informácie bez priamych identifikátorov v takej podobe, aby v nich údaje poskytnuté žiadateľom nemohli byť priamo ani nepriamo identifikované (teda uplatňuje aktívnu ochranu pre všetky spravodajské jednotky).

Ak je počet spravodajských jednotiek v ktoromkoľvek ukazovateli menší ako tri, údaje sa považujú za dôverné. Dôverné údaje sú chránené pred priamou alebo nepriamou identifikáciou a nemôžu byť zverejnené.
Politika zverejňovaniaHore
8.1  Kalendár prvého zverejnenia

Štatistický úrad Slovenskej republiky touto informáciou záujemcom predkladá postupy pri zverejňovaní a poskytovaní štatistických informácií, charakteristiky základných foriem zverejňovania a jednotlivých druhov produktov a služieb, vymedzenie princípov vzťahov s používateľmi štatistických informácií, zásady poskytovania produktov a služieb, cenovú politiku štandardných a neštandardných výstupov na základe požiadaviek. Zverejňovanie a poskytovanie štatistických informácií sa uskutočňuje v súlade so zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, v znení neskorších predpisov.

Zverejňovanie a poskytovanie štatistických informácií musí spĺňať kritériá stanovené v Kódexe postupov pre európsku štatistiku, ktorými sú najmä včasnosť, presnosť, spoľahlivosť, relevantnosť, zrozumiteľnosť, nestrannosť, objektívnosť, odborná nezávislosť a efektívnosť vynaložených nákladov.
Kalendár prvého zverejnenia obsahuje časový harmonogram prvého publikovania vybraných ukazovateľov v najbližších 4 mesiacoch. Kalendár výsledkov zisťovaní je zverejnený na internetovom portáli ŠÚ SR. Údaje budú v deň uvedený v Kalendári prvého zverejnenia zverejnené o 9,00 hodine na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň sú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.
8.2  Prístup ku kalendáru prvého zverejnenia

https://slovak.statistics.sk

8.3  Prístup používateľov k štatistickým informáciám

https://slovak.statistics.sk

Periodicita zverejňovaniaHore

Štvrťročne.

10  Dostupnosť a zrozumiteľnosťHore
10.1  Tlačové správy

Údaje štatistiky trhu práce sú súčasťou štvrťročných tlačových správ a sú predmetom tlačových besied o vývoji trhu práce v SR.

10.2  Publikácie

Údaje o priemernom počte voľných a obsadených pracovných miest, miere voľných pracovných miest, zamestnancoch, priemerných mesačných mzdách, mzdách a náhradách miezd a časových radoch základných ukazovateľov v národnom hospodárstve od roku 1992 pre podniky s 20 a viac zamestnancami sa zverejňujú na internetovej stránke ŠÚ SR a v ročnej publikácii Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR.

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR

Textové informácie a tabuľkové údaje o ukazovateľoch trhu práce sú zverejnené v štvrťročnej publikácii Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v ekonomike Slovenskej republiky.

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v ekonomike SR

Publikácie uvedené v katalógu publikácií sú k dispozícii vo formáte PDF na webovej stránke Štatistického úradu SR (www.statistics.sk, v sekcii Produkty / publikácie katalógov) k dátumu ich zverejnenia.

Všetky údaje uverejnené na internetovom portáli vrátane databázy DATAcube sú bezplatné. Údaje spracované podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov (prispôsobené potrebám) a vyhľadávaní z neverejných databáz úradu sú k dispozícii podľa cenníka informačných služieb ŠÚ SR. Viac informácií nájdete na www.statistics.sk, v sektore Služby / Informačné služby / Cenník informačných služieb ŠÚ SR.
10.3  On-line databázy

databáza ŠÚ SR - DATAcube, Demografia a sociálne štatistiky, Práca, Zamestnanosť, Podniková štatistika, Štvrťročné údaje.

https://slovak.statistics.sk/wps/portal

Údaje prístupné používateľom systému sú duševným vlastníctvom Štatistického úradu SR a sú chránené autorským právom. Pri použití akýchkoľvek údajov z databázy DATAcube vo vlastných prácach a dokumentoch je potrebné uviesť ako zdroj Štatistický úrad SR a databázu DATAcube.
10.4  Prístup k mikroúdajom

Štatistické údaje sa zverejňujú v agregovanej forme.

K dôverným štatistickým údajom na vedecké účely majú prístup výskumné inštitúcie, najmä univerzity a iné organizácie vyššieho vzdelávania. Štatistický úrad SR poskytne prístup k dôverným štatistickým údajom výskumným inštitúciám buď zaslaním anonymizovaných údajov alebo sprístupnením safe centra ŠÚ SR.

ŠÚ SR udelí prístup prostredníctvom zmluvy o poskytovaní dôverných štatistických údajov na vedecké účely medzi výskumnou inštitúciou a ŠÚ SR, v ktorej sú špecifikované podmienky prístupu k údajom, povinnosti zmluvných strán, opatrenia na zabezpečenie dôvernosti štatistických údajov a sankcie za porušenie týchto záväzkov. Mikroúdaje sa posielajú výskumným inštitúciám vo forme anonymizovaného súboru údajov, t. j. sú chránené tak, aby sa minimalizovalo riziko opätovnej identifikácie a zachovala sa maximálna možná informatívna hodnota.
10.5  Iné

Formát šírenia výstupov plne rešpektuje pokyny na prenos údajov do Eurostatu

10.6  Dokumentácia o metodike

Metodika ukazovateľov trhu práce je dostupná v piatich štatistických formulároch, v module 5:

- Práca 2-04 (výkaz o práci),

- Prod 3-04 (výkaz produkčných odvetví),

- Pen 3-04 (výkaz v peňažníctve),

- Pin 3-04 (výkaz nebankových finančných inštitúcií),

- Poi 3-04 (výkaz v poisťovníctve).

V štatistickom formulári, v module 143 - Prod 13-04 (výkaz malej organizácie).
10.7  Dokumentácia o kvalite

ŠÚ SR je držiteľom certifikátu, ktorý potvrdzuje, že úrad spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2015 pri organizovaní, získavaní, spracovaní a poskytovaní oficiálnych štatistík podľa platných noriem. Súčasne poskytuje dôkaz o tom, že zavedený systém riadenia kvality vytvára vhodné podmienky na ďalšie zlepšenie kvality služieb poskytovaných používateľom a rozvíja úrad smerom k vyššej efektívnosti.

11  Riadenie kvalityHore
11.1  Zabezpečovanie kvality

Deklarácia kvality vyjadruje základné predstavy a záväzky predsedu a vrcholového manažmentu ŠÚ SR pre politiku kvality ŠÚ SR, ako aj zvyšovanie efektívnosti a účinnosti integrovaného systému manažérstva ŠÚ SR. Politika kvality vychádza z poslania ŠÚ SR poskytovať kvalitné a objektívne štatistické produkty a služby pri dôslednom dodržaní dôvernosti štatistických údajov s cieľom podporiť zvyšovanie informačného a intelektuálneho kapitálu zákazníkov.

11.2  Hodnotenie kvality

ŠÚ SR tvorí technické projekty popisujúce zber údajov a jeho vyhodnotenie vrátane popisu štatistických kontrol a algoritmov v rámci integrovaného IŠIS. Proces zberu údajov je zabezpečený pracoviskami ŠÚ SR v regiónoch, ktoré v rámci elektronického zberu údajov zabezpečuje pomocou štatistických kontrol a algoritmov samotný proces zberu údajov.

12  RelevantnosťHore
12.1  Potreby používateľov

Požiadavka vykonávať konzultácie s užívateľmi štatistických informácií je stanovená v samotnom Zákone o štátnej štatistike. Konzultácie pri príprave štátnych štatistických zisťovaní prebiehajú v rámci prípravy Programu štátnych štatistických zisťovaní. Program štátnych štatistických zisťovaní je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi a štátnymi organizáciami. Obsahuje štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi a štátnymi organizáciami. Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva program štátnych štatistických zisťovaní vyhláškou v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Štatistická rada je stálym poradným orgánom predsedu ŠÚSR, ktorej úlohou je pripravovať a predkladať návrhy a odporúčania ku konceptom štatistických zisťovaní, konzultovať PŠŠZ.

V praxi konzultácie s užívateľmi prebiehajú na bilaterálnej báze s cieľom získať informácie o požiadavkách a očakávaniach užívateľov.
12.2  Spokojnosť používateľov

ŠÚ SR uskutočňuje od roku 2009 v dvojročných intervaloch prieskumy spokojnosti zákazníkov so svojimi produktami a službami. Cieľom prieskumov je zistiť spokojnosť zákazníkov s produktmi a službami ŠÚ SR, získať informácie o používateľoch, ich záujme a názore na poskytovanie a kvalitu štatistických produktov a služieb. Získané skutočnosti sú cenným zdrojom pre smerovanie ďalších aktivít ŠÚ SR.

Jedným z hlavných cieľov stanovených v Stratégii rozvoja Štatistického úradu SR do roku 2017 je systematicky zvyšovať hodnotu inštitúcie a jej uznanie na národnej a medzinárodnej úrovni. Plnenie uvedeného cieľa úrad monitoruje aj pomocou ukazovateľov dôveryhodnosť ŠÚ SR a miera využívania poskytovaných informácií verejnosťou. ŠÚ SR uskutočňuje prieskumy dôveryhodnosti prostredníctvom externej nezávislej organizácie jedenkrát za 2 roky, so zámerom zabezpečiť objektívnosť výsledkov z pohľadu verejnosti.

Väčšinu používateľov tejto štatistiky tvoria študenti; podniky a odbory; výskum; ústredné a oblastné orgány; ostatná verejnosť; medzinárodné organizácie; finančné a bankové inštitúcie; verejná správa; média. V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne informácie o nižšej úrovni spokojnosti používateľov, pokiaľ ide o úplnosť (jednotky, premenné, členenia), presnosť alebo včasnosť štatistiky o voľných pracovných miestach.
12.3  Úplnosť štatistických informácií

Ukazovatele trhu práce sú členené podľa sekcií Štatistickej klasifikácie SK NACE Rev.2 (A - S) , veľkosti podnikov, druhu vlastníctva, krajov a okresov

Štvrťročné časové rady sú dostupné od roku 2008, priemerný počet zamestnaných osôb a priemerná mesačná mzda v podnikoch s 20 a viac zamestnancami za SR od 1.Q.1992
13  Presnosť a spoľahlivosťHore
13.1  Celková presnosť

-

13.2  Výberové chyby

-

13.3  Nevýberové chyby

Tab. č. 3 - hodnotí sa podiel výberu (%), t. j. počet spravodajských jednotiek v opore výberu k počtu spravodajských jednotiek v cieľovej populácii (REGISTER organizácií) podľa veľkostných tried.

Tab.č.3 Podiely výberu podľa veľkostnej triedy v Q. 2018

UkazovateľPočet zamestnancov1.Q.20182.Q.20183.Q.20184.Q.2018
Počet spravodajských jednotiek v cieľovej populácii (v opore výberu)1 - 9237 734237 252236 918236 628
Počet spravodajských jednotiek vo výbere1 - 931 87431 98232 00132 048
Podiel výberu (%)1 - 913,41%13,4813,51%13,54%
 
 
Počet spravodajských jednotiek v cieľovej populácii (v opore výberu)10+28 33528 28528 22528 102
Počet spravodajských jednotiek vo výbere10+16 65816 52516 42616 289
Podiel výberu (%)10+58,79%58,42%58,20%57,96%

Tab. č. 4 - uvádzajú sa chyby pri nadmernom alebo nedostatočnom pokrytí výberových spravodajských jednotiek nesprávne zaradených do opory výberu. Najvyššie chyby pokrytia sa týkajú malých podnikov s 5 - 9 zamestnancami a 10 - 19 zamestnancami. Väčšina malých a stredných podnikov je flexibilná a často mení svoju ekonomickú činnosť. Zaznamenať tieto dynamické zmeny štatistickým registrom je niekedy veľmi ťažké. Na druhej strane sú nadmerne pokryté väčšie podniky, ktoré sú dostupné cez oporu výberu, ale nepatria do cieľovej populácie.

Tab.č.4 Miery nadmerného a nedostatočného pokrytia podľa veľkostnej triedy v Q. 2018

UkazovateľPočet zamestnancov1.Q.20182.Q.20183.Q.20184.Q.2018
Počet spravodajských jednotiek vo výbere podľa opory výberu (REGISTER organizácií)1 - 924 15624 49624 73324 774
Počet spravodajských jednotiek vo výbere podľa odpovedí na štatistiku o VPM1 - 927 97128 23828 46528 459
Rozdiel
1 - 93 8153 7423 7323 685
Nadmerné/Nedostatočné pokrytie (%)1 - 915,79%15,28%15,09%14,87%
 
 
Počet spravodajských jednotiek vo výbere podľa opory výberu (REGISTER organizácií)10+16 05415 92715 84515 731
Počet spravodajských jednotiek vo výbere podľa odpovedí na štatistiku o VPM10+12 23912 18512 11312 046
Rozdiel 10+-3 815-3 742-3 732-3 685
Nadmerné/Nedostatočné pokrytie (%)10+-23,76%-23,49%-23,55%-23,43%

Tab. č. 5 a 6 - vyjadruje sa miera návratnosti odpovedí od spravodajských jednotiek podľa sekcií ekonomických činností a podľa veľkostných tried. Lepšia miera návratnosti odpovedí je vo veľkých podnikoch (s 10 a viac zamestnancami).

 Tab.č.5 Miera návratnosti odpovedí od SJ podľa ekon.činnosti a veľkost.triedy v Q. 2018 (%)

Ekonomická činnosť (SK NACE Rev.2) Počet zamestnancov1.Q.20182.Q.20183.Q.20184.Q.2018
 SR1 - 979,5280,6681,3481,33
APoľnohospod., lesníctvo a rybolov1 - 974,9675,2576,0475,59
BŤažba a dobývanie1 - 975,6877,7866,6782,86
CPriemyselná výroba1 - 982,3682,682,4885,35
DDodávka elektriny, plynu, pary a stud. vzduchu1 - 991,5595,7191,4395,71
EDodávka vody; odvod odp. vôd, odstraň. odpad.1 - 980,1675,5981,1583,47
FStavebníctvo1 - 975,275,4576,2176,21
GVeľkoobchod a maloob.; oprava motor. vozidiel 1 - 982,8783,6184,1183,04
HDoprava a skladovanie1 - 975,6774,1775,376,1
IUbytovacie a stravovacie služby1 - 985,1386,0587,2285,21
JInformácie a komunikácia1 - 965,4964,2764,7565,94
KFinančné a poisťovacie činnosti1 - 981,8884,2483,585,28
LČinnosti v oblasti nehnuteľností1 - 961,1870,2171,1371,22
MOdborné, vedecké a technické činnosti1 - 971,5375,477,2876,99
NAdministratívne a podporné služby1 - 967,2674,3375,6475,19
OVerej. správa; sociál. zabezp.1 - 999,799,7799,7799,77
PVzdelávanie1 - 986,4888,1888,0288,22
QZdravotníctvo a sociálna pomoc1 - 989,5789,4491,0989,97
RUmenie, zábava a rekreácia 1 - 975,2378,4377,177,85
SOstatné činnosti1 - 983,884,4885,0584,39

 

Tab.č.6 Miera návratnosti odpovedí od SJ podľa ekon.činnosti a veľkost.triedy v Q. 2018 (%)

Ekonomická činnosť (SK NACE Rev.2) Počet zamestnancov1.Q.20182.Q.20183.Q.20184.Q.2018
 SR10+96,4096,4296,4996,61
APoľnohospod., lesníctvo a rybolov10+94,6393,6495,3595,65
BŤažba a dobývanie10+100,00100,00100,00100,00
CPriemyselná výroba10+95,2294,8594,7495,25
DDodávka elektriny, plynu, pary a stud. vzduchu10+100,00100,0098,08100,00
EDodávka vody; odvod odp. vôd, odstraň. odpad.10+95,3895,4293,1394,66
FStavebníctvo10+91,0191,5390,8092,34
GVeľkoobchod a maloob.; oprava motor. vozidiel 10+93,2791,7692,6092,94
HDoprava a skladovanie10+89,8189,6090,4589,17
IUbytovacie a stravovacie služby10+91,5592,9092,0990,61
JInformácie a komunikácia10+91,4689,3991,5090,50
KFinančné a poisťovacie činnosti10+96,9996,9596,9195,73
LČinnosti v oblasti nehnuteľností10+88,6488,5189,5388,10
MOdborné, vedecké a technické činnosti10+88,8990,5990,5390,99
NAdministratívne a podporné služby10+93,9394,8695,0795,22
OVerej. správa; sociál. zabezp.10+100,0099,95100,0099,90
PVzdelávanie10+99,6499,5999,5599,50
QZdravotníctvo a sociálna pomoc10+98,1198,3598,0798,44
RUmenie, zábava a rekreácia 10+97,3296,9697,5098,20
SOstatné činnosti10+91,5194,0193,0492,04
14  Včasnosť a dochvíľnosťHore
14.1  Včasnosť

Nevyskytlo sa žiadne časové oneskorenie.

14.2  Dochvíľnosť

Základné údaje boli zverejnené podľa Kalendára prvého zverejnenia údajov dostupného na www.statistics.sk obvykle v 10. týždni po skončení referenčného štvrťroku (t = deň zverejnenia).

  1. štvrťrok 2018: t – 0 dní
  2. štvrťrok 2018: t – 0 dní
  3. štvrťrok 2018: t – 0 dní
  4. štvrťrok 2018: t – 0 dní
15  Porovnateľnosť a koherentnosťHore
15.1  Geografická porovnateľnosť

Štatistika zahŕňa celé územie Slovenskej republiky.

15.2  Porovnateľnosť v čase
15.3  Prierezová koherentnosť

-

15.4  Vnútorná koherentnosť

-

17  Revízia údajovHore
17.1  Politika revízií


17.2  Revízia údajov v praxi

ŠÚ SR nerobí žiadnu revíziu štatistických údajov.

18  Štatistické spracovanieHore
18.1  Zdrojové údaje

Údaje o trhu práce sa získavajú:

a) zo štvrťročného vyčerpávajúceho zisťovania o práci v odvetviach peňažníctva, poisťovníctva, nebankových finančných inštitúcií a všetkých nepodnikateľských organizácií bez ohľadu na počet zamestnancov ako aj z výberového zisťovania v podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac, zapísaných do obchodného registra; aj v podnikoch s počtom zamestnancov nižším ako 20 dosahujúcich ročnú produkciu 5 mil. EUR a viac;

b) zo štvrťročného výberového zisťovania v podnikoch s počtom zamestnancov do 19 vrátane, dosahujúcich ročnú produkciu do 5 mil. EUR;
18.2  Periodicita zberu údajov

Štvrťročne.

18.3  Zber údajov

ŠÚ SR:

  • v piatich štatistických formulároch - v „module 5“

1) Práca 2-04 (výkaz o práci)

2) Prod 3-04 (výkaz produkčných odvetví)

3) Pen 3-04 (výkaz v peňažníctve)

4) Pin 3-04 (výkaz nebankových finančných inštitúcií)

5) Poi 3-04 (výkaz v poisťovníctve)

  • v štatistickom formulári - v „module 143“

Prod 13-04 (výkaz malej organizácie)

Tab.č.8 Počet organizácií vo výbere v štvrťrokoch (Q.) 2018 
Organizácie1.Q.20182.Q.20183.Q.20184.Q.2018
Veľké podniky18 62218 57618 51118 385
Malé podniky 14 13814 10114 07414 066
     
Spolu32 76032 67732 58532 451


18.4  Validácia údajov

Validácia štatistických údajov sa realizuje na úrovni zberu, spracovania a šírenia týchto údajov. V procese zberu údajov sa realizujú automaticky formálne kontroly a neformálne kontroly, ktorých účelom je kontrola komplexnosti a vzťahov medzi premennými. Z pohľadu závažnosti chýb sa rozlišujú informatívne chyby (poskytujú dodatočné informácie napr. o prípadných prekročeniach stanovených hraníc, o čiastkovej ne-odpovedi) a závažné chyby (poukazujú na konkrétne chyby, ktoré musia byť opravené alebo odôvodnené spravodajskou jednotkou).

18.5  Spôsob spracovania údajov

Chýbajúce formuláre v sledovanom štvrťroku od aktívnych spravodajských jednotiek (SJ), ktoré poskytli údaje v predchádzajúcom období, sa imputovali použitím metódy „hot-deck“ za donor v sledovanom období. Donor je aktívna spravodajská jednotka, ktorá elektronicky doručila správne vyplnený formulár a súčasne doručené údaje neboli v procese kontroly a korekcií označené ako nekvalitné ani ako extrémne. Výber porovnateľných jednotiek do vzorky sa uskutoční na základe troch spoločných charakteristík:

- rovnaký dvojmiestny kód ekonomickej činnosti v SK NACE Rev.2,

- rovnaký kód číselníka „Kategória organizácií podľa počtu zamestnancov“,

- ukazovateľ „Pridaná hodnota“ s dodržaním rovnakého objemu produkcie a medzispotreby u donora a akceptora (prípustný interval odchýlky je 10 %).

V spracovaní príslušného štvrťroka je spravodajská jednotka použitá ako donor maximálne 3 krát.

Pomer počtu aktívnych spravodajských jednotiek vo vzorke k odhadovanému počtu aktívnych spravodajských jednotiek v danej strate vzorky je váha spravodajskej jednotky. Dopočet sa vykoná prenásobením váh a priemerných hodnôt ukazovateľov v danej strate vo výberovej vzorke.

Dopočet v malých podnikoch vykonáva na úroveň spravodajských jednotiek metódou „cold deck“. Ide o prenásobenie ukazovateľov v minulom roku koeficientami zmeny v jednotlivých stratách.

Dopočet údajov u samostatne zárobkových osobách sa vykonáva na úroveň ekonomickej činnosti na štyri kódy. Pre všetky straty sa vypočíta počet viet v opore výberu a počet nenulových viet vo výberovej vzorke, odhadovaný počet aktívnych spravodajských jednotiek v opore výberu, váha ( pomer počtu nenulových viet v danej strate vo výberovej vzorke k odhadovanému počtu aktívnych jednotiek v danej strate v opore výberu).


18.6  Úprava údajov

-

19  PoznámkaHore

-