1 KontaktHore
1.1 Organizácia Štatistický úrad Slovenskej republiky
1.2 Adresa Miletičova 3, 824 67 Bratislava
1.3 Kontaktná osoba Michaela Tokarčíková
1.4 Odbor Odbor štatistiky priemyslu
1.5 Telefón +421 2 50236 341; +421 2 50236 339
1.6 E-mail info@statistics.sk
2 Aktualizácia metaúdajovHore
2.1 Dátum poslednej zmeny 02.07.2020
Popis štatistikyHore
3.1  Popis údajov

Priemyselná produkcia (PP) je jedným z najdôležitejších konjunkturálnych ukazovateľov a výpočet je  založený na zmene objemu produkcie reprezentantov v sledovanom mesiaci v porovnaní s bázickým rokom 2015 na základe Zoznamu PRODSLOV (kompatibilný s európskym zoznamom PRODCOM) a na dvojstupňovom váhovom systéme. Zovšeobecňuje trendy priemyselnej produkcie postupnou agregáciou indexov produkcie vybraných reprezentantov. Reprezentantmi sú výrobky pokrývajúce minimálne 80 % objemu produkcie. Individuálne indexy produkcie týchto reprezentantov sa počítajú na základe zmeny objemu ich produkcie v referenčnom období v porovnaní s bázickým obdobím a agregujú sa do čiastkových indexov skupín výrobkov podľa ich váh. Váhami sú údaje o pridanej hodnote z ročného závodného zisťovania za rok 2015 a údaje o výrobe výrobkov v hodnotovom vyjadrení z mesačných priemyselných zisťovaní za rok 2015. Hodnoty PP za cca 40 % reprezentantov, ktoré sú zisťované v hodnotovom vyjadrení, sú počítané na základe nových stálych cien (december 2015=100). Cenový deflátor je konštruovaný na základe vývoja cien výrobkov vyrobených v SR pre domáci a pre zahraničný trh. Údaje očistené o vplyv počtu pracovných dní, resp. sezónne očistené, sa mesačne revidujú spätne od začiatku časového radu. 

Zisťovanými premennými v mesačnom formulári PRIEM 1-12 sú:

 • Výroba priemyselných výrobkov a poskytovanie priemyselných služieb podľa zoznamu PRODSLOV za sledovaný mesiac. Hodnotové a naturálne vyjadrenie vo fyzických jednotkách jednotlivých výrobkov a služieb podľa zoznamu výrobkov PRODSLOV (slovenská verzia zoznamu PRODCOM). Hodnotové vyjadrenie v Eur sa uvádzabez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane.
 • Odpracované hodiny – skutočne odpracované hodiny na vybraných typoch výrobkov, ktoré majú dlhodobý charakter výroby.
3.2  Klasifikačný systém

Štatistická klasifikácia ekonomických činností (SK NACE Rev. 2)

Klasifikácia štatistických územných jednotiek- NUTS 2010.

Štatistická klasifikácia produktov podľa činností - CPA 2015.

Zoznam vybraných priemyselných výrobkov (PRODSLOV) – PRODCOM.

3.3  Pokrytie štatistických oblastí a okruhov

Priemysel zahŕňa činnosti spojené s ťažbou a dobývaním, priemyselnou výrobou, dodávkou elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a dodávkou vody; čistením a odvodom odpadových vôd, odpadov a služieb odstraňovania odpadov (divízie 05-39 štatistickej klasifikácie SK NACE Rev.2).

3.4  Štatistické pojmy a definície

Priemyselná produkcia vyjadruje zmeny objemu produkcie  priemyselných  výrobkov a poskytovania priemyselných služieb v Slovenskej republike na základe výberu podnikov a výrobkových reprezentantov. Produkcia priemyselných výrobkov a služieb je meraná vo fyzickom aj hodnotovom vyjadrení výroby; priemyselné výrobky a služby sú klasifikované podľa zoznamu PRODSLOV. Hodnotové vyjadrenie v Eur sa uvádza bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane.

Zisťovanie podľa PRODSLOV je realizované v mesačnej  periodicite na úrovni 10-miestnych vybraných kódov vo fyzických jednotkách, v hodnotovom vyjadrení a za odpracované hodiny.

Popri výrobe výrobkov zisťovanie sleduje aj subdodávateľské vzťahy zisťované rovnako na 10-miestnej úrovni výrobkových kódov.

Zisťované ukazovatele:

-výroba vo fyzických jednotkách  za 203 výrobkových reprezentantov (reprezentanti sú na 6 miestnej úrovni zoznamu PRODSLOV)

3.5  Štatistická jednotka

Podnik je sledovanou štatistickou jednotkou ako aj spravodajskou jednotkou. 

3.6  Cieľová populácia

Štatistickým zisťovaním PRIEM 1-12 sú oslovené spravodajské jednotky (podniky) zapísané do obchodného registra a vedené v registri organizácií ŠÚ SR s počtom zamestnancov 20 a viac osôb, ktorých hlavná činnosť je klasifikovaná v divíziách 05-39 Štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Rev.2 a vybrané významné spravodajské jednotky, ktorých hlavná činnosť je iná než priemyselná činnosť alebo tie, ktorých tržby presiahli 5 miliónov Eur.

Ďalších 24 podnikov pod 20 zamestnancov, ktoré majú významný podiel na jednotlivej triede NACE.

Významné nepriemyselné spravodajské jednotky sú oslovené ak, hodnota produkcie výrobku presahuje viac než 50% priemernej produkcie podniku na úrovni produktu podnikov klasifikovaných v príslušnej 4-miestnej NACE Rev. 2     

Počet podnikov: 15

Za populáciu spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov do 19 osôb (vrátane), zapísaných do obchodného registra a vedených v registri organizácií ŠÚ SR a za fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorých počet sa zisťuje na základe počtu vydaných živnostenských oprávnení sa vykonáva odhad kombináciou údajov zo štvrťročného štatistického zisťovania.

Register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa zákona NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov je zdrojom informácií o subjektoch populácie oslovovaných štatistickým zisťovaním. Do registra organizácií sa zapisujú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia na základe údajov, ktoré Štatistický úrad Slovenskej republiky získava podľa zákona o štátnej štatistike a podľa ďalších osobitných zákonov. Register sa využíva na štatistické účely a údaje v ňom evidované sa aktualizujú denne z rôznych zdrojov napr. s informáciami zo štatistických zisťovaní, z údajov obchodného registra, sociálnej poisťovne a pod.

3.7  Geografické pokrytie

Štatistickým zisťovaním sú pokryté všetky regióny územia Slovenskej republiky.  Spravodajskú povinnosť majú subjekty, ktoré sú rezidentmi na území SR - to znamená, že spravodajská jednotka vykáže údaje za podnikateľskú činnosť vykonávanú na území SR, ale aj za odvodové povinnosti v súlade s platnou legislatívou činnosti vykonané v zahraničí, ku ktorým jej vznikajú vo vzťahu k SR daňové a ostatné odvodové povinnosti v súlade s platnou legislatívou.

3.8  Časové pokrytie

Údaje sú dostupné od januára 2008, v zmysle nariadenia 1165/98 o krátkodobej štatistike, ako údaje neočistené, očistené o vplyv počtu kalendárnych dní a sezónne očistené údaje. Tie sú zasielané do Eurostatu. V Datacube sú zverejňované údaje očistené o vplyv počtu pracovných dní.

3.9  Bázické obdobie

Bázický rok 2015=100 je implementovaný počnúc údajmi za referenčný mesiac január 2018.

Indexy sa počítajú na základe údajov vykázaných v cenách bežného roka pre vybrané výrobky a po prepočítaní cenovými deflátormi na stále ceny (december 2015 = 100).

Merná jednotkaHore

Indexy

Referenčné obdobieHore

Sledovaným obdobím je mesiac.

Inštitucionálny mandátHore
6.1  Právne akty a iné dohody

Spravodajská povinnosť predkladať štatistické výkazy subjektom vyplýva zo  zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (§ 18 ods. 3) a nie je možné ju odmietnuť (§ 18 ods. 8). V súlade so zákonom o štátnej štatistike č. 540/2001 Z.z. §2g a §30 nemôže ŠÚ SR zverejňovať dôverné štatistické údaje, ale len informácie, ktoré vznikli sumarizáciou dôverných štatistických údajov, ktoré neumožňujú priamu alebo nepriamu identifikáciu spravodajskej jednotky. Štatistické zisťovanie Priem 1-12 je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní  vydaného na trojročné obdobie v Zbierke zákonov SR.

6.2  Spoločné využívanie údajov

Štatistické informácie zo zisťovania sú zdrojom pre plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z požiadaviek európskeho štatistického systému, požiadaviek medzinárodných inštitúcii, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Štatistické výstupy sú v pravidelnej periodicite poskytované medzinárodným a národným  organizáciám a to OECD, OSN, Medzinárodnému menovému fondu,  Národnej banke Slovenska, ústredným orgánom štátnej správy, Vláde SR, profesným a odborovým združeniam v priemysle.      

Údaje sú používané taktiež expertmi z národných účtov pri rýchlych odhadoch HDP.

Štatistická dôvernosťHore
7.1  Politika štatistickej dôvernosti

Nariadenie (ES) No 223/2009 o európskej štatistike (odôvodnenie 24 a článok 20 ods. 4) z 11. marca 2009 (Ú. V. ES L 87, s. 164) stanovuje potrebu ustanoviť spoločné zásady a usmernenia na zabezpečenie dôvernosti použitých údajov na tvorbu európskej štatistiky a prístup k týmto dôverným údajom s náležitým zohľadnením technického vývoja a požiadaviek zákazníkov v demokratickej spoločnosti. Kódex postupov európskej štatistiky poskytuje ďalšie podmienky, ktoré štatistické úrady musia dodržiavať v oblasti ochrany dôverných štatistických údajov (zásada 5).

ŠÚ SR zodpovedá za ochranu získaných dôverných údajov a garantuje ich použitie výlučne na štatistické účely. V súlade so zákonom o štátnej štatistike č. 540/2001 Z.z. §2g a §30 nemôže ŠÚ SR zverejňovať dôverné štatistické údaje, ale len informácie, ktoré vznikli sumarizáciou dôverných štatistických údajov, ktorá neumožňujú priamu alebo nepriamu identifikáciu spravodajskej jednotky.

Zásady aplikácie ochrany dôverných štatistických údajov sú k dispozícii na webovej stránke ŠÚ SR na adrese: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/services/infoservis/confidential7.2  Zaobchádzanie s údajmi

Štatistický úrad SR pri zabezpečovaní ochrany dôverných štatistických údajov v tabuľkách s agregovanými údajmi uplatňuje vo všetkých prípadoch pravidlo minimálnej frekvencie pre n = 3. Hodnoty v citlivých bunkách sú označené príznakom, rovnako ako aj ďalšie hodnoty v iných bunkách, ktoré nie sú citlivé a sú zvolené tak, aby sa takto nahradil čo najmenší počet buniek pri súčasnom zamedzení dostatočne presného výpočtu hodnôt citlivých buniek. Z tvaru a formátu publikovanej tabuľky nie je zrejmé, ktoré zo zakrytých buniek sú citlivé a ktoré nie.

Politika zverejňovaniaHore
8.1  Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia obsahuje časový harmonogram prvého publikovania vybraných ukazovateľov v najbližších 4 mesiacoch. Kalendár je aktualizovaný mesačne.

Edičný program obsahuje základné informácie o vydávaných publikáciách, termínoch vydania a jazykovej verzii. Všetky publikácie sú k dispozícii na internetovom portáli Štatistického úradu SR.

 

Edičný program je dostupný na webovej stránke ŠÚ SR tu:

Edičný program

8.2  Prístup ku kalendáru prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia je dostupný na webovej stránke ŠÚ SR tu:

Kalendár prvého zverejnenia

Údaje sú zverejnené podľa Kalendára prvého zverejnenia o 9.00 hodine na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk)

8.3  Prístup používateľov k štatistickým informáciám

Prvé zverejnenie údajov má formu Informatívnej správy zverejnenej na internetovej stránke úradu. Podľa stanoveného princípu rovnakého prístupu ku všetkým užívateľom sú údaje v rovnakom čase dostupné pre všetkých a zverejnené o 9.00 hodine na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň sú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553).

Katalóg informatívnych správ

10  Dostupnosť a zrozumiteľnosťHore
10.1  Tlačové správy

Publikované v mesačnej periodicite v elektronickej forme:

10.2  Publikácie

10.3  On-line databázy
DATACUBE

STATdat.


10.4  Prístup k mikroúdajom

Užívateľom sú poskytované agregované údaje, mikrodáta nie sú zverejňované.

10.5  Iné

Medzinárodné a národné organizácie majú zadefinované aj vlastné špecifické výstupy, ktoré sú poskytované najmä pre Medzinárodný menový fond,  OECD,  OSN, Národnú bankú Slovenska, ústredným orgánom štátnej správy a iným významným profesným a odborovým združeniam.

10.6  Dokumentácia o metodike

Metaúdaje vybraných ukazovateľov sú diseminované v štruktúre ESMS. Metúdaje k štatistickým výstupom sú dostupné v elektronickej podobe. Sú pravidelne aktualizované príslušnými zodpovednými gestormi v zmysle metodických pokynov a smerníc. Pravidelne sa aktualizujú v databázach údajov a na portáli www.statistics.sk v ročnej periodicite.

Každá publikácia obsahuje metodické vysvetlivky a kontakt na informačný servis ŠÚ SR.

Na portáli ŠÚ SR sú zverejnené:

-informácie o metaúdajoch v časti Metadáta v príslušnej odvetvovej štatistike

-štatistické formuláre vrátane metodických vysvetliviek ukazovateľov

-metodické vysvetlivky v rámci Slovníka pojmov

 

Metodické vysvetlivky  

10.7  Dokumentácia o kvalite

Ku kompilácii štatistických výstupov existuje nasledovná interná projektová dokumentácia:

- technické projekty v rámci Integrovaného štatistického informačného systému (IŠIS)

- metodický pokyn pre aplikovanie matematicko-štatistických metód pre štatistické zisťovania MET-3/2012

-metodický pokyn - Indikátory kvality štatistických výstupov a štatistických procesov MET-2/2012

V súčasnosti sa v ročnej periodicite aktualizujú správy o kvalite za vybrané ukazovatele v súlade s ESS Handbook for Quality Reports (EQHQR) na základe požiadaviek Eurostatu v zmysle príslušnej legislatívy.

Metodické správy o kvalite sú integrálnou súčasťou IŠIS a aktualizované v zmysle interných smerníc.      

11  Riadenie kvalityHore
11.1  Zabezpečovanie kvality

Deklarácia kvality vyjadruje základné predstavy a záväzky predsedu a vrcholového manažmentu ŠÚ SR pre politiku kvality ŠÚ SR, ako aj zvyšovanie efektívnosti a účinnosti integrovaného systému manažérstva ŠÚ SR.

Deklarácia kvality ŠÚ SR

Politika kvality vychádza z poslania Štatistického úradu poskytovať kvalitné a objektívne štatistické produkty a služby pri dôslednom dodržaní dôvernosti štatistických údajov s cieľom podporiť zvyšovanie informačného a intelektuálneho kapitálu zákazníkov. Týmto spôsobom prispieť k znižovaniu rizika v ich rozhodovacích procesoch a tak podporiť zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a zvyšovania úrovne Slovenskej republiky ako súčasti EÚ. Poslanie je formulované v stratégii rozvoja Štatistického úradu SR.

 

Politika kvality

 

Príručka kvality popisuje dokumentované postupy systému kvality, ktoré sa používajú pri budovaní, realizácii a neustálom zdokonaľovaní systému manažérstva kvality v Štatistickom úrade Slovenskej republiky.

Obsahuje opis systému manažérstva kvality a naplnenie požiadaviek normy ISO 9001.

Uplatnenie príručky v praxi zabezpečuje, že všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu vytváraných produktov sú plánované, riadené, preskúmavané, vyhodnocované a spĺňajú požiadavky akceptované v objednávke.

 

Príručka kvality

 

Základom celého systému manažérstva kvality je Kódex postupov pre európsku štatistiku.

 

Kódex postupov pre európsku štatistiku

11.2  Hodnotenie kvality

ŠÚ SR vytvára technické projekty popisujúce zber údajov a jeho vyhodnotenie vrátane popisu štatistických kontrol  a algoritmov v rámci integrovaného IŠIS. Proces zberu údajov je  zabezpečovaný pracoviskami ŠÚ SR v regiónoch, ktoré v rámci  elektronického zberu údajov zabezpečuje pomocou štatistických kontrol a algoritmov samotný proces zberu údajov.  

12  RelevantnosťHore
12.1  Potreby používateľov

Požiadavka vykonávať konzultácie s užívateľmi štatistických informácií je stanovená v samotnom Zákone o štátnej štatistike. Konzultácie pri príprave štátnych štatistických zisťovaní prebiehajú v rámci prípravy Programu štátnych štatistických zisťovaní. Program štátnych štatistických zisťovaní (PŠŠZ) je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi a štátnymi organizáciami. Obsahuje štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi a štátnymi organizáciami. Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva program štátnych štatistických zisťovaní vyhláškou v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Štatistická rada je stálym poradným orgánom predsedu ŠÚ SR, ktorej úlohou je pripravovať a predkladať návrhy a odporúčania ku konceptom štatistických zisťovaní, konzultovať PŠŠZ.

V praxi konzultácie s užívateľmi prebiehajú na bilaterálnej báze s cieľom získať informácie o požiadavkách a očakávaniach užívateľov.

12.2  Spokojnosť používateľov

Štatistický úrad SR uskutočňuje od roku 2009 v dvojročných intervaloch prieskumy spokojnosti zákazníkov so svojimi produktmi a službami.

Cieľom prieskumov je zistiť spokojnosť zákazníkov s produktmi a službami ŠÚ SR, získať informácie o používateľoch, ich záujme a názore na poskytovanie a kvalitu štatistických produktov a služieb. Získané skutočnosti sú cenným zdrojom pre smerovanie ďalších aktivít ŠÚ SR.

Prieskum spokojnosti používateľov štatistiky s produktmi a službami ŠÚ SR

 

Jedným z hlavných cieľov stanovených v Stratégii rozvoja Štatistického úradu SR do roku 2020 je systematicky zvyšovať hodnotu inštitúcie a jej uznanie na národnej a medzinárodnej úrovni. Plnenie uvedeného cieľa úrad monitoruje aj pomocou ukazovateľov dôveryhodnosť ŠÚ SR a miera využívania poskytovaných informácií verejnosťou. ŠÚ SR uskutočňuje prieskumy dôveryhodnosti prostredníctvom externej nezávislej organizácie jedenkrát za 2 roky, so zámerom zabezpečiť objektívnosť a nespochybniteľnosť výsledkov z pohľadu verejnosti. Prieskum v roku 2019 uskutočnila v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní nezávislá agentúra FOCUS, Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s.r.o. Cieľom prieskumu bolo zistiť, do akej miery prichádza verejnosť do styku so štatistickými informáciami a či Štatistickému úradu SR ako inštitúcii dôveruje.
Prieskum sa uskutočnil v dňoch 15. - 22. októbra 2019 na reprezentatívnej vzorke 1 021 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov. Respondenti boli vyberaní kvótnym výberom. Výberovými znakmi boli pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla a región (kraj) bydliska. Údaje boli zozbierané metódou štandardizovaných rozhovorov (face-to-face interviews), ktoré boli zaznamenané do dotazníka.
Podľa výsledkov prieskumu dôveru Štatistickému úradu SR vyjadrilo 64 % respondentov, čo je o 8 percentuálnych bodov viac ako v roku 2017.

Prieskum dôveryhodnosti

12.3  Úplnosť štatistických informácií

Mesačne časové rady sú dostupné od januára 2008.

 

13  Presnosť a spoľahlivosťHore
13.1  Celková presnosť

Celková návratnosť vyčerpávajúceho zisťovania za podniky nad 20 zamestnancov  je viac ako 95 %. Z toho plynie aj celková presnosť štatistiky priemyslu. ŠÚ SR vynakladá veľké úsilie, aby zabránil výskytu chýb v údajoch napr. formou kontrol a vykonáva dôsledné overovanie údajov na zistenie týchto chýb.

13.2  Výberové chyby
Výberové chyby sú zanedbateľné. Odchýlka nie je meraná.

13.3  Nevýberové chyby

Technický projekt spracovania údajov je súčasťou IŠIS. Tento projekt obsahuje popis všetkých logických dátových kontrol na úrovni mikrodát vykonaných počas elektronického zberu údajov.

Samotný elektronický dotazník a informačný systém IŠIS poskytuje mnohé aritmetické a logické kontroly medzi premennými, ktoré rozlišujeme na závažné a informatívne. V prípade výskytu závažných chýb vo formulári tento nie je akceptovaný a s pomocou expertov z pracoviska sa dosahuje jeho správnosť tak, aby vstúpil do spracovania.  Zapracované sú validačné kontroly automatického charakteru počas zberu a informatívne kontroly s cieľom zachytiť aj logické kontroly a väzby, znížiť mieru čiastkových neodpovedí, anomálii a outlierov.  Účelom týchto nástrojov sa snažíme minimalizovať chyby už v samotnom zbere a následne počas spracovania údajov.  

V prípade neodpovede alebo položkovej neodpovede sa údaje imputujú údajmi z predchádzajúcich období resp. výberom donorov. Napr.  v prípade mesačných údajov maximálne 3 mesiace.

Spracovanie na makroúrovni t. j. agregovaných údajov obsahuje ďalšie kontroly a samotnú analýzu agregátov na všetkých úrovniach spracovateľmi údajov.

Návratnosť (október 2019):

14  Včasnosť a dochvíľnosťHore
14.1  Včasnosť

Pre ukazovateľ  Priemyselná produkcia nie sú rozdiely v termínoch zverejnenia pri rôznych agregovaných úrovniach (SR spolu, MIGy, špeciálne priemyselné zoskupenia, sekcie NACE , Triedy NACE, Skupiny tried NACE, ak sú relevantné).


Údaje sú zverejňované cca. 43 deň po sledovanom období v súlade s termínmi uvedenými v Kalendári prvého zverejnenia.
14.2  Dochvíľnosť

Termíny zverejnenia boli dodržané.

15  Porovnateľnosť a koherentnosťHore
15.1  Geografická porovnateľnosť

Ukazovateľ  Priemyselná produkcia je kompilovaný za celé územie Slovenskej republiky.  


15.2  Porovnateľnosť v čase

Údaje sú porovnateľné v celom časovom rade.

15.3  Prierezová koherentnosť

ŠÚSR vykonáva nasledovné analytické porovnávania údajov:

-porovnávanie výsledkov z mesačných zisťovaní s výsledkami zo štvrťročných zisťovaní produkčných odvetví pre potreby národných účtov (slúžiacich pre rýchly výpočet HDP)

-porovnanie s údajmi zo štrukturálneho podnikového zisťovania v ročnej periodicite

-pravidelné každomesačné analýzy a konzultácie expertov štatistiky priemyslu s expertami z národných účtov k monitorovaniu vývoja ekonomiky

-porovnanie trendov vývoja STS ukazovateľov s výsledkami z konjunkturálnych prieskumov

Výsledky porovnaní ukazujú vysokú úroveň porovnateľnosti údajov za populáciu spravodajských jednotiek oslovovaných vyčerpávajúco t. j. oslovením všetkých jednotiek nad istú úroveň podľa stratifikačných kritérií. V prípade rozdielov medzi porovnávanými obdobiami a populáciami spravodajských jednotiek sú tieto predmetom ďalších analýz.       

15.4  Vnútorná koherentnosť

Nie sú zaznamenané žiadne odchýlky.

16  Náklady a záťaž respondentovHore

Nákladovosť a zaťaženosť na úrovni Európskych štatistických produktov je v kompetencii monitorovania Riaditeľskej skupiny pre zdroje v rámci Eurostatu.  

17  Revízia údajovHore
17.1  Politika revízií

Revízna politika upravuje základné pravidlá a všeobecné postupy uplatňované pri revíziách v ŠÚ SR a je stanovená v ROZ-5/2011.

Rovnaká politika revízií sa uplatňuje voči národným a medzinárodným užívateľom. V zmysle revíznej politiky je pri revidovaných údajov vždy uvedený dôvod resp. charakter revízie.           

 

Politika revízií ako aj kalendár revízií je užívateľom dostupný na portáli ŠÚSR.

 Z vecného hľadiska sa za dôvod revízie považuje:

 • zapracovanie kvalitnejších údajov na základe kompletnejšieho zdroja
 • spresnenie  údajov  v dôsledku  aktualizácie  sezónnych  faktorov  a zmeny bázického obdobia
 • spresnenie  na  základe  presnejšej  metodiky  (v  konceptoch,  definíciách a klasifikáciách) a zmien v štatistických metódach
 • vykonanie opráv v zdrojových údajoch a výpočtoch.

 

Z časového hľadiska delíme revízie na

 • Bežné  revízie sú  revízie  bez  zásadných  úprav  metodík.  Ide  spravidla o významnejšie  opravy  údajov  vrátane  veľkých  hodnôt  získaných  z nových zdrojov. Uskutočňujú  sa  periodicky  v presne  stanovených  termínoch,  pre  aktualizáciu mesačných a štvrťročných údajov, až do najbližšieho zverejnenia  údajov.
 • Ročné  revízie sú  revízie,  ktoré  sa  robia ak  sú  dostupné  všetky  mesačné, štvrťročné údaje a už sú k dispozícii detailnejšie výsledky z ročných zisťovaní.
 • Mimoriadne  a  veľké  revízie sú  revízie  definitívnych  údajov  z  dôvodu významných  metodických  zmien  vyplývajúcich  z revidovania  metodík, zo zmeny  postupov  štatistických a matematických  metód výpočtov  alebo  opráv  údajov. Mimoriadna revízia môže mať za následok (napr. zmenou  definície) narušenie časovej porovnateľnosti údajov.
17.2  Revízia údajov v praxi

Hlavným zdrojom informácií pre bežné revízie je získanie nových alebo revidovaných údajov od spravodajských jednotiek. Údaje revidované za posledné 3 mesiace štvrťroka sú zverejnené s nasledujúcimi predbežnými údajmi. Zverejnenie revidovaných údajov sa realizuje v termínoch stanovených v Kalendári revízií.    

18  Štatistické spracovanieHore
18.1  Zdrojové údaje

Štatistickým zisťovaním PRIEM 1-12 sú oslovené spravodajské jednotky (podniky) zapísané do obchodného registra a vedené v registri organizácií ŠÚ SR s počtom zamestnancov 20 a viac osôb, ktorých hlavná činnosť je klasifikovaná v divíziách 05-39 Štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Rev.2 a vybrané významné spravodajské jednotky, ktorých hlavná činnosť je iná než priemyselná činnosť alebo tie, ktorých tržby presiahli 5 miliónov Eur.

Počet oslovených spravodajských jednotiek (október 2019): 2906

Významné nepriemyselné spravodajské jednotky sú oslovené ak, hodnota produkcie výrobku presahuje viac než 50% priemernej produkcie podniku na úrovni produktu podnikov klasifikovaných v príslušnej 4-mietsnej NACE Rev. 2     

Počet spravodajských jednotiek: 15

Za populáciu spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov do 19 osôb (vrátane), zapísaných do obchodného registra a vedených v registri organizácií ŠÚ SR a za fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorých počet sa zisťuje na základe počtu vydaných živnostenských oprávnení sa vykonáva odhad kombináciou údajov zo štvrťročného štatistického zisťovania.

18.2  Periodicita zberu údajov

Mesačne

18.3  Zber údajov

Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici je zodpovedná za zabezpečenie zberu dát. Od 1.1.2016 vznikla spravodajským jednotkám (právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom) povinnosť elektronicky predkladať štatistické výkazy v zmysle novely zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2014 Z. z. (ďalej len zákon), ktorá obsahuje nové pravidlá predkladania štatistických výkazov. Elektronický zber údajov je systém umožňujúci spravodajským jednotkám online vypĺňanie štatistických formulárov v integrovanom štatistickom informačnom systéme ŠÚ SR.

Logické a obsahové kontroly sú realizované automaticky v rámci procesu zberu údajov v IŠIS 

Vyplnený štatistický formulár má byť podaný elektronicky do 17. dňa po sledovanom období na webovej stránke www.statistics.sk. V prípad, že spravodajská jednotka nepredložila výkaz je kontaktovaná príslušným regionálnym pracoviskom zberu. V prípade veľkých spravodajských jednotiek je miera návratnosti veľmi vysoká cca. 98%.

Základným krokom v procese hodnotenia zberu údajov z pohľadu miery neodpovedí je analýza populácie na status aktivity spravodajských jednotiek. Pre tieto účely je vytvorený zoznam kódov hodnotiacich aktivitu spravodajskej jednotky. Následne stanovujeme populáciu aktívnych jednotiek vstupujúcich do spracovania.         

18.4  Validácia údajov

Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici je zodpovedná za zabezpečenie zberu dát v zmysle kompletnosti zbieraných údajov s pomocou štatistických kontrol údajov.

Rozlišujeme nasledovné kontroly:

 1. Formálne kontroly realizované automaticky v procese zberu údajov  
 2. Neformálne kontroly, ktorých účelom je kontrola komplexnosti a vzťahov medzi premennými

Z pohľadu závažnosti chýb rozlišujeme medzi chybami:

 • I-infomatívne chyby – poskytujú dodatočné informácie, ktoré sú potrebné pre proces kontroly a korekcie údajov. Poskytujú informáciu o prípadných prekročeniach stanovených hraníc, o čiastkovej neodpovedi atď.
 • Z-závažné chyby – poukazujúce na konkrétne chyby, ktoré musia byť opravené alebo odôvodnené spravodajskou jednotkou 

 

Podstatná časť týchto chýb je priamo vykonzultovaná pracovníkmi príslušného pracoviska ŠÚSR v kraji.

18.5  Spôsob spracovania údajov

Výpočet PP je realizovaný na základe zmien vo fyzickom objeme reprezentatívnych výrobkov a dvoj-úrovňovom váhovom systéme. Reprezentantmi sú výrobky zisťované na 10 miestnej úrovni podľa PRODSLOV. Podiel produkcie zisťovanej v hodnotovom vyjadrení  je cca 40%. Dva kódy sú zisťované v odpracovaných hodinách. ( Trieda NACE 30.11 – Stavanie lodí a plávajúcich plavidiel, 30.40 Výroba vojenských bojových vozidiel). Rovnako aj subdodávateľské vzťahy sú zisťované na 10 miestnej úrovni výrobkových kódov. 

Jednotlivé indexy týchto 6 miestnych reprezentantov sú vypočítavané na základe zmien vo fyzickom vyjadrení produkcie za sledované obdobie v porovnaní s bázickým obdobím, a tieto sú agregované do jednotlivých indexov agregačných skupín podľa váh. Váhy sú vypočítavané na základe pridanej hodnoty z ročných podnikových zisťovaní v roku 2015 a na základe produkcie v hodnotovom vyjadrení jednotlivých výrobkov z ročného zisťovania PRODSLOV za rok 2015.

V prípade výrobkov zisťovaných v hodnotovom vyjadrení sa používa cenový index na deflovanie tejto hodnoty. Nový cenový deflátor je konštruovaný na základe cenového vývoja priemyselných výrobkov na domácom aj zahraničnom trhu.

Údaje očisťované o vplyv počtu pracovných dní, o vplyv sezónnosti sú mesačné prepočítavané od začiatku časového radu.

Na výpočet indexu priemyselnej produkcie sa používa zložený Laspeyresov vzorec.

18.6  Úprava údajov

Očisťovanie údajov o vplyv počtu pracovných dní a o vplyv sezónnosti  sa realizuje nástrojom JDEMETRA+ and TRAMO-SEATS.