Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v júli 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v júli 2019

Posledná aktualizácia: 14.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 13.08.2019

Spotrebiteľské ceny sa v júli v porovnaní s júnom v úhrne zvýšili o 0,1 %. Zvýšili sa ceny v odboroch pošty a spoje o 2 %; rekreácia a kultúra o 1,1 %; doprava o 0,6 %; ná­by­tok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti; reštaurácie a hotely zhodne o 0,2 %; rozličné tovary a služby o 0,1 %. Klesli ceny v zdravotníctve o 1,1 %; odevov a obuvi o 0,8 %; potravín a nealkoholických nápojov o 0,3 %; za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny alkoholických nápojov a tabaku; vzdelávania.

Pokles cien potravín o 0,2 % ovplyvnili nižšie ceny zeleniny (vrátane zemiakov) o 3,6 %; ovocia o 1,5 %; olejov a tukov o 1,3 %; mlieka, syrov a vajec o 0,1 %. Zvýšili sa ceny mäsa o 1 %; rýb o 0,9 %; cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 0,5 %; chleba a obilnín; potravinárskych výrobkov inde neklasifikovaných zhodne o 0,1 %. Znížili sa ceny nealkoholických nápojov o 1,4 % (minerálnych vôd, nealkoholických ná­po­jov a štiav o 2,2 %, kávy, čaju a kakaa o 0,4 %).

Zníženie cien zeleniny spôsobili nižšie ceny bielej kapusty o 16,9 %, papriky o 11,1 %, ci­bu­le o 10,3 %, zemiakov o 8,5 %, karotky o 8,3 %, karfiolu o 5,2 %, šalátových uhoriek o 0,9 %. Zvýšili sa ceny zeleru o 6,8 %, petržlenu o 6,7 %, cesnaku o 1,5 %, paradajok o 0,7 %. Na nižšie ceny ovocia vplývalo zníženie cien vodových červených melónov o 23,7 %, banánov o 8,5 %. Vzrástli ceny kiwi o 12,9 %, pomarančov o 6,8 %, stolového hrozna o 4,8 %, citrónov o 3,2 %, man­darínok o 2,2 %, jabĺk o 1,4 %. Rast cien mäsa spôsobili vyššie ceny hydiny, údenín zhodne o 1 %, bravčového mäsa o 0,5 %. Nezmenili sa ceny hovädzieho mäsa.

V odbore alkoholické nápoje a tabak sa nezmenili ceny alko­ho­lických nápojov  (vzrástli ceny piva o 1,3 %, klesli ceny vína o 1 %, destilátov o 0,6 %); tabaku.

Na nižšie ceny v odbore odevy a obuv vplývalo zníženie cien obuvi o 1,2 %; odievania o 0,6 %.  

Na pokles cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá vplývali nižšie ceny pevných palív o 0,4 %; im­pu­to­vaného nájomného bývajúcich vlastníkov o 0,3 %. Zvýšili sa ceny materiálov na údržbu a opravu obydlia o 0,2 %; skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; služieb na údržbu a opravu obydlia; odvádzania odpadových vôd zhodne o 0,1 %. Na júnovej úrovni zostali ceny dodávky vody; zberu smetí; ostatných služieb týkajúcich sa obydlia; elektriny; plynu; tepelnej energie.

Zvýšenie cien v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti ovplyvnili vyššie ceny nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín o 0,7 %; nástro­jov a náradia pre dom a záhradu o 0,4 %; bytových textílií o 0,3 %. Klesli ceny domácich spo­tre­bi­čov; výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť;  tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti zhodne o 0,1 %.

Nižšie ceny v odbore zdravotníctvo ovplyvnil pokles cien zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 1,7 % (klesli ceny far­ma­ceutických výrobkov o 1,8 %, vzrástli ceny ostatných zdra­votníckych výrobkov o 0,5 %, terapeutických pomôcok a zariadení o 0,3 %). Zvýšili sa ceny ambulantných služieb o 0,1 % (lekárskych služieb o 0,2 %, nezmenili sa ceny služieb zubných lekárov, služieb stredného zdravotníckeho personálu – kúpeľná liečba). Nezmenené zostali ceny ne­moc­ničných služieb.

Rast cien v doprave spôsobili vyššie ceny dopravných služieb o 1,3 % (leteckej osobnej dopravy o 11,1 %, ostatných zakúpených dopravných služieb o 0,2 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy); prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 1,1 % (palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy, ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy zhodne o 1,3 %, údržby a opráv o 0,1 %, nezmenili sa ceny náhradných dielov a príslušenstva). Klesli ceny nákupu dopravných prostriedkov o 1,1 % (ojazdených motorových vozidiel o 2,1 %, nových motorových vozidiel o 0,2 %).

Na zvýšenie cien v odbore pošty a spoje vplývali vyššie ceny poštových služieb o 24,7 %; telefónnych zariadení o 0,1 %. Nezmenili sa ceny telefónnych slu­žieb. 

Vyššie ceny v odbore rekreácia a kultúra ovplyvnil rast cien organizovaných dovo­le­nkových zájazdov o 8 %; rek­reačných služieb a kultúry; novín, kníh a kan­ce­lár­skych potrieb zhodne o 0,1 %. Klesli ceny ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá o 0,3 %; audio­vi­zuál­nej a fotogra­fickej techniky o 0,1 %. Na júnovej úrovni zostali ceny ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje.  

V odbore vzdelávanie na úrovni minulého mesiaca zostali ceny predprimárneho, primárneho; sekundárneho; terciárneho vzdelávania; vzdelávania nedefinovateľného podľa úrovne.

Rast cien v odbore reštaurácie a hotely spôsobili vyššie ceny ubytovacích služieb o 0,2 %; stravovacích služieb o 0,1 % (vzrástli ceny úhrady za stravu v jedálňach pre dôchodcov o 0,4 %, v reštauráciách, v kaviarňach o 0,3 %, klesli ceny v závodných jedálňach o 0,2 %).

Zvýšenie cien v odbore rozličné tovary a služby ovplyvnil rast cien finančných služieb inde neklasifikovaných o 1,1 % (finančné služby poskytované poštou o 13,4 %); sociálnej ochrany o 1 % (vzrástla úhrada v zariadení sociálnych služieb o 1,2 %, úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby o 0,3 %, klesla úhrada v dennom stacionári o 0,3 %); poistenia o 0,2 % (povinného zmluvného poistenia motorového vozidla o 0,6 %); osobných doplnkov inde neklasifikovaných; ostatných služieb inde ne­kla­si­fi­kovaných zhodne o 0,1 %. Klesli ceny osobnej starostlivosti o 0,1 %.

júli 2019 v porovnaní s júlom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhr­ne zvýšili o 2,9 %. Vzrástli ceny v odboroch pošty a spoje o 5 %; potraviny a nealkoholické nápoje o 4,7 %; bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 3,8 %; reštaurácie a hotely o 3,7 %; rozličné to­vary a služby o 3,6 %; alkoholické nápoje a tabak o 2,7 %; rek­reá­cia a kultúra o 1,8 %; ná­byt­ok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,5 %; vzde­lávanie o 1,4 %; odevy a obuv o 1,3 %; zdravotníctvo o 0,8 %. Klesli ceny v doprave o 1,5 %.

V priemere za sedem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,5 %.

Index spotrebiteľských cien v júli oproti júnu vzrástol v do­mácnostiach za­mestnancov a nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,1 %, v domácnostiach dôchodcov sa nezmenil.

Index spotrebiteľských cien sa v júli 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamest­nancov o 2,8 %, domácnosti dôchodcov o 3,3 % a za nízkopríjmové domácnosti o 3 %.

V priemere za sedem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,4 %, domácnosti dôchodcov o 2,9 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,6 %. 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v júli 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail