Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v službách v októbri 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v službách v októbri 2021

Posledná aktualizácia: 28.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 28.10.2021Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v októbri klesol, jeho hodnota (11,3) sa v porovnaní so septembrom znížila o 2,4 percentuálneho bodu (p. b.). Vývoj indikátora bol ovplyvnený pesimistickejšími hodnoteniami podnikateľskej situácie a dopytu za posledné tri mesiace, pričom očakávaný dopyt respondenti hodnotili negatívnejšie.

Podnikateľská situácia za posledné tri mesiace sa v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom  opäť zhoršila,  konjunkturálne  saldo  (zo sezónne očistených údajov) kleslo o 2 body  a  dosiahlo úroveň 5. Zhoršenie podnikateľskej situácie pociťuje 12 % firiem (o 4 p. b. viac ako v septembri), zlepšenie uviedlo 19 % respondentov (o 2 p. b. menej), 69 % podnikov (o 2 p. b. menej) malo stabilizovaný vývoj. Menšiu spokojnosť vyjadrili najmä v ubytovacích a stravovacích službách, ako aj v umení, zábave a rekreácii; zlepšenie situácie oproti septembru zaznamenali v oblasti informácií a komunikácie a v obchodných, vedeckých a technických činnostiach. Dopyt po službách za posledné tri mesiace (2) oproti minulomesačnému prieskumu klesol o 8 bodov. Zníženie dopytu pociťovali najviac v ubytovacích a stravovacích službách, v umení, zábave a rekreácii, ale aj v doprave a skladovaní a v ostatných službách; zvýšený dopyt zaznamenali najmä v administratívnych a podporných službách. Očakávaný vývoj dopytu po službách v nasledujúcich troch mesiacoch hodnotili respondenti pozitívnejšie, konjunkturálne saldo po očistení od vplyvu sezónnosti (27) vzrástlo o 3 body. Vyšší dopyt očakávajú  najviac v obchodných, vedeckých a technických činnostiach, ale aj v doprave a skladovaní, ako aj v ostatných činnostiach; zníženie záujmu o svoje služby očakávajú ubytovacie a stravovacie služby a najmä subjekty v oblasti umenia, zábavy a rekreácie. Počet zamestnancov v posledných troch mesiacoch znižovalo 43 % podnikov (o 1 p. b. viac ako v septembri), zvyšovanie uviedlo 14 % firiem (o 1 p. b. viac), stabilizovaný vývoj malo 43 % podnikov (o 2 p. b. menej). Výsledné  saldo  po očistení od vplyvu sezónnosti (-31) sa oproti minulému mesiacu znížilo o 7 p. b., čo naznačuje zhoršenie situácie v oblasti zamestnanosti. Počty zamestnancov znižovali najmä v ubytovacích a stravovacích službách; vyšší počet zamestnancov mali najmä v administratívnych a podporných službách. Vo vývoji zamestnanosti v nasledujúcich troch mesiacoch sa očakáva zlepšenie situácie, konjunkturálne saldo (4) sa oproti minulému mesiacu zvýšilo o 11 bodov. S vyšším počtom zamestnancov rátajú najmä v administratívnych a podporných službách a v ostatných činnostiach. Konjunkturálne saldo očakávaných cien služieb v najbližších troch mesiacoch (8) sa oproti minulému obdobiu znížilo o 5 p. b., pričom o znižovaní cien uvažujú 4 % firiem, so zvyšovaním cien ráta 12 % podnikov, avšak väčšina firiem (84 %) predpokladá stabilizovaný vývoj. Obmedzujúce faktory pri realizácii podnikateľských zámerov nepociťuje 20 % firiem. Najvýznamnejšími faktormi, ktoré obmedzovali podnikateľské zámery v službách, boli nedostatočný dopyt (38 %), finančné obmedzenia (26 %), nedostatok zamestnancov (25 %) a iné bariéry (21 %), v rámci ktorých respondenti najčastejšie uvádzali časté zmeny legislatívy, zvyšovanie nákladov, rast cien energií, ale najmä neistotu ohľadom vývoja pandémie a jej nepredvídateľného dopadu na ekonomiku. Podľa vyjadrenia respondentov sa kapacity v službách v októbri využívali na 94 %.


Poznámka: V októbri 2021 sa prieskumu zúčastnilo 552 respondentov, ktorí reprezentujú celý sektor trhových služieb. Hodnoty indikátora dôvery v službách a sáld sa pohybujú v rozmedzí od  -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické). Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v službách v októbri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail