Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v novembri 2020
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v novembri 2020

Posledná aktualizácia: 11.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 11.01.2021

Priemysel v novembri prekvapil vyšším rastom, v pluse bolo deväť z 15 jeho zložiek

Výroba dopravných prostriedkov ako najsilnejšia zložka priemyslu bola v novembri po štvrtýkrát v roku 2020 nad úrovňou rovnakého mesiaca 2019, novembrový rast bol zároveň najvyšší od januára 2020. Medziročný pokles sa prejavil už len v šiestich z 15 zložiek priemyslu.

Priemyselná produkcia (PP) v novembri 2020 medziročne vzrástla o 2,2 %. Medziročný rast nastal po deviatich mesiacoch poklesu, pričom tempo rastu bolo najvyššie od júla 2019. Spomedzi 15 sledovaných zložiek priemyslu 1) – odvetví, resp. ich špeciálnych zoskupení  v deviatich bol objem výroby medziročne vyšší, v šiestich zaostával za hodnotami novembra 2019. Situácia  v jednotlivých odvetviach bola mimoriadne rôznorodá a rozkolísaná, konkrétne zložky priemyslu v novembri vykázali produkciu od takmer 40 % medziročného poklesu po viac ako 40 %-ný rast.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenala produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov o 3,4 %, ako aj dvojciferné medziročné rasty v energetike – v dodávke elektriny a plynu o 14,1 % ako aj vo výrobe kovov o 13,9 %. Vysoké tempo rastu bolo tiež v niektorých podielovo menej významných zložkách, vo  výrobe chemikálií o 44,4 %, aj vo  výrobe elektrických zariadení o 3,9 %.

Celkovú produkciu priemyslu ovplyvnil pokles v ostatnej výrobe o 16,7 %, výrobe strojov i. n. o 7,5 %, výrobe koksu a ropných produktov o 18,3 %, výrobe počítačových výrobkov o 10,5 % a vo výrobe farmaceutických výrobkov o 38,7 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s novembrom 2019 zvýšila výroba pre medzispotrebu o 7,2 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 6,8 % a produkcia investičných prostriedkov o 0,1 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 9,6 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 8,1 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v novembri 2020 oproti októbru 2020 zvýšila o 3,1 %.

Od začiatku roka 2020 klesla PP medziročne o 10,3 %, v tom v priemyselnej vý­ro­be o 12,8 %. Produkcia vzrástla v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,8 % a v ťažbe a dobývaní o 6,2 %. 

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie, bolo najvýznamnejšie zníženie vo výrobe dopravných prostriedkov o 18,1 %, výrobe strojov a zariadení i. n. o 14,8 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu o 10,5 %. Produkcia  bola medziročne vyššia najmä v dodávke elektriny a plynu, o 5,8 %, vo výrobe koksu a ropných produktov o 7,7 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 18,9 %, produkcia investičných prostriedkov o 16,9 %, výroba predmetov krátkodobej spotreby o 10,4 % a výroba pre medzispotrebu o 7,6 %. Vyššia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 5,2 %.


Poznámka: Priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. 
1) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
Plné názvy odvetví podľa SK NACE Rev. 2

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Priemyselná produkcia - vývoj z hľadiska podielu jednotlivých odvetví [pm0003ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0004ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0005ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0006ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0007ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v novembri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail