Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v septembri 2022
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v septembri 2022

Posledná aktualizácia: 10.11.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.11.2022

Výkon priemyslu SR zostal v mínuse aj po skončení dovoleniek, pomohla mu rastúca výroba dopravných prostriedkov

Aj septembrová produkcia priemyslu SR bola ovplyvnená výrazne rozkolísaným súbojom vysokých mínusov a plusov v bilancii jednotlivých odvetví. Celkový výkon zostal pod úrovňou vlaňajška, približne rovnako ako v auguste. Rozhodujúca výroba áut pokračovala druhý mesiac vo vysokom pluse a významne vylepšovala bilanciu celého sektora.

Priemyselná produkcia1) v septembri 2022 medziročne poklesla o 1,9 %, priemysel zaostával za výkonmi spred roka podobne ako v auguste,  tempo poklesu však bolo nižšie ako v júli či v jarných mesiacoch. Posúdenie výkonu odvetia v dlhšom časovom období umožňuje porovnanie s priemerom v bázickom roku 2015. Aktuálne slovenský priemysel v septembri 2022 vyprodukoval o 6,9 % vyššiu hodnotu ako priemerne v r. 2015. Bol to horší výkon ako v septembri 2021, a výraznejšie nižší ako v septembri 2020 či 2019, kedy výkony o viac ako 10 % prevyšovali úroveň roka 2015.

Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu (špeciálnych priemyselných zoskupení)2), aj v deviatom mesiaci bolo 8 v raste, napriek tomu celkový výsledok odvetvia zostal v poklese. Podielovo rozhodujúce odvetvia slovenského priemyslu vykazovali medziročne nižší výkon s výnimkou najvýznamnejšej výroby automobilov, ktorá svojím vyšším medziročným výkonom už druhý mesiac zabránila výraznejším poklesom v priemysle.

Aktuálny výsledok odvetvia po zohľadnení rastu/poklesu v kombinácii s váhou odvetvia v štruktúre priemyslu v deviatom mesiaci najvýznamnejšie ovplyvnil pokles produkcie v dodávke elektriny, plynu, pary4) o takmer 34 % (príspevok3) -4,67 percentuálneho bodu/p. b. k celkovému výsledku odvetvia). Druhý najzásadnejší vplyv mal však rast výroby dopravných prostriedkov o 22,6 % (príspevok +4,47 p. b.), ktorý významne vylepšoval bilanciu slovenského priemyslu už druhý mesiac za sebou. Nasledoval vplyv poklesov vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 10,8 % (príspevok -1,33 p. b.), ako aj vo výrobe z gumy a plastov  o 8,5 % (príspevok -1 p. b.). Septembrový výsledok ovplyvnil aj dynamicky pokles vo výrobe chemických výrobkov o 42,5 % (príspevok -0,92 p. b.) a v medziročnom dvojcifernom zaostávaní z predošlých mesiacov pokračovala aj výroba počítačov (vrátane elektronických a optických výrobkov)

Do celkovej bilancie pozitívne zasiahol dvojciferný rast výroby elektrických zariadení, a najmä 30 % medziročný rast vo výrobe koksu a ropných produktov.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si obrázok vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (71 kB), alebo vo formáte PNG (183 kB).


Z hľadiska štruktúry podľa hlavných priemyselných zoskupení medziročne o viac ako štvrtinu klesla produkcia súvisiaca s energetikou, jednociferné poklesy evidovala aj výroba pre medzispotrebu a výroba predmetov dlhodobej spotreby. Aj v septembri bola nad úrovňou rovnakého mesiaca minulého roka najmä produkcia investičných prostriedkov (o viac ako 10 %) a menšej miere aj produkcia predmetov krátkodobej spotreby (rast takmer o 6 %).

Medzimesačne (oproti augustu 2022) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 0,8 %.

V súhrne za prvých  9 mesiacov roka 2022 priemyselná produkcia klesla medziročne o 3,3 %. Celkovo z 15 sledovaných odvetví bola 8 odvetví v mínuse a 7 malo kumulatívny výkon od začiatku roka vyšší ako pred rokom. Najvýznamnejší vplyv na vývoj mal pokles v dodávke elektriny, plynu, pary o 24,5 % (príspevok -3,36 p. b.), ako aj pokles vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 3,2 % (príspevok -0,38 p. b.) a na treťom mieste je pokles výrobe dopravných prostriedkov o 1,6 % (príspevok -0,38 p. b.). Súčasne najvýznamnejší pozitívny vplyv mal rast produkcie vo výrobe elektrických zariadení o 9,3 % (príspevok +0,66 p. b.), ako aj v ostatnej výrobe a oprave strojov o 8,9 % (príspevok +0,30 p. b.).

Z hľadiska štruktúry podľa hlavných priemyselných zoskupení medziročne o pätinu bola nižšia produkcia súvisiaca s energetikou, nevýrazné poklesy evidovali aj výroba predmetov dlhodobej spotreby, výroba pre medzispotrebu. V pluse však bola výroba predmetov krátkodobej spotreby a približne na úrovni minulého roka súhrnná produkcia investičných prostriedkov.

1) Ukazovateľ vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+, údaje od začiatku časového radu sa upravujú každý mesiac.

2) Štruktúru priemyslu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 odvetví, resp. špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.

3) Príspevok predstavuje hierarchizované rozloženie aktuálnej hodnoty rastu či poklesu celého priemyslu do jednotlivých priemyselných odvetví. Zohľadňujú nielen % rast či pokles produkcie, ale aj váhu (podiel) odvetvia v priemysle SR.

4) Presné názvy jednotlivých priemyselných odvetví ako aj ich špeciálnych zoskupení sú v metodike.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v septembri 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail