Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2022
Print Mail TW FB WA

Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2022

Posledná aktualizácia: 05.09.2022
ilustratívny obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 05.09.2022

Miera nezamestnanosti klesla k úrovni 6 %, pokračoval trend rastu počtu dlhodobo nezamestnaných

Počet ľudí bez práce od apríla do júna medziročne klesol o 19-tisíc osôb, celkový počet nezamestnaných aj miera nezamestnanosti sa znížili vo všetkých krajoch SR. Až 65 % osôb bolo bez práce dlhšie ako jeden rok.

Počet ľudí bez práce podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)1) v priebehu 2. štvrťroka 2022 medziročne klesol o 10 % a dosiahol 169,9 tis. osôb. Trend úbytku nezamestnaných pokračoval už štvrtý štvrťrok za sebou. Miera nezamestnanosti uvádzajúca podiel nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb predstavovala 6,1 %, medziročne sa znížila o 0,8 percentuálneho bodu (p. b.).

Počet nezamestnaných2) sa po sezónnom očistení v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil o 3 % na 172,1 tisíca osôb.

Porovnať aktuálne dáta z VZPS v dlhšom časovom rade nie je možné, v roku 2021 došlo v dôsledku novej legislatívy EÚ k významným metodickým zmenám.3)

Väčšinu spomedzi nezamestnaných, takmer 111-tisíc osôb, tvorili ľudia bez práce dlhšie ako rok. Medziročne ich počet vzrástol o 10,7 %. Podiel dlhodobo nezamestnaných  dosiahol 65 % a bol výrazne vyšší ako pred rokom, kedy táto skupina ľudí tvorila 53 % z celkového počtu nezamestnaných. Krátkodobá nezamestnanosť medziročne klesla o tretinu, naďalej však bolo bez práce kratšie než 12 mesiacov ešte 59-tisíc osôb.

V priebehu roka sa prejavil úbytok nezamestnaných vo všetkých vekových skupinách s výnimkou vekovej kategórie ľudí pred dôchodkom (60 a viac rokov).

Z pohľadu ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, obchode a v stavebníctve. V týchto skupinách však pokračoval trend medziročného poklesu nezamestnaných. Doposiaľ nikdy nepracovalo 48,6 tisíca osôb, čo bol medziročný nárast o viac než 10 %.

Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných v 2. štvrťroku 2022 medziročne klesol vo všetkých krajoch Slovenska. Relatívne najviac nezamestnaných ubudlo v Trnavskom kraji (úbytok o 36,1 %) a v Žilinskom kraji (o 19,9 %). Najviac nezamestnaných bolo naďalej v Prešovskom kraji (vyše 45 tis. osôb), v Košickom kraji (vyše 38 tis. osôb) a v Banskobystrickom kraji (vyše 28 tis. osôb).

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PNG (112 kB), alebovo formáte PDF (176 kB).

Najvyššia miera nezamestnanosti pretrvávala v Prešovskom kraji (11,5 %), na úroveň 10 % sa dotiahol Košický kraj a na 9 % sa zastavil Banskobystrický kraj. Naopak, najnižšia miera nezamestnanosti bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji (2,1 %) a v Trenčianskom kraji (3,3 %). Vo všetkých krajoch Slovenska sa tiež znížila miera nezamestnanosti, pričom najdynamickejšia relatívna zmena nastala v Trnavskom kraji, kde bol zaznamenaný pokles o 2,3 p. b. na úroveň 4 %.

Nezamestnanosť v 1. polroku 2022

Počas prvých šiestich mesiacov roka 2022 počet ľudí bez práce medziročne klesol o 9,1 % a počet nezamestnaných dosiahol 172,4 tisíca osôb. Miera nezamestnanosti v SR sa znížila o 0,8 p. b. na 6,2 %. Celkové počty nezamestnaných podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najvýraznejšie klesli v umení, zábave a rekreácii, ako aj v ubytovacích a stravovacích službách. Počet osôb bez pracovnej skúsenosti za 1. polrok 2022 vzrástol o viac než 10 %. 

Video: vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania ŠÚ SR k téme Nezamestnanosť v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2022 (video v plnom HD rozlíšení).

 • 1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
 • 2) nezamestnané osoby v zmysle novej metodiky VZPS od roku 2021 (IESS) sú osoby vo veku od 15 do 74 rokov, ktoré spĺňajú súčasne 3 kritériá: v sledovanom (referenčnom) týždni nemali žiadnu platenú prácu, sú schopné nastúpiť do práce do 2 týždňov a aktívne si hľadajú prácu (úplná definícia v nariadení EK č. 2019/2240). Údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach
 • 3) údaje aktuálne od 1. štvrťroka 2021 nie sú kompatibilné so staršími údajmi VZPS za predchádzajúce obdobia. S cieľom zabezpečiť základné informácie o trhu práce boli v maximálnej možnej miere osobitne prepočítané indexy medzi rokmi 2021 a 2020, nie však ostatné či staršie dáta VZPS

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail