Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023
Print Mail TW FB WA

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023

Posledná aktualizácia: 04.12.2023
Ilustračný obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Náklady práce
Dátum publikovania: 04.12.2023

Reálne mzdy klesajú čoraz menej, zníženie na úrovni 0,6 % má blízko k zastaveniu takmer dvojročného prepadu

Priemerné hrubé zárobky v 3. štvrťroku 2023 medziročne vzrástli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva, reálny rast už dosiahlo jedenásť z nich. Najviac si reálne polepšili pracujúci v oblasti nehnuteľností, zdravotníctva a sociálnej pomoci.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR počas 3. štvrťroka 2023 vzrástla medziročne o 8,3 % na 1 403 eur. V hrubom dostávali zamestnanci v priemere o 107 eur viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Pokračujúci, pomerne výrazný, rast nominálnych miezd a klesajúca inflácia prispeli už tretíkrát po sebe k  zmierneniu dynamiky poklesu reálnej mzdy na úroveň 0,6 %. Predstavuje to najnižšie znehodnotenie reálnej mzdy Slovákov za posledných sedem kvartálov. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 2. štvrťroku 2023 vzrástla o 1,4 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (107 kB), alebo vo formáte PNG (192 kB).


V štruktúre ekonomiky všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva zaznamenalo medziročný rast priemernej nominálnej mzdy. Zvýšenie hrubých miezd sa pohybovalo od 2,1 % v odvetví vzdelávania až po 18,5 % pri činnostiach v oblasti nehnuteľností. Celkovo vyššie medziročné rasty o viac ako 10 % dosiahli zamestnanci v deviatich odvetviach hospodárstva. Kým v jarných mesiacoch odolali mzdy inflácii len v šiestich, v 3. štvrťroku tohto roka sa ich počet zvýšil na 11. Reálny rast vyšší ako 7 % zaznamenali mzdy pracujúcich v oblasti nehnuteľností, zdravotníctva a sociálnej pomoci. Najvýraznejší, viac ako 6 %, prepad reálnej mzdy pocítili zamestnanci v oblasti vzdelávania, štátnej a verejnej správy.

Odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí, obchod a priemysel, vykázali mierny rast reálnych miezd. V priemysle priemerné mzdy stúpli nominálne o 9,4 % na úroveň 1 471 eur, reálny rast tak predstavoval 0,5 %. V odvetví obchodu priemerné zárobky vzrástli v nominále výraznejšie, a to o 10,6 % (na 1 356 eur), obchodníkom reálne platy vzrástli o 1,6 %.

Vo väčšine, celkovo v 11 odvetviach, bola mzda nižšia ako v priemere za celé hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali naďalej zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (876 eur) a v ostatných činnostiach (991 eur). Len v týchto dvoch odvetviach neprekročila priemerná hrubá mzda hranicu tisíc eur. V ubytovacích a stravovacích službách zaznamenali zároveň aj jeden z najvyšších prepadov reálnej mzdy, až o 4,5 %. V ostatných činnostiach reálne mzda klesla o 0,6 %.

Priemernú mesačnú mzdu nad 2 tisíc eur mali len zamestnanci v odvetví informácie a komunikácia (2 301 eur), finančné a poisťovacie činnosti (2 245 eur) a tiež v dodávke elektriny, plynu a pary (2 187).

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1 695 eur). Priemerný hrubý zárobok piaty kvartál po sebe presiahol hranicu tisíc eur vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Aktuálne sa pohyboval od 1 093 eur v Prešovskom kraji do 1 331 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 3. štvrťroku 2022 s najvyšším relatívnym prírastkom o 8,8 % v Trenčianskom kraji. Reálna mzda vzrástla iba v Bratislavskom kraji (o 0,6 %), vo všetkých ostatných krajoch reálne platy klesli, najviac v Košickom (o 3 %).

V súhrne za 1. až 3. štvrťrok 2023 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1 383 eur. Medziročne sa zvýšila o 9,2 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 1 p. b. Reálna mzda klesla o 2,5 %. Tempu inflácie stačili odolať len štyri z 19 odvetví hospodárstva SR.

Video: Vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania Štatistického úradu SR k téme Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023 (stiahnite si video v plnom HD rozlíšení – 79,6 MB).

Poznámka: Údaje sú spracované zo štvrťročného štatistického výkazníctva; bez podnikateľských príjmov, vrátane štatistického odhadu mzdy zamestnancov u živnostníkov.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail