Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien vo februári 2023
Print Mail TW FB WA

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien vo februári 2023

Posledná aktualizácia: 17.03.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 17.03.2023

Medziročná harmonizovaná inflácia vo februári stúpla, dosiahla 15,4 %

Spotrebiteľské ceny vo februári 2023 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 15,4 %, v januári 2023 bola táto hodnota 15,1 %. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla vo februári 1,1 %.

Priemerná ročná miera HICP inflácie vo februári 2023 (priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla hodnotu 13,3 %. Je to o 9,3 percentuálneho bodu viac ako bola jej hodnota vo februári minulého roka. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

Vo februári 2023 harmonizované indexy spotrebiteľských cien medzimesačne v úhrne vrástli o 1,1 %. Medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny bolo najviac ovplyvnené zvýšením cien v odbore potraviny a nealkoholické nápoje: kladný príspevok celého odboru predstavoval viac ako tretinu z celkovej medzimesačnej inflácie (+0,48 percentuálneho bodu). Druhý najvýraznejší vplyv na rast cien vo februári v porovnaní s cenovou úrovňou v januári mal odbor doprava (+0,14 p. b.). Tretí najvyšší príspevok k medzimesačnej inflácii bol zaznamenaný v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (+0,13 p. b.). Jediný odbor, v ktorom sa znížili ceny vo februári oproti januáru bol odbor odevy a obuv (-0,03 p. b.).

Výstupy k téme HICP:

Štatistický úrad zverejňuje údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices) tzv. HICP infláciu mesačne, zvyčajne v deň zverejnenia dát Eurostatom, čo je niekoľko dní po zverejnení národnej inflácie (CPI). Ide o rast cien počítaný v jednotnej metodike pre celú EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť údajov medzi krajinami EÚ navzájom. Spotrebné koše sa od seba čiastočne líšia, HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložku „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti vo váhach ostatných zložiek.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien vo februári 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail