Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2022
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2022

Posledná aktualizácia: 13.09.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 13.09.2022

Priemysel tretí mesiac po sebe udržal tržby v raste, stavebníctvo a služby boli pod úrovňou minulého roka

Júlové tržby roku 2022 medziročne stúpli v troch z piatich sektorov ekonomiky, pričom vysokú dynamiku rastu si zachovala už len doprava a skladovanie. Vybrané trhové služby a stavebníctvo napriek rastu cien zaznamenali pokles tržieb.

Priemysel, ako najdôležitejšie odvetvie v štruktúre ekonomiky, zaznamenal v júli 2022 medziročný rast tržieb o 4,3 %. Pozitívny výsledok sa prejavil v 9 zo 16 sledovaných priemyselných odvetví (špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví)1) .

Z odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste tržieb, najvýznamnejšie zvýšenie bolo zaznamenané v dodávke elektriny a plynu o 19,5 %, vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,6 %, v ostatnej výrobe o 19,9 %, vo výrobe strojov o 9,9 %, ako aj v dodávke vody o 5,4 %.

Výrazne klesli tržby vo výrobe počítačových výrobkov o 24,8 % a vo výrobe koksu a ropných produktov o 21,9 %. Smerodajný bol taktiež pokles vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 3,1 %, vo výrobe drevených výrobkov o 3,4 %, ako aj vo výrobe potravín s poklesom o 0,5 %.

Vybrané trhové služby, ako druhé objemovo najsilnejšie odvetvie, vykázali v júli 2022 medziročný pokles o 1,3 %, čo znamenalo negatívny obrat po nepretržitom päťmesačnom raste. Na tomto výsledku sa podpísalo predovšetkým výrazné zníženie tržieb v administratívnych a iných obchodných pomocných činnostiach o 12,4 % a v činnosti v oblasti nehnuteľností o 10,9 %. Naopak, bol zaznamenaný enormný medziročný rast tržieb v činnostiach cestovných kancelárií o 126,4 %.     

Doprava a skladovanie si ako jediné dlhodobo udržiavajú vysoké tempo rastu tržieb, pričom v júli 2022 medziročne stúpli o 30,6 %. Opakovane rástlo všetkých päť zložiek tohto odvetvia, na pozitívnom výsledku sa však podieľali hlavne dve objemovo najvýznamnejšie zložky – pozemná doprava vrátane dopravy potrubím (navýšenie o 28,3 %), skladové a pomocné činnosti (navýšenie o 25,5 %).   

Podniky z odvetvia informačné a komunikačné činnosti si taktiež zachovali trend dlhodobého rastu tržieb, i keď v júli 2022 pokračovalo spomaľovanie tempa, takže medziročne stúpli o 8,2 %. Na celkovo pozitívnom výsledku sa najvýraznejšie podieľalo počítačové programovanie s medziročným rastom 5,3 % a činnosť pre rozhlas a televíziu s rastom o 5 %.

Tržby v stavebníctve už tretí mesiac po sebe zotrvali v medziročnom poklese a v júli 2022 boli nižšie o 1,4 %.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (105 kB), alebo vo formáte PNG (140 kB).

Vývoj v júli 2022 v porovnaní s júnom 2022 

Po očistení od sezónnych vplyvov stúpli tržby v medzimesačnom porovnaní v priemysle o 2,5 % a v doprave a skladovaní o 1 %. Pokles tržieb bol zaznamenaný v stavebníctve o 1,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 1,5 %, ako aj vo vybraných trhových službách o 1,6 %.

Vývoj za sedem mesiacov roka 2022

V súhrne za sedem mesiacov roku 2022 medziročne vzrástli tržby dvojciferne v doprave a skladovaní o 25,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 13,4 %. Objemovo najvýznamnejší priemysel dosiahol kumulovaný medziročný rast tržieb o 5,4 % a vo vybraných trhových službách stúpli tržby o 3,2 %. Stavebníctvo zaznamenalo pokles tržieb o 2,9 %.


  • 1) Štruktúru priemyslu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 odvetví, resp. špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.

Výstupy k téme Tržby vo vybraných odvetviach:

Do vybraných trhových služieb sú od roku 2022 zaradené podnikateľské subjekty, ktoré sú podľa hlavnej ekonomickej činnosti SK NACE zaradené do divízií 68 až 82. Z dôvodu zníženia záťaže podnikateľského prostredia však už nie sú k dispozícií údaje o tržbách za subjekty, začlenené podľa SK NACE do divízií 85 až 96. Tržby teda neobsahujú informácie za vzdelávanie (SK NACE divízia 85), umenie, zábavu a rekreácie, vrátane činností herní, stávkových kancelárií (SK NACE divízie 90 - 93). Rovnako sa už nevykazujú tržby podnikov za ostatné činnosti (SK NACE 95 a 96), do ktorých patrilo o. i. pranie a chemické čistenie, kadernícke a kozmetické služby, pohrebné služby, služby týkajúce sa telesnej pohody a ostatné služby prevažne osobného charakteru.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail