Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v auguste 2022
Print Mail TW FB WA

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v auguste 2022

Posledná aktualizácia: 14.09.2022
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.09.2022

Inflácia sa v auguste vyšplhala na rovných 14 %, rastie nepretržite už devätnásty mesiac za sebou

Spotrebiteľské ceny rástli šiesty mesiac za sebou dvojciferným tempom. Najvýznamnejšie výdavkové položky slovenských domácností - potraviny a náklady na bývanie vrátane energií - boli medziročne opäť o niečo drahšie. V auguste pokračovalo postupné zlacňovanie pohonných hmôt.

Spotrebiteľské ceny v auguste 2022 medzimesačne vzrástli o 0,8 %, dynamika ich rastu ostala na júlovej úrovni. Medziročne však inflácia od januára minulého roka nepretržite rastie a dosahuje najvyššie úrovne od začiatku milénia.

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (82 kB), alebo vo formáte PNG (108 kB).


Medzimesačný vývoj - august 2022 v porovnaní s júlom 2022

Medzimesačne rástli ceny v 9 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností). Najvýraznejší vplyv na medzimesačnú zmenu mali naďalej rastúce ceny potravín. Tempo rastu sa udržalo, rovnako ako v júli, na úrovni 1,4 %. Okrem cien zeleniny, ktoré medzimesačne klesli o 1,2 %, zdraželi všetky ostatné potravinové položky. Vyššie boli hlavne ceny olejov a tukov o 2,7 %, mlieka, syrov, vajec a mäsa zhodne o 1,7 %, chleba a obilnín o 1,5 % a tiež cukru, čokolády a cukroviniek o 1,8 %.

Zvýšenie cien v odbore bývanie a energie o 0,9 % ovplyvnil najmä rast nákladov na skutočné nájomné o 1,4 % a na imputované nájomné o 1,1 %. Prudko sa medzimesačne zvýšili ceny pevných palív o 5,6 %.

Vzrástli aj ceny služieb mobilných operátorov, rekreačných a kultúrnych služieb, ubytovacích služieb, osobnej starostlivosti, sociálnych služieb a výrazne vzrástli ceny poistenia. Naopak, ceny v reštauráciách a v hoteloch rástli pomalšie ako v predošlých mesiacoch.

Tlmiaci efekt na infláciu aj v auguste malo zníženie cien pohonných hmôt o 5,9 %, čo stiahlo celú skupinu tovarov v odbore doprava do mierneho mínusu. Celkovo ale ceny pohonných hmôt v prvom polroku medzimesačne rástli v priemere o 4,6 %. Okrem poklesu cien v doprave boli nižšie aj ceny odevov a obuvi. Ceny v odbore vzdelávania sa medzimesačne nezmenili.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste oproti júlu zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach, v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,8 %. 

Medziročný vývoj - august 2022 v porovnaní s augustom 2021

Medziročná hodnota inflácie sa zvýšila v auguste 2022 na 14 %. Je to najvyššia úroveň inflácie za posledných vyše 22 rokov. Od mája sa dynamika rastu inflácie z mesiaca na mesiac mierne spomaľuje.

Počas ôsmeho mesiaca roka sa zvýšili ceny vo všetkých sledovaných odboroch spotrebného koša, až polovica z celkovo 12 odborov dosiahla medziročný rast vyšší ako o desatinu.

K rastu cien na medziročnej úrovni prispel predovšetkým odbor potraviny a nealkoholické nápoje. Potraviny boli drahšie o 21,6 % a nealkoholické nápoje o 14 %. Najviac infláciu ovplyvnili vyššie ceny chleba a obilnín o 24,5 %, mäsa o 21,8 %, mlieka, syrov a vajec o 22,9 %, ovocia o 11,8 % a zeleniny o 15,9 %. Oleje a tuky, ktorých zastúpenie v spotrebnom koši nie je až tak výrazné, zdraželi medziročne o viac než polovicu.

Výrazný vplyv na ďalej rastúcu infláciu malo zdražovanie v odbore bývanie a energie, keď ceny boli počas augusta medziročne vyššie o 16,3 %. Rast cien energií zo začiatku roka potiahli v auguste ešte vyššie ceny pevných palív s medziročným nárastom o 28,5 %. Imputované nájomné bolo drahšie o 19,4 %. 

V odbore doprava boli ceny vyššie o 18,1 %. Tempo rastu v tomto sektore ovplyvnili pohonné látky, ktoré zlacňujú už druhý mesiac za sebou. Medziročne však boli aj napriek tomu drahšie takmer o tretinu.

Ceny v reštauráciách a hoteloch počas augusta stúpli o 19,9 %. Zdraželi aj tovary a služby v skupine osobná starostlivosť (napr. kadernícke služby), ktoré boli medziročne vyššie o 11,8 %.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2022 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 13,9 %, za nízkopríjmové domácnosti o 14,4 %, za domácnosti dôchodcov o 15,1 %.

V súhrne za osem mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 11,6 % (za domácnosti zamestnancov o 11,6 %, za nízkopríjmové domácnosti o 11,7 %, za domácnosti dôchodcov o 12,6 %).

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Pri augustovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 14 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 13,8 % a čistá inflácia hodnotu 11,6 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 0,9 % a čistá inflácia hodnotu 0,7 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Audio: Vyjadrenie Jany Morháčovej, hovorkyne ŠÚ SR, k téme Inflácia – rast spotrebiteľských cien v auguste 2022.

Poznámka: Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 738 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2022. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Výstupy k téme inflácia:

Národná inflácia (CPI):

Údaje o indexoch spotrebiteľských cien (národná inflácia/CPI) sa zverejňujú mesačne 13. až 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia. Ceny sa sledujú na spotrebnom koši, založenom z 738 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb, ktoré sú zatriedené do 12 odborov, 44 skupín a 102 tried podľa klasifikácie COICOP.

Údaje sú dostupné:

Medzinárodne harmonizovaná inflácia v EÚ (HICP):

Údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) v EÚ sa zverejňujú mesačne, niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o údaje zisťované podľa jednotnej metodiky EÚ pre vzájomnú porovnateľnosť inflácie medzi krajinami. Zoznam cien tovarov a služieb (spotrebné koše) sa čiastočne líšia, HICP na rozdiel od národnej inflácie (CPI) neobsahuje „Imputované nájomné“ a vybraté položky veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú odlišnosti vo váhach zložiek vo výdavkoch domácností (v spotrebnom koši).

Údaje nájdete:

ŠÚ SR zverejňuje graf Štruktúra výdavkov domácností, ktorý prezentuje spotrebný kôš platný pre rok 2022. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne výdavkové skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Poznanie štruktúry výdavkov domácností je nevyhnutnou súčasťou pre zistenie výšky inflácie (rastu cien), pretože určuje váhy výdavkových položiek pre jej výpočet.

Gestor: Riaditeľ odboru cenových štatistík Ing. Štefan Adamec

Ilustračný obrázok - graf
  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v auguste 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail