Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2022
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2022

Posledná aktualizácia: 05.09.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 05.09.2022

Zamestnanosť rástla štvrtý štvrťrok za sebou, počet pracujúcich na jar stúpol vo všetkých krajoch SR

Počet pracujúcich medziročne vzrástol v 14 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Pozitívnu bilanciu podporil najmä prírastok pracujúcich v stavebníctve, vzdelávaní, ako aj v ubytovaní a stravovaní. V najdôležitejšej zložke zamestnanosti - v priemysle počet pracujúcich naďalej klesal.

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)1) v 2. štvrťroku 2022 medziročne vzrástla o 2,7 %, počet pracujúcich2) dosiahol 2 milióny 604-tisíc osôb. Rast pokračoval už štvrtý štvrťrok za sebou. Celková zamestnanosť po sezónnom očistení sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšila o 0,8 % na 2 milióny 620-tisíc pracujúcich.

Miera zamestnanosti3), ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa medziročne zvýšila o 2,8 percentuálneho bodu (p. b.) na 76,8 %. Porovnať aktuálne dáta o zamestnanosti v dlhšom časovom rade nie je možné, v roku 2021 došlo v dôsledku novej legislatívy EÚ k významným metodickým zmenám. 4)

Celkovo z 18 sledovaných odvetví ekonomiky sa počet pracujúcich zvýšil v 14. Spomedzi troch výrobných odvetví počet pracovníkov vzrástol v stavebníctve a poľnohospodárstve (v oboch o viac ako 5 %), ale priemysel zaznamenal medziročný pokles pracujúcich osôb o 0,3 %. V priemysle, ktorý je najväčším zamestnávateľským odvetvím slovenskej ekonomiky, v 2. štvrťroku pracovalo 685-tisíc osôb. Bolo to menej ako pred rokom, a tiež nižší počet ako pred dvoma rokmi (v rámci možných prepočtov pri zásadnej zmene metodiky).

Služby, najviac poškodené dôsledkami pandémie, medziročne zvýšili počet pracujúcich o 3,3 % na 1 milión 594-tisíc osôb. Celkovo dávali prácu viac ako 61 % pracujúcim.

Naďalej najdynamickejšie rástol počet pracujúcich v ubytovacích a stravovacích službách (medziročne o 17,6 %), toto odvetvie však dva roky trpelo najsilnejšími dopadmi pandémie a aktuálny rast nedorovnal štvrtinový úbytok odvetvia pred rokom. Z veľkých odvetí služieb, ktoré zamestnávajú viac než 150-tisíc pracujúcich, dynamickejšie rástlo vzdelávanie (o 6,8 %). Pre pozitívny vývoj zamestnanosti v službách bol tiež dôležitý návrat veľkoobchodu a maloobchodu k medziročnému rastu (o 1,1 %).

Naopak, brzdiaci efekt na rast zamestnanosti mal pokračujúci pokles pracujúcich v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 1,8 %).

Z regionálneho hľadiska pozitívny trend pokračoval na celom území Slovenska, počet pracujúcich aj miera zamestnanosti medziročne stúpli vo všetkých ôsmich krajoch SR. Najvýraznejšie v Bratislavskom kraji o 9,3 %, ďalej v Žilinskom kraji o 3,8 % a v Košickom kraji o 2,9 %.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PNG (112 kB), alebo vo formáte PDF (176 kB).


Najnižšiu mieru zamestnanosti (pod 70 %) mal Prešovský kraj. Naopak, Bratislavský kraj, ako jediný zo všetkých krajov SR prekročil úroveň zamestnanosti 80 %, aktuálne atakoval 85 % mieru zamestnanosti. Najvýraznejšia zmena nastala v Košickom kraji, kde sa miera zamestnanosti medziročne zvýšila o 4,7 p.b. na hodnotu 72 %. Významné zvýšenie o 4,3 p.b. zaznamenal aj Žilinský kraj na 79,4 %.

Za prácou v zahraničí5) odchádzalo v 2. štvrťroku 2022 spolu 114-tisíc občanov Slovenska, čo bolo o 7 % viac ako v rovnakom obdobní pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve (38,5 tis. osôb), v priemysle (26,6 tis. osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (12,4 tis. osôb). V rámci európskych krajín pracovali najmä v Nemecku, Rakúsku a Česku. Absolútne najviac tých, čo dochádzali za prácou do zahraničia, pochádzalo z Prešovského kraja (24,8 tis. osôb), zo Žilinského kraja (22,8 tis. osôb) a z Nitrianskeho kraja (20 tis. osôb). Najvyšší medziročný nárast pri dochádzaní za prácou bol v Nitrianskom kraji o 67,9 % a v Bratislavskom kraji o 60,8 %. V Žilinskom kraji sme zaznamenali nárast o 33 %. V ostatných piatich krajoch Slovenska došlo k poklesu pri dochádzaní za prácou do zahraničia.    

Zamestnanosť v 1. polroku 2022

V súhrne za 1. polrok 2022 stúpla celková zamestnanosť o 2,8 % na 2 milióny 588-tisíc osôb. Najväčšie relatívne prírastky pracujúcich boli zaznamenané v ubytovacích a stravovacích službách, v odborných, vedeckých a technických činnostiach, ako aj v umení, zábave a rekreácii. Počty pracujúcich vzrástli vo všetkých krajoch Slovenska, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji o 8,8 % a v Žilinskom kraji o 4 %. Miera zamestnanosti súhrnne za SR stúpla o 2,8 p. b. na aktuálnych 76,3 %. Najdynamickejšia zmena v miere zamestnanosti od začiatku roka nastala v Žilinskom kraji (78,7 %) a v Košickom kraji (71,1 %), kde bol zhodný rast o viac ako 4 p. b.

Počet osôb pracujúcich v zahraničí do 1 roka sa oproti 1. polroku 2021 zvýšil o 3,3 % na 112-tisíc osôb. 

Video: vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania ŠÚ SR k téme Zamestnanosť v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2022 (video v plnom HD rozlíšení).

 • 1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
 • 2) pracujúci v zmysle novej metodiky VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 do 89 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na materskej alebo rodičovskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku; podľa novej metodiky VZPS platnej od roku 2021 osoby na platených aktivačných prácach do tejto skupiny už nepatria; po novom sú medzi pracujúcimi zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke; údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach
 • 3) podiel počtu pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva vo veku 20 - 64 rokov vyjadrený v percentách
 • 4) údaje aktuálne od 1. štvrťroka 2021 nie sú kompatibilné so staršími údajmi VZPS za predchádzajúce obdobia. S cieľom zabezpečiť základné informácie o trhu práce boli v maximálnej možnej miere osobitne prepočítané indexy medzi rokmi 2021 a 2020, nie však ostatné či staršie dáta VZPS
 • 5) migrácia za prácou do zahraničia v trvaní do 1 roku, vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou cez hranice

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail