Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2023
Print Mail TW FB WA

Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2023

Posledná aktualizácia: 05.09.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 05.09.2023

Slovenská ekonomika pokračovala v rozbehnutých investičných aktivitách hlavne v oblasti nehnuteľností a priemyselnej výroby

Objem investícií si udržal kladné tempo posledné dva roky, v aktuálnom štvrťroku vzrástol medziročne v bežných cenách o takmer 17 %. Viac preinvestovalo 14 spomedzi 19 sledovaných odvetví ekonomiky.

Vyššia dynamika rastu investičnej aktivity pokračovala aj v 2. štvrťroku. Objem investícií, ktoré sa premietajú do tvorby hrubého fixného kapitálu, dosiahol 5,8 mld. eur, čo v bežných cenách predstavovalo medziročný rast o 16,8 % (v stálych cenách o 5,2 %), pričom rast investícii sa udržal posledné dva roky.

Celková tvorba hrubého kapitálu dosiahla objem 5,6 mld. eur a zmena stavu zásob sa dostala do mínusu o 219,2 mil. eur.

Z celkového počtu sledovaných 19 odvetví medziročný rast investícií v bežných cenách zaznamenalo 14 z nich. Viac ako štvrtina peňažných prostriedkov sa investovala v činnostiach v oblasti nehnuteľností, investovanie sa zvýšilo o 30,5 %.

Pätina objemu investícií smerovala do priemyselnej výroby, v ktorej boli investície medziročne vyššie o 10 %. Z 13 odvetví vzrástli investície medziročne v 8 z nich, kde vo výrobe dopravných prostriedkov, ktorá predstavuje aj z hľadiska investícií podielovo najvýznamnejšie odvetvie priemyselnej výroby, vzrástli o 12,1 %. Vyššie investície boli aj vo výrobe chemikálii a chemických produktov o 48,4 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií o 19,8 %, výrobe strojov a zariadení o 19 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov 16,3 %.

Tretí najvyšší objem investícií, s podielom 7,6 %, smeroval do odvetvia dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, kde boli investície medziročne vyššie o 21,1 %. V odvetví veľkoobchodu a maloobchodu a oprave motorových vozidiel sa rast medziročne zvýšil o 35,3 %.

Nižšie investovanie zotrvalo v piatich odvetviach, najvýraznejší pokles zaznamenala verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie a zdravotníctvo a sociálna pomoc.

V súhrne za 1. polrok 2023 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 10,1 mld. eur, čo predstavovalo pokles oproti 1. polroku 2022 o 23,4 %. Naopak, jeho podpoložka tvorba hrubého fixného kapitálu, tvorila objem 11 mld. eur pri medziročnom náraste o 5,5 %.

Z celkového počtu sledovaných 19 odvetví medziročný rast investícií zaznamenalo 18. Najviac peňažných prostriedkov, takmer 27,7 %, sa investovalo v oblasti nehnuteľností. Investičná aktivita v tomto odvetví v bežných cenách medziročne vzrástla o 33 %. V priemyselnej výrobe investície medziročne narástli o 12 %, z 13 odvetví vzrástli investície medziročne v 9. Váhovo najsilnejšia výroba dopravných prostriedkov zaznamenala nárast o 16,2 %.


Poznámka: Podľa metodiky ESA 2010, výdavková metóda; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail