Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2023
Print Mail TW FB WA

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2023

Posledná aktualizácia: 05.09.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 05.09.2023

Slovenská ekonomika  rástla o 1,5 %, darilo sa jej najlepšie za posledných päť štvrťrokov

Pozitívny vývoj ekonomiky podporil prebytok v zahraničnom obchode a nezastavili sa ani investičné aktivity. K rastu výraznou mierou prispeli výrobné odvetvia, okrem vyššej výkonnosti priemyslu a obchodu aj stavebníctvo a finančný a poisťovací sektor. Vyššiemu rastu bránil pretrvávajúci vplyv vysokej inflácie, ktorý skresával hlavne spotrebu domácností.

Hrubý domáci produkt sa v 2. štvrťroku 2023 medziročne zvýšil o 1,5 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 11,3 % a dosiahol 30,3 mld. eur. V medzikvartálnom porovnaní po sezónnej úprave (oproti 1. štvrťroku 2023) HDP vzrástol o 0,4 %.

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (104 kB), alebo vo formáte PNG (37 kB).


Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi (výrobná metóda, výdavková metóda, dôchodková metóda). Vzhľadom na dostupné zdroje informácií je pre SR určujúca výrobná metóda.

Výrobná metóda

Jednotlivé odvetvia, ktorých výkony sa premietajú do hrubej pridanej hodnoty, si podržali dobré výsledky aj v 2. štvrťroku 2023. Objem hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách dosiahol 27,6 mld. eur, čo bolo v stálych cenách 21,1 mld. eur.  Medziročne si tak pridaná hodnota udržala rast nad 3 %, a to na úrovni 3,3 %.

Medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty dosiahlo všetkých 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Najväčší vplyv mal rast priemyslu o 3 %, čo je váhovo najvýznamnejšie výrobné odvetvie s podielom 22,1 % na pridanej hodnote celej ekonomiky. Kladnú výkonnosť celej priemyselnej výroby dokázali potiahnuť tri odvetvia, a to výroba dopravných prostriedkov vyššia o 35,7 %, výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 28,3 % a ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 1,4 %. Z významnejších odvetví priemyslu pokles pridanej hodnoty zaznamenala výroba chemikálií a chemických produktov o 37,5 %.

Druhá najvýznamnejšia skupina odvetví, veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby vzrástla o 4,1 %, pričom vyšší rast sa prejavil najmä v doprave, ktorá rástla o 16,1 %. V obchode bol zaznamenaný rast len veľmi mierny, a to 0,5 %.

Pozitívny vplyv na HDP si udržala tiež výkonnosť odvetvia stavebníctva medziročne vyššia o 5,7 %, odvetvia finančných a poisťovacích činností o 13,6 %, a tiež odvetvia činnosti v oblasti nehnuteľností o 1,8 %.

Výdavková metóda

Oslabovanie ekonomickej aktivity z hľadiska jednotlivých výdavkov pokračovalo aj v 2. štvrťroku 2023. Rozhodujúci vplyv na mínusový vývoj domáceho dopytu mala konečná spotreba s poklesom o 3,3 %, pričom pokles zaznamenali všetky jej zložky. Domácnosti vplyvom vysokej inflácie pokračovali v šetrení, čo sa prejavilo poklesom spotreby druhý štvrťrok po sebe, aktuálne o 3,6 %. Zvyšné dve zložky konečnej spotreby zostali v mínuse, avšak s miernejšou dynamikou poklesu.

Výrazný pokles si udržala aj tvorba hrubého kapitálu, ktorá sa znížila o 19,5 % hlavne vplyvom poklesu stavu zásob. Naopak, jej podpoložka, tvorba hrubého fixného kapitálu, ktorá prezentuje úroveň investovania, si ako jediná zo všetkých zložiek výdavkov domáceho dopytu udržala rast o 5,2 %.

Po poklese na začiatku roka 2023 si zahraničný dopyt (vývoz výrobkov a služieb) v 2. štvrťroku 2023 udržal nepatrný rast o 0,1 %. Naopak, dovoz výrobkov a služieb naďalej výraznejšie klesal o 8,3 %, vplyvom čoho saldo zahraničného obchodu dosiahlo výrazne plusové hodnoty.

HDP za 1. polrok 2023

V súhrne za 1. polrok 2023 HDP vzrástol o 1,3 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Nominálny objem v bežných cenách dosiahol 58,1 mld. eur.

Hrubá pridaná hodnota v stálych cenách dosiahla  medziročný rast o 3,5 %. Celkovo z 10 skupín odvetví dosiahlo medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty 9 z nich, najvýznamnejší vplyv na vývoj ekonomiky malo odvetvie priemyslu o 6,7 %, skupina odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov; doprava a skladovanie;  ubytovacie a stravovacie služby o 4,3 % a aj stavebníctvo o 11,1 %. Pokles zaznamenalo iba odvetvie činnosti v oblasti nehnuteľností o 0,8 %.

Zahraničný dopyt  (vývoz) bol medziročne nižší o 2,3 %. Výraznejší pokles domáceho dopytu o 7,5 % bol spôsobený hlavne vplyvom poklesu konečnej spotreby, a to hlavne v  domácnostiach o 2,9 %. Výrazne nižšia bola aj tvorba hrubého kapitálu o 23,4 %, tvorba hrubého fixného kapitálu si však za prvých šesť mesiacov roka ako jediná podržala rast o 5,5 %.

Video: vyjadrenie Alžbety Ridzoňovej, generálnej riaditeľky sekcie makroekonomických štatistík Štatistického úradu SR k téme HDP v SR v 2. štvrťroku 2023 (stiahnite si video v plnom HD rozlíšení –  66,8 MB).

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail